Předešlé CHÚ 67 - Přírodní památka Slavičí údolí Další CHÚ

67 - Přírodní památka Slavičí údolí Základní údajeMělce zaříznuté údolí ve směru SV - JZ, které ústí při okraji Radotína zleva do Radotínského údolí u ulice Slavičí. K.ú. Lochkov, Radotín - Praha 5.V: 38,30 ha, n.v.: 240-320 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyZachovalá černýšová dubohabřina, fragment šípákové doubravy a skalní stepi s výskytem vzácných druhů. Vlhká louka.

Geologie, geomorfologie, pedologieSilurské vápence a břidlice s menší vložkou diabasu. Naleziště zkamenělin označované v geologické literatuře "U dubu", zde svého času sbíral zkameněliny i J. Barrande. Půdy tvoří rendziny a svahové hnědé lesní půdy, v nivě úživné gleje.

Botanika Na s. svazích společenstvo černýšové dubohabřiny prvosenkové s charakteristickými druhy ptačinec velkokvětý, lecha jarní, jaterník trojlaločný, violka divotvárná, svízel lesní, prvosenka jarní šedavá. Na j. svahu malý úsek šipákové doubravy s dřínem, v j. části táhlý hřbet diabasu s kostřavovými a pěchavovými skalními společenstvy, v údolí ovsíkové a blatouchové louky. V nivě louka s prameništěm, zde roste kosatec žlutý, máta vodní, ostřice řízná.

ZoologiePro CHÚ je význačné především společenstvo lesních druhů. Z hmyzu byli podrobněji sledováni fytofágní brouci; jsou zde na skalnatém diabasovém hřbetu druhy stepního typu, v lese druhy přirozeného teplomilného háje. Ze stepních druhů např. z mandelinkovitých zjištěny Coptocephala rubicunda, Cryptocephalus parvulus, dřepčíci Aphtona herbigrada, Psylliodes picina, z čeledi Anthribidae druh Choragus sheppardi, z nosatcovitých Phyllobius incanus, krytonosec Oprohinus suturalis a Mogulones angulicollis. Z typicky lesních druhů jsou zde mandelinkovití Cryptocephalus pusillus, Oomorphus concolor, nosatcovití Lasiorhynchites cavifrons, Phyllobius incanus, z druhů rodu Acalles, dokládajícího kontinuálnost zdejšího lesa, jsou zde mj. A. camelus a A. echinatus. Na mokřadní louce bohatá slunomilná malakofauna s několika zástupci rodu Vertigo. Hnízdí zde řada ptáků, ze šplhavců nejhojněji strakapoud velký, z pěvců ojediněle žluva hajní, pěnice hnědokřídlá, lejsek bělokrký, brávník obecný. Slavík obecný již pravidelně nehnízdí, spíše se zdrží na tahu. Řada drobných savců, z větších šelem liška obecná.

LesnictvíPřírodě blízké doubravy zčásti výmladkového původu (dub letní a zimní, habr). Některé menší plochy byly nevhodně druhotně zalesněny smrkem a borovicí, ale i bukem.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíÚzemí není v současné době ohroženo, louky je třeba kosit jednou ročně (většinou se děje). Nevhodné lesní porosty postupně přeměnit na přirozenější dřeviny.

LiteraturaKubíková (1997)


Letecký pohled na PP Slavičí údolí se zachovalou černýšovou dubohabřinou
Letecký pohled na PP Slavičí údolí se zachovalou černýšovou dubohabřinou

Střední část PP Slavičí údolí. Slavík obecný tudy však již jen protahuje
Střední část PP Slavičí údolí. Slavík obecný tudy však již jen protahuje


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ