Předešlé CHÚ 23 - Přírodní památka Jabloňka Další CHÚ

23 - Přírodní památka Jabloňka

Základní údajeStrmé skalní stěny. tzv. "Černé skály" mezi Pelc-Tyrolkou a vyústěním Trojské ulice do údolí Vltavy. K.ú. Libeň - Praha 8. V: 1,25 ha, n.v.: 190-260 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1968 Sb. NVP ze 29.4.1968.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyPři horní hraně skal xerotermní společenstva rostlin. Geologický profil ordovickými vrstvami.

Geologie, geomorfologie, pedologieSkalní ostroh na pravém břehu Vltavy, s převýšením 80 až 100 m. Část ostrohu byla narušena lomem na křemence, druhá část tvořená břidlicemi má zachovaný původní reliéf. Profil svrchní facií skaleckých křemenců dobrotivského souvrství českého ordoviku s 12 m mocnou břidličnou vložkou. Nejvyšší část je vyvinuta v podobě silně písčitých, poměrně pevných jílovců. Mělké půdy protoranker, ranker.

BotanikaNa původní nenarušené skalní stěně rostou tařicová skalní společenstva, teplomilné trávníky s trýzelem škardolistým a kostřavou waliskou a šířící se porosty teplomilných křovin. Fytogeograficky je významný výskyt pelyňku pontického a omanu německého. Dále zde roste tařice skalní, bělozářka liliovitá, chrpa chlumní, růže galská aj.

ZoologieNaleziště teplomilného hmyzu. Střevlíkovitý Harpalus vernalis, dřepčíci Longitarsus celticus, Psylliodes thlaspis, nosatcovitý Otiorhynchus rugosostriatus, ve zbytku zakrslé doubravy dlouhonosci Curculio pellitus a C. venosus; z jiných čeledí zde byl nalezen vzácný kovářík Cardiophorus gramineus. Hnízdiště drobného ptactva, např. budníčci, pěnice aj.

LesnictvíPorost kyselé doubravy , javor babyka, javor klen, jasan ztepilý. Většina území bezlesí.

PoznámkaSystematicky udržovat otevřenou plochu na temenu skalního ostrohu, kde se jedině mohou trvale udržet teplomilné trávníky se vzácnými druhy.

LiteraturaKubíková (1976), Kettnerová a Kučera (1992)


Opuštěný lom a společenstvo skalní stepi v PP Jabloňka
Opuštěný lom a společenstvo skalní stepi v PP Jabloňka

Chrpa chlumní je teplomilná stepní rostlina
Chrpa chlumní je teplomilná stepní rostlina


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ