Předešlé CHÚ 63 - Přírodní rezervace Roztocký háj - Tiché údolí Další CHÚ


63 - Přírodní rezervace Roztocký háj - Tiché údolí

Základní údajeÚdolí Únětického potoka a přilehlé svahy a plošiny na uvedených katastrech. K. ú. Roztoky u Prahy (okres Praha - západ), Suchdol a Praha 6 (Praha 6). V: 114,2343 ha, n. v. 195 - 300 m. Z: výnos MŠVU č. IX-357-2-51 z 10. 8. 1951 a výnos MŠVU č. 100.988/51 z 9. 9. 1951 a výnos MK ČSR čj. 14.200/88 z 29.11.1988.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyOchrana celkového rázu krajiny, původní květeny, drobné zvířeny a geologických útvarů.

Geologie, geomorfologie, pedologieSkalní podklad je tvořen proterozoickými horninami, převažují droby, prachovce, břidlice, na z. vystupuje mohutný pás buližníků (silicitů), vyskytují se též žíly porfyritových a bazaltových hornin (spilitů). Hlinitokamenité sutě, svahoviny, spraš, na nich vyvinuty rankery a hnědozemě, relikty tropického zvětrávání.

BotanikaRozlehlé lesní porosty, kde se střídá černýšová dubohabřina , biková doubrava, vřesová doubrava a habrová javořina. Dříve kosené údolní louky přecházejí samovolně do porostů olšin. Severní odlesněné svahy pokrývala rozlehlá vřesoviště, po zalesnění vřesové porosty ustoupily. Stejně tak acidofilní skalní stepi a písčiny na jižních svazích zarůstají keři - hlohem, růžemi, trnkou a v sukcesním sledu jasanem a dubem. Z význačných druhů roste v dubohabřině dymnivka nízká, na porfyritové žíle tařinka chlumní, na diabasové žíle dvojštítek měnlivý, na písčitých terasách paličkovec šedavý a smil písečný.

ZoologieZdejší les je zčásti přirozený a kontinuální (to dokazuje přítomnost bezkřídlého nosatce Acalles comutatus), zčásti nepřirozený, i s cizími dřevinami (akát, dub červený aj.) - to se odráží i ve zvířeně bezobratlých - typické a významné druhy jsou jen v přirozených partiích lesa. Z brouků střevlíkovitých např. Amara nitida, Poecilus virens, Pterostichus burmeisteri a Abax ovalis, z fytofágních mandelinkovitých např. Clytra quadripunctata, Cryptocephalus marginatus, dřepčíci Phyllotreta ochripes a Aphtona cyanella, z nosatcovitých bezkřídlé terikolní Brachysomus echinatus, Trachodes hispidus, na dřevinách na dubech Polydrusus marginatus, Curculio pellitus, na lísce Curculio nucum, na jilmu Magdalis armigera, na borovici lesní Polydrusus impar aj. Z čeledi Plesalphidae zde byl nalezen velmi vzácný Plectophloeus erichsoni erichsoni. Z motýlů nacházíme např. otakárka fenyklového a otakárka ovocného, babočku kopřivovou, přástevníka medvědího. Z plžů výskyt dvojzubky lužní (Perforatella bidentata). Četné druhy obratlovců, zvláště ptáci. Hnízdí zde žluna zelená, žluna šedá a krutihlav obecný. Hojně jsou zastoupeni pěvci v počtu asi 50 druhů, např. sedmihlásek hajní, zvonohlík zahradní, hýl obecný, stehlík obecný, strnad obecný. Ze savců je běžných asi 20 druhů, vymizel již sysel obecný i křeček polní.

LesnictvíVětšina plochy rezervace je dnes pokryta lesním porostem (přes 100 ha). Les je smíšený, nejvíce je zastoupen dub (42,5 %), borovice (21,4 %), habr (10,9 %) a bříza (7,7 %). Přimíšený dub červený se intenzívně zmlazuje a šíří. Nevhodné výsadby z doby po 2. svět. válce zničily některé cenné plochy, např. s tužebníkem jilmovým pod Kozími hřbety.

PoznámkaLes antropicky silně ovlivněn již v prehistorické době. Na plošině halštatské mohylové pohřebiště. Svahy byly využívány jako pastviny a druhotně zalesněny až počátkem tohoto století. Území je ohrožováno vysokou návštěvností (blízkost Prahy). Lesní hospodaření je v souladu se schváleným lesním hospodářským plánem. Probíhá tu nahodilá těžba dřeva, honitba, pastvinářství. Na území je zřízena naučná stezka.

LiteraturaKubíková (1985), Kubíková, Molíková (1980)


Vykotlané
Vykotlané "hlavaté" vrby podél Únětického potoka

Ježci patří k hojným a milým obyvatelům Prahy
Ježci patří k hojným a milým obyvatelům Prahy

Ano i v Praze najdeme tiché údolí
Ano i v Praze najdeme tiché údolí

Lesní porosty v PR Roztocký háj - Tiché údolí jsou převážně listnaté
Lesní porosty v PR Roztocký háj - Tiché údolí jsou převážně listnaté

Únětický potok si vyhloubil své koryto v proterozoických horninách
Únětický potok si vyhloubil své koryto v proterozoických horninách

PR Roztocký háj - Tiché údolí
PR Roztocký háj - Tiché údolí


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ