Předešlé CHÚ 35 - Přírodní památka Milíčovský les a rybníky Další CHÚ


35 - Přírodní památka Milíčovský les a rybníky

Základní údajeLesní komplex s přilehlými rybníky mezi Jižním městem a dálnicí poblíž obce Kateřinky. K.ú. Újezd u Průhonic - Praha 14. V: 93,3 ha, n.v.: 265 - 295 m, Z: vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyOchrana zachovalých lesních porostů a mokřadních společenstev. Refugium obojživelníků, hnízdiště ptactva.

Geologie, geomorfologie, pedologiePodloží budují břidlice svrchního proterozoika štěchovicko-zbraslavské skupiny, překryté zvětralinami, deluviálními sedimenty a holocénními náplavy. Hnědozemní půdy, místy oglejené.

BotanikaZachovalý lesní porost tvořený lipovou doubravou s malými plochami bikové doubravy a střemchové jaseniny. Soustava tří rybníků lemovaných rákosovými a ostřicovými porosty, které přecházejí do olšin. Enkláva blatouchové vlhké louky s řadou druhů ostřic. Bylinné patro lipové doubravy je chudé, s dominantními travami a ostřicemi. Na sušších a teplejších okrajích v j. části lesa roste bohatší černýšová dubohabřina s ptačincem velkokvětým, svízelem lesním, jaterníkem trojlaločným. V olšinách se vzácně vyskytovala kapradina hadilka obecná.

ZoologieZ bezobratlých roháč a krajník hnědý, na mokřadních biotopech ze střevlíkovitých např. Bembidion obliquum, Panageus cruxmajor, dřepčíci Aphtona nonstriata, Chaetocnema mannerheimi, z nosatcovitých Apion minimum, Dorytomus dejeani. Z lesních dřepčík Apteropeda orbiculata, z nosatcovitých Barypeithes pellucidus. Naleziště obojživelníků a plazů vázaných na mokřiny, např. užovky obojkové. Při jarním tahu zastávka mnohých vzácných druhů ptáků jako vodoušů nebo jespáků. Hnízdí labuť velká, polák chocholačka, potápka malá, slípka zelenonohá, kulík říční, strakapoud prostřední a lejsek bělokrký.

LesnictvíLipová doubrava s dubem zimním a letním, lípou srdčitou a hojným keřovým patrem, dále biková doubrava, střemchová jasenina a černýšová dubohabřina. Charakter lesa je narušen výsadbou smrku. Na vlhčích místech olšiny s olší lepkavou, vrbou šedou a krušinou olšovou.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíPo výstavbě Jižního města se projevila zvýšená rekreační zátěž území úbytkem ohrožených druhů. Bylo by vhodné usměrnit rekreační využívání území, vyčlenit pro návštěvníky jen některé plochy jak v lese tak na březích rybníků. V lesních porostech je třeba pečovat o přirozenou obnovu a nepůvodní smrčiny nahradit dubem a lipou. Vymezit pro rekreaci jen určité plochy jak v lese tak na březích rybníků. V lesních porostech je třeba pečovat o přirozenou obnovu a nepůvodní smrčiny nahradit dubem a lípou

LiteraturaHroudová, Hrouda (1992), Kubíková (1985)


Letecký pohled na PP Milíčovský les a rybníky od západu
Letecký pohled na PP Milíčovský les a rybníky od západu

V pražských lesích najdeme typickou hájovou květenu s dymnivkami
V pražských lesích najdeme typickou hájovou květenu s dymnivkami

Milíčovské rybníky jsou důležitým hnízdištěm vodního ptactva
Milíčovské rybníky jsou důležitým hnízdištěm vodního ptactva


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ