Předešlé CHÚ 57 - Přírodní památka Pražský zlom Další CHÚ

57 - Přírodní památka Pražský zlom Základní údajePravý břeh Rokytky na ZJZ od kostela sv. Jiří v Hloubětíně. K.ú. Hloubětín. V: 0,36 ha, n.v.: 210 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyJe to jediný odkryv zpřístupňující plochu Pražského zlomu. Jsou zde zachovány ordovické křemence a břidlice ve svahu nad Rokytkou.

Geologie, geomorfologie, pedologieIzolovaný výchoz skaleckých křemenců, oddělený od severněji položených jílovitých břidlic s mělkými a lehkými půdami na temeni výchozu. Pražský zlom je významná porucha zemské kůry, podle níž docházelo k pohybům vrstev až o několik set metrů, takže na povrchu se stýkají v jedné úrovni různě staré jednotky.

BotanikaVegetace rumištního charakteru, botanicky nejhodnotnější je výskyt hvozdíku kartouzku a rozchodníku ostrého na skále.

ZoologieÚzemí faunisticky chudé, z hmyzu např. běžné druhy ploštic jako ploštička Lygaeus saxatilis či ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus), z drobných savců zde žije myšice křovinná.

LesnictvíJedná se o ostrůvek křovinného charakteru tvořený bezem černým, trnovníkem akátem, pámelníkem bílým.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíSnahou je zamezit zarůstání odkryvu vegetací. V r. 1996 byl uskutečněn zásadní asanační zásah.


V PP Pražský zlom je odkryta významná porucha zemské kůry
V PP Pražský zlom je odkryta významná porucha zemské kůry


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ