Předešlé CHÚ 87 - Přírodní památka Zmrzlík Další CHÚ

87 - Přírodní památka Zmrzlík Základní údaje Tři plochy spojené ochranným pásmem v pramenné oblasti Mlýnského (Kopaninského) potoka mezi Zadní Kopaninou a osadou Zmrzlík. K.ú. Zadní Kopanina, Radotín. V: 16,35 ha, n.v.: 260 - 340 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochrany Geologické profily kopaninského souvrství siluru a paleontologická naleziště v malých lůmcích. Druhově velmi bohatá společenstva hlaváče bledožlutého a válečky prapořité.

Geologie, geomorfologie, pedologie Uloženiny svrchního siluru až spodního devonu (vápence až dolomitizované vápence a břidlice). V břidlicích spodních poloh kopaninského souvrství se nacházejí graptoliti, např. Monograptus scanicus. V nadloží je souvrství s význačným trilobitem Encrinuraspis beaumonti. V nadloží kopaninského souvrství se vyskytují hlavonožcové vápence patřící k požárskému souvrství (stupeň přídol, silur). V silurských vrstvách se nacházejí i mlži Cardiola consanguis a C. docens. V j. části CHÚ vycházejí i vápence lochkovského souvrství (spodní devon). V CHÚ se kromě skalních výchozů a materiálu odvalů vyskytují také spraše, svahové hlíny a rendziny přecházející místy do hnědozemí. Výrazně asymetrické údolí.

Botanika Mozaika stanovišť od vápencových skal přes skalní stepi, teplomilné pastviny až po mokřadní vegetaci podél potůčků a vodní nádrže. Pastevní krajina v návaznosti na osídlení Zadní Kopaniny, na j. svazích druhově velmi bohatá společenstva hlaváče bledožlutého a válečky prapořité. K dalším významným druhům patří pcháč panonský, pcháč bezlodyžný, čekánek obecný, bělozářka větvitá, koniklec luční český, zlatovlásek obecný, hvězdnice chlumní a kavyl Ivanův.

Zoologie Z brouků mandelinkovitých zde žijí Labidostomis humeralis, Cryptocephalus cordiger, C. primarius, Luperus xanthopoda, dřepčíci Aphtona cyanella, A. atrovirens, Longitarsus noricus, L. cerinthes, L. medvedevi, štítonoš Cassida pannonica (na chrpě čekanici porýnské), z nosatcovitých např. na borovici lesní Cimberis attelaboides a Doydirhynchus austriacus, šest druhů z rodu Trachyphloeus, okřídlení Sitona inops, Smicronyx coecus, květopas Anthonomus rufus, krytonosci Phrydiuchus topiarius (na šalvěji luční), Ceutorhynchus similis (na penízku chlumním). Z motýlů lze uvést různé druhy vřetenušek, dlouhozobku zimolezovou, okáče bojínkového, babočku osikovou, žluťáska řešetlákového a ohniváčka černokřídlého. Z plžů pak druhy páskovku žíhanou a žitovku obilnou. Z plazů užovka hladká.

Lesnictví V terénních zářezech jsou vyvinuty lesní porosty jako mlaziny nebo kultury trnovníku. Jde o nedávné druhotné zalesnění.

Poznámka CHÚ je ohroženo zarůstáním. Probíhá zde jako v jednom z mála CHÚ pastva, což je z hlediska ochrany přírody optimální způsob udržování přírodních poměrů. Proto je žádoucí zachovat pastvu na svazích a kosit údolní louky.

LiteraturaSádlo (1987)


Letecký pohled na PP Zmrzlík, součást CHKO Český kras
Letecký pohled na PP Zmrzlík, součást CHKO Český kras

Skalní stepi a teplomilné pastviny s hlaváčem bledožlutým a válečkou prapořitou v  PP Zmrzlík, jež je součástí CHKO Český kras
Skalní stepi a teplomilné pastviny s hlaváčem bledožlutým a válečkou prapořitou v PP Zmrzlík, jež je součástí CHKO Český kras


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ