Předešlé CHÚ 82 - Přírodní rezervace Vinořský park Další CHÚ

82 - Přírodní rezervace Vinořský park Základní údaje Území j. od zámečku ve Vinoři s výstupy pramenů, ohraničené pískovcovými skalkami. K.ú. Vinoř. V: 34,07 ha, n.v.: 245 - 260 m. Z: vyhláška NVP č. 3/1982 Sb. NVP z 27.5.1982.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochrany Krajinářsky cenné území navazující na Bažantnici v Satalicích představuje refugium druhů rostlin a živočichů a současně tvoří významné rekreační zázemí pro obyvatele průmyslové sv. části Prahy.

Geologie, geomorfologie, pedologieVýchozy cenomanských pískovců české křídy. Na svazích údolí jsou výrazné tvary skalních měst s voštinami. Lehké písčité půdy přecházejí v údolí v půdy glejové.

Botanika Dno údolí porůstá mokřadní vegetace s náletem olše lepkavé, svahy tvoří listnatý les s řadou starých stromů s převážně druhotným bylinným patrem - netýkavka malokvětá, bažanka vytrvalá, kakost smrdutý.

ZoologieBiotop pro bezobratlé, vázané na mokřadní dno údolíčka mezi pískovcovými skalami, pobřeží rybníků a na přirozené lesní porosty se starými duby. Z mokřadních brouků stojí za zmínku např. střevlíkovití Notiophilus aquaticus, Leistus terminatus a Agonum viduum, z mandelinkovitých Prasocuris junci a Phaedon armoraciae, z nosatcovitých druh Pelenomus quadrituberculatus, z druhů lesa a skalek jsou význační střevlíčci Trechus austriacus a Laemostenus terricola. Četné druhy plžů včetně podhorských prvků Semilimax semilimax a Vertigo substriata. Území je významným refugiem mnoha druhů ptactva, které se jednak zastavuje na tahu, jednak hnízdí. Staré duby jsou hnízdištěm strakapouda velkého, krutihlava obecného a vzácně i datla černého, špačka obecného a dalších druhů využívajících četné dutiny, např. sýkora koňadra, brhlík lesní. Hojní jsou drobní myšovití hlodavci, např. norník rudý, myšice lesní, dále plch velký a zajíc polní.

Lesnictví Údolí lemované výchozy svrchnokřídových pískovců, hodnotné porosty starých dubů ve svazích údolí a mokřadní olšiny na výstupech pramenů s charakteristickou flórou i faunou. V stromovém patru dominuje dub letní, jasan ztepilý, javor mléč, lípa malolistá, habr obecný, keřové patro tvoří převážně bez černý.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné území Na vyvýšeném ostrohu nad pískovcovými skalami prehistorické osídlení, zatím blíže neprozkoumané slovanské hradiště s valy. Park byl založen v 18. stol. v návaznosti na Vinořský zámek v krajinářském anglickém stylu, byl vytvořen rybník a tvarovány kosené louky a výsadba listnáčů na svazích. V současnosti celý park bez údržby, louky zarostlé náletem olše. Bylo by vhodné obnovit krajinářský význam parku a posílit jeho propojení se Satalickou bažantnicí.

LiteraturaKubíková (1986, 1992)


Letecký pohled na PR Vinořský park, v pozadí zámek
Letecký pohled na PR Vinořský park, v pozadí zámek

Housenka šípověnky maďalové žije na kaštanech
Housenka šípověnky maďalové žije na kaštanech

Ostrůvek na rybníku v zámeckém parku v PR Vinořský park
Ostrůvek na rybníku v zámeckém parku v PR Vinořský park


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ