Předešlé CHÚ 65 - Přírodní památka Sedlecké skály Další CHÚ

65 - Přírodní památka Sedlecké skály Základní údajeSkalní defilé na levém břehu Vltavy s. od nádraží Sedlec, z. od tělesa dráhy Praha - Kralupy. K.ú. Sedlec, Suchdol - Praha 6. V: 7,4764 ha, n.v.: 190-260 m. Z: vyhláška NVP č. 4/1982 Sb. NVP z 27.5.1982.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyVýznamná společenstva skal, teplomilné skalní stepi a křoviny s výskytem chráněných a ohrožených druhů.

Geologie, geomorfologie, pedologieProterozoické břidlice kralupsko - zbraslavské skupiny, překryté v roklích hlinitou sutí, na okrajích plošiny s hlinitými písky a spraší. Na skalách půdy typu ranker a protoranker, na spraši černozem, na sutích ranker až středně úživné hnědé půdy.

BotanikaHřbety proterozoických břidlic střídané roklemi hostí charakteristické skalní společenstvo tařice skalní a kostřavy sivé, v roklích teplomilné křoviny (hloh, růže, dřín, třešeň křovitá, dřišťál, muk obecný) a teplomilné lemy s třemdavou bílou, kakostem krvavým a tolitou lékařskou. Na vrcholech neustále vodou a větrem erodovaných hřbetů roste společenstvo kostřavy sivé a chmerku vytrvalého se řebříčkem štětinolistým. V návaznosti na Turskou plošinu se v závětří převládajících západních větrů vytvořily na horním okraji skal sprašové závěje, které byly v minulosti porostlé společenstvem kostřavových (kostřava waliská) a kavylových (kavyl vláskovitý, kavyl sličný a kavyl Ivanův) trávníků. Toto společenstvo je zachováno již jen v nepatrných fragmentech.

ZoologieVýznamné refugium teplomilných druhů bezobratlých. Z motýlů otakárek fenyklový a otakárek ovocný, dále babočka admirál, babočka kopřivová a babočka bílé c. Z brouků střevlíkovitých Harpalus rufipalpis, Panagaeus bipustulatus, z krascovitých Cylindromorphus bohemicus, jenž je v Čechách endemitem a Trachys problematicus, popsaný prof. Obenbergerem právě z Prahy; z fytofágních brouků stepního typu mandelinkovití Coptocephala rubicunda, Cryptocephalus cordiger, dřepčíci Longitarsus celticus, L. medvedevi a Chaetocnema compressa, štítonoš Cassida pannonica, z nosatcovitých pět druhů z rodu Trachyphloeus, dále Cycloderes pilosus, Ceutorhynchus rhenanus a C. lukesi. Z plžů Granaria frumentum. Z obratlovců na výslunných místech žije ještěrka obecná, v dolní části CHÚ užovka hladká. V podrostu a křovinách hnízdí běžně několik druhů ptáků jako pěnice černohlavá, pěnice pokřovní, budníček větší i menší, na akátech stehlík obecný aj. Na silnici pod skalou nebo drážním tělese lze často nalézt sraženého ježka či drobnou šelmu.

Lesnictví Lesní porosty na s. konci území jsou druhotné, mladé a tvoří je především různé lípy a borovice lesní. Na skalních stupních místy skupiny dubů.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíNavazuje svým s. okrajem na PR Roztocký háj - Tiché údolí. Dnes chatové kolonie, umělé výsadby a přirozený nárůst keřů. Malá okrajová část území se využívá jako ovocné sady. Na horním okraji uvolňovat nárůst keřů a zachovat zbytky kostřavových a kavylových trávníků, strmé svahy bez zásahu.

LiteraturaKubíková (1988), Kubíková, Molíková (1980)


PP Sedlecké skály tvoří rozsáhlé skalní defilé tvořené proterozoickými břidlicemi
PP Sedlecké skály tvoří rozsáhlé skalní defilé tvořené proterozoickými břidlicemi


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ