Předešlé CHÚ 50 - Přírodní památka Počernický rybník Další CHÚ

50 - Přírodní památka Počernický rybník Základní údajeRybník na potoce Rokytka na okraji Dolních Počernic. K.ú. Dolní Počernice. V: 41,76 ha, n.v.: 295 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyNejvětší rybník v Praze.Vodní a mokřadní vegetace a hnízdiště vodního ptactva. Pod hrází lesopark.

Geologie, geomorfologie, pedologiePodklad tvoří břidlice, prachovce, droby a pískovce svrchního ordoviku (vinické až kosovské souvrství).

BotanikaV mělké přítokové části rybníku vysoké ostřicové porosty s dominantní ostřicí dvouřadou, ostřicí kalužní, ostřicí říznou. V litorálu rybníka roste rákos obecný, orobinec úzkolistý, chrastice rákosovitá. Vodní vegetace vlastního rybníka je velmi chudá, byly zaznamenány pouze tři druhy cévnatých rostlin, z nichž nejhojnější je šejdarka bahenní.

ZoologieBrouci jsou zastoupeni např. střevlíčky Stenolophus mixtus, Bembidion fumigatum, Europhilus gracilis, z drobných nosatečků zajímavý a vzácný druh Eubrychius velutus, žijící pod vodou na stolístku přeslenatém. Z měkkýšů zde nalezneme škebli rybničnou, z plžů okružáka Anisus vortex a bahenku Viviparus contextus.Jedna z nejvýznamnějších rybničních lokalit Prahy. Vyskytuje se zde několik druhů obojživelníků, mj. skokan zelený a skokan hnědý a bohatá ptačí fauna zvláště v době tahu. Hnízdí kachna divoká, lyska černá, potápka roháč, slípka zelenonohá, moudivláček lužní, rákosník obecný, strnad rákosní a slavík obecný.

LesnictvíMokřadní olšina s olší lepkavou se vyskytuje ve východní části, kde v úzkém pruhu lemuje rybník a rákosiny. Na březích jsou převážně úzké pruhy lužních dřevin s převahou jasanu ztepilého. Na pravém břehu ve východní části jsou rozsáhlé porosty vrb - vrba popelavá, vrba košíkářská, vrba trojmužná, vrba obecná. V západní části jsou vyvinuty přechody k suťovému lesu a dubohabřině. Porosty přirozeného druhového složení jsou místy nahrazeny akáty.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíRybník je využíván k sportovnímu rybářství a na vymezené části též k rekreaci. Značně poškozeno výstavbou silničního okruhu. Minimalizovat zásahy rybářů do rákosových porostů, vymezit prostory pro koupání.

LiteraturaKlaudisová, Rydlo (1984)


Letecký pohled na PP Počernický rybník od východu
Letecký pohled na PP Počernický rybník od východu

PP Počernický rybník je důležitým hnízdištěm vodního ptactva
PP Počernický rybník je důležitým hnízdištěm vodního ptactva

Na hrázi počernického rybníka je starý porost dubů
Na hrázi počernického rybníka je starý porost dubů


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ