Předešlé CHÚ 53 - Přírodní památka Podbabské skály Další CHÚ

53 - Přírodní památka Podbabské skály Základní údajeSkalní stěna nad železnicí na S od ústí Šáreckého potoka do Vltavy a skalnatý svah nad Šáreckým údolím. K.ú. Sedlec - Praha 6. V: 0,8363 ha, n.v.: 200-230 m. Z: vyhláška NVP č. 4/1982 Sb. NVP z 27.5.1982.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranySpolečenstva skal, skalní stepi a hlinité stepi s výskytem chráněných a ohrožených druhů.

Geologie, geomorfologie, pedologiePodklad tvoří proterozoické břidlice, v horní části spraš. Na skalách protoranker, mělká pararendzina až černozem na sprašové návěji na horním okraji.

Botanika Skalní strmé svahy s tařicovými skalními společenstvy. Vrcholové partie skal obohaceny navátou spraší v závětří západního proudění. Spraše byly prakticky vytěženy v sousední cihelně, zachovány malé zbytky. Minerálně bohatá příměs spraše má význam pro výskyt druhově bohatých společenstev s česnekem chlumním a rozchodníkem bílým, trýzelem škardolistým a kostřavou waliskou. Na skalních teráskách na kyselých břidlicích se vyskytuje společenstvo křivatce českého a rozrazilu ladního. Křivatec český byl z této lokality popsán jako nový druh Zauschnerem na konci 18. stol. Výskyt vzácných záraz, pryšce sivého, kavylu Ivanova, v minulosti hlaváčku jarního. Naleziště teplomilných pýchavek.

ZoologieZ bezobratlých zde žije řada motýlů, např. lyšaj šeříkový a zákonem chráněný otakárek ovocný. Z brouků jsou zde významné druhy stepní, ze střevlíkovitých Harpalus signaticornis, Masoreus wetterhallii a Cymindis axillaris, z mandelinkovitých Crioceris duodecimpunctata (na chřestu), Coptocephala rubicunda, Cryptocephalus pygmaeus, C. schaefferi, Chrysolina hyperici, Entomoscelis adonidis, dřepčíci Aphtona pygmaea (na pryšci sivém), Longitarsus foudrasi (na divizně knotovkovité), Psylliodes picina, štítonoš Cassida pannonica (na čekanici porýnské); dále nosatčík Apion pubescens, lesostepní Otiorhynchus fullo, dále terikolní Omias rotundatus a Brachysomus villosulus. Žije zde i reliktní plž Pupilla sterri. Z obratlovců se vyskytuje ještěrka obecná a slepýš křehký. Hnízdí drozd zpěvný a příležitostně další běžné druhy. Bezlesí.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíJe třeba asanovat akát, udržovat volné vrcholové partie obohacené spraší, skály bez zásahu.

LiteraturaKubíková (1982)


Bohatá společenstva skal a skalních stepí jsou chráněna v PP Podbabské skály, donedávna zde rostl i hlaváček jarní
Bohatá společenstva skal a skalních stepí jsou chráněna v PP Podbabské skály, donedávna zde rostl i hlaváček jarní

Skalní výchozy v PP Podbabské skály tvoří proterozoické břidlice
Skalní výchozy v PP Podbabské skály tvoří proterozoické břidlice


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ