Předešlé CHÚ 80 - Přírodní památka Velká skála Další CHÚ

80 - Přírodní památka Velká skála Základní údajeNávrší nad pravým břehem Vltavy, j. od sídliště Bohnice, nad ulicí K Pazderkám. K.ú. Troja - Praha 8. V: 1,8046 ha, n.v.: 300 - 314 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1968 Sb. NVP ze 29.4.1968.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyGeomorfologicky významný výškový bod v krajině s velmi zajímavou geologickou historií. Významný krajinotvorný fenomén, tvořený nejpevnějšími horninami pražského území - buližníky (silicity), které vznikly na dně proterozoického moře.

Geologie, geomorfologie, pedologieVelká skála je asi 500 m dlouhé a cca 40 - 50 m mocné těleso buližníků, vycházející na povrch z hlinitopísčitých pleistocenních sedimentů, na SV překrytá zčásti prachovitými slínovci bělohorského souvrství svrchní křídy. Celý skalnatý hřbet vystupoval jako ostrov v prvohorním a druhohorním moři a dokumentuje geologický vývoj celé oblasti. Těleso silicitů je součástí mocného souvrství střídajících se fylitizovaných drob, prachovců a břidlic, s převažujícími drobami kralupsko - zbraslavské skupiny. Mělké půdy typu protoranker a ranker, místy antropogenně obohacené.

BotanikaBotanicky chudé, fragmenty přirozených společenstev lze nalézt na vrcholových partiích skalního útvaru, roztroušeně zastoupené např. vřesem obecným, metličkou křivolakou.

ZoologieZ bezobratlých se spíše při okrajích udržely mimo jiné i významnější druhy brouků stepního charakteru, např. střevlíkovití Harpalus rufipalpis, Amara lucida, dále bezkřídlí nosatcovití, např. Trachyphloeus spinimanus a Comasinus setiger. Z plžů stepní Chondrula tridens. Vzhledem k velmi vysoké návštěvnosti z obratlovců pouze příležitostné stanoviště běžných, na město vázaných druhů.

LesnictvíÚbočí skalního útvaru je řídce porostlé vysazenou borovicí černou, akátem a modřínem opadavým.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíBez hospodářského využití. Vysoká návštěvnost a rekreační využití. Bylo by vhodné výrazně redukovat lesní porost a obnovit funkci vyhlídkového bodu.

LiteraturaKubíková (1976), Kučera, Kettnerová (1994)


Geomorfologicky nápadný buližníkový suk v PP Velká skála
Geomorfologicky nápadný buližníkový suk v PP Velká skála


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ