Předešlé CHÚ 55 - Přírodní památka Podolský profil Další CHÚ

55 - Přírodní památka Podolský profil Základní údajeBývalý stěnový lom v pravém svahu vltavského údolí, na jehož dně je dnes vybudován plavecký stadión. K.ú. Podolí - Praha 4. V: 2,75 ha, n.v.: 215-255 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyOpěrný geologický odkryv zachycující hranici prvohorních útvarů silur a devon, naleziště zkamenělin. Krajinný prvek - rámec plaveckého stadiónu.

Geologie, geomorfologie, pedologieÚsek údolního zářezu Vltavy. Profil přídolským (silur), lochkovským a pražským (devon) souvrstvím, bohatý výskyt zkamenělin ve vápencích a vápnitých břidlicích, zejména velkých mlžů z rodu Neklania, Vlasta, Vevoda, Dualina, významného trilobita Warburgella rugosa a také mlže Antipleura bohemica, význačného pro bázi devonu. Ve vyšších polohách devonu se nachází tentakulit Paranowakia bohemica, trilobiti z rodu Odontochile, Reedops cephaloides, dále ramenonožci, koráli, mechovky a další. Půdní kryt narušen, okrajově zachované plochy s různě vyvinutými rendzinami.

BotanikaAsanované lomové stěny upravovány sadovnicky, zčásti osázeny většinou nepůvodními dřevinami, zvláště borovicí černou, žanovcem měchýřníkem i kultivary ozdobných jalovců. Nepatrné zbytky kdysi bohaté teplomilné skalní vegetace se mohou šířit na některé skalní výchozy. Zejména horní partie spontánně zarůstají i dřevinami, většinou křovitého vzrůstu, výskyt dřínu.

ZoologieZejména horní část představuje dosti významné refugium drobné fauny (ježci), jedna z mála pražských lokalit typicky lesního plže Cochlodina laminata. Tahová zastávka mnohých ptačích druhů, např. slavíka obecného, jehož zpěv se často v dubnu rozléhá v nočním tichu.

LesnictvíRekultivace lomových stěn má v podstatě parkový charakter, přirozeně se šíří vysoké křoviny a zatím nízké stromy.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíCHÚ dnes slouží jako "přírodní" rámec plaveckého stadiónu, nahoře sousedí s parkově upravenou plochou, od níž ji odděluje drátěný plot.


V PP Podolský profil jsou odkryty silurské a devonské vrstvy se zkamenělinami
V PP Podolský profil jsou odkryty silurské a devonské vrstvy se zkamenělinami

Mezi důležité prvohorní zkameněliny patří ostrakodi (lasturnatky). Na obrázku příslušník rodu Beyrichia
Mezi důležité prvohorní zkameněliny patří ostrakodi (lasturnatky). Na obrázku příslušník rodu Beyrichia


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ