Předešlé CHÚ 60 - Přírodní památka Radotínské skály Další CHÚ

60 - Přírodní památka Radotínské skály Základní údajeLevý svah Radotínského údolí od Lochkovské cementárny až po údolí Berounky. K.ú. Radotín, Lochkov - Praha 5. V: 28,30 ha, n.v.: 215 - 330 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyProfil prvohorními usazeninami od nejvyššího ordoviku (kosovské souvrství) přes spodní silur, hranici silur-devon, hranici stupňů lochkov a prag a celým pražským souvrstvím. Na výchozech společenstva skalních stepí a teplomilných křovin.

Geologie, geomorfologie, pedologieJz. orientované svahy v údolí Radotínského potoka, převýšení asi 100 m. Nesouvisle odkrytý profil prvohorními usazeninami od nejvyššího ordoviku (kosovské souvrství) přes profil spodním silurem, hranici silur-devon, hranici stupňů lochov a prag a celým pražským souvrstvím v lomu u cementárny. Jeden z nejvýznamnějších profilů prvohorními usazeninami v Evropě, zastihuje dva opěrné profily, klasické naleziště zkamenělin ve spodním siluru a v nejspodnějším devonu, které jsou typickými nalezišti mnoha druhů fosilií: v siluru Monograptus priodon, M. veles, ve spodním devonu Antipleura bohemica, Vlasta pulchra, Odontochile hausmanni. Převážně mělké půdy typu rendzin v různých vývojových stadiích, popř. rankerů na nekarbonátových horninách.

BotanikaNa zbytcích původního reliéfu společenstva devaterníčku šedého a pěchavy vápnomilné, na horním okraji svahu několik vzrostlých dubů pýřitých, na horní plošině křovinatý úhor s hlohy a trávníkem kostřavy žlábkaté.

ZoologieFauna byla dlouhodobě silně negativně ovlivňována spadem cementového prachu z Radotínské cementárny; přesto se zde udržely zbytky stepních druhů brouků žijících na rostlinách, např. z mandelinkovitých dřepčíci Aphtona herbigrada a A. pygmaea. Z motýlů zde např. ještě létají oba chráněné druhy otakárků, fenyklový a ovocný. Z plžů xerotermní druhy Granaria frumentum a Pupilla sterri. Vyskytuje se zde ještěrka obecná i ještěrka zelená. Z ptáků hnízdí např. linduška lesní, pěnice, mlynařík dlouhoocasý, dlask tlustozobý, strnad obecný, zvonohlík zahradní. Ze savců je běžný ježek západní, několik druhů netopýrů.

LesnictvíV horní části druhotné zalesnění akátem a borovicí černou.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíSkála narušená těžbou vápence v bezprostředním návětří Lochkovské cementárny, po dlouhou dobu je zde sledován vliv prašného spadu na pěchavové skalní stepi. Společenstva byla těžce narušena, po rekonstrukci cementárny dosti rychlá regenerace. Sledování přirozeného vývoje, který je v současnosti příznivý. Bez hospodářského využití.

LiteraturaKubíková (1981, 1997)


Devonské vápence na Šikmé skále v PP Radotínské skály obnažené těžbou dnes zarůstají pěchavou a devaterníčkem šedým
Devonské vápence na Šikmé skále v PP Radotínské skály obnažené těžbou dnes zarůstají pěchavou a devaterníčkem šedým


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ