ÚVOD KE KNIŽNÍMU VYDÁNÍ


Dostává se vám do rukou druhý díl zamýšlené desetidílné publikace věnované chráněným územím České republiky, kterou napsali pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s externími spolupracovníky.
Záměrem autorského kolektivu je poskytnout čtenáři základní informace o přírodních poměrech Prahy a všech vyhlášených zvláště chráněných územích. V zájmu úspory místa a pro větší přehlednost bylo v široké míře využito piktogramů a zkratek (viz vysvětlivky).

Kniha je určena všem milovníkům přírody, zvláště však měli autoři na zřeteli školní mládež. Kniha je doplněna poznámkovým aparátem - slovníčkem odborných výrazů a rejstříkem botanických a zoologických názvů s latinskými ekvivalenty.

Kniha může posloužit i zahraničním uživatelům. Jako samostatná příloha vyšel anglický překlad textu.

V závěru publikace je uveden výběr literatury, který umožňuje čtenáři, aby načerpal další informace.

Území hlavního města Prahy a především jeho chráněná území patří v současné době k nejlépe prozkoumaným regionům z hlediska přírodních věd v rámci celé ČR.

Pokud bychom neomezovali výběr informací, mohla by tato kniha mít bez problémů třeba pětinásobný rozsah. K výběru informací nás vedlo jednak hledisko ekonomické, jednak ohled na určitou proporcionalitu s ostatními díly této edice. Přesto jsme se rozhodli poněkud rozšířit kapitolu věnovanou zvířeně jednotlivých chráněných území. Jako modelovou skupinu jsme zvolili brouky (střevlíky, mandelinky, nosatce ap.). K tomuto výběru jsme měli několik důvodů. Většina chráněných území Prahy byla z hlediska těchto skupin prozkoumána. Tyto skupiny živočichů jsou méně nápadné než např. motýli a tak zveřejnění informací nemusí mít škodlivý dopad na další existenci těchto živočichů na uvedených lokalitách. Tito brouci jsou potravně vázáni na hostitelské rostliny, případně jejich konzumenty a tak mají vysokou vypovídací schopnost o přírodních hodnotách jednotlivých chráněných území z hlediska zachovalosti území, rostlinné skladby i mikroklimatu. A konečně tímto velmi omezeným výběrem chceme alespoň naznačit úžasné druhové bohatství malých ploch v těsném sousedství hustě obydlených míst, bohatství o kterém naprostá většina obyvatel nemá ani tušení. A přitom tato druhová pestrost indikuje určitý standard kvality přírodního prostředí. Úroveň, která do značné míry vypovídá o tom, zda je toto prostředí ještě vhodné pro člověka, zda tu může vést spokojený a plnohodnotný život. Většina z nás utíká alespoň o víkendech do chat a do přírody, měli bychom však zachovat a využívat i přírodní prostředí přímo ve městě.

Doufáme, že tato kniha bude pro většinu Pražanů překvapením, vyplní určitou mezeru na knižním trhu i v našich vědomostech a v duchu hesla "Poznej a chraň!" pomůže uchovat přírodní hodnoty našeho hlavního města.

RNDr. Jan Němec
editor


OBSAH