Předešlé CHÚ 68 - Přírodní rezervace Staňkovka Další CHÚ


68 - Přírodní rezervace Staňkovka

Základní údajePrudký svah na z. okraji Radotína mezi silnicí Radotín - Třebotov a železniční tratí Praha - Beroun. K .ú. Radotín (okr. Praha 5). V: 44,47 ha, n. v. 200 - 360 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988. CHÚ je součástí CHKO Český kras.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyPrudký j. svah s porosty listnatých dřevin na kyselém podkladu s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Geologie, geomorfologie, pedologieOrdovické jílovité a písčité břidlice, křemité pískovce a droby králodvorského a kosovského souvrství. V j. úseku výrazná strž. Půdy jsou převážně rankery a hnědé lesní půdy.

Botanika LesnictvíKvětena je chudší než v územích s vápencovým podkladem. Přesto zde bylo zjištěno více než 230 druhů cévnatých rostlin. Z nápadných lze uvést bělozářku větvitou, smolničku obecnou, řimbabu chocholičnatou, zvonek broskvoňolistý a tolitu lékařskou. Lesní porosty mají mimořádně zachovanou druhovou skladbu. Větší zastoupení mají tolitové doubravy, které přechazejí na horní hraně do chudších smolničkových doubrav. V zazemněných úžlabinách černýšová dubohabřina a na úpatí svahu pod prameništěm maloplošný výskyt jilmové doubravy. Omezeně se na půdách bohatých živinami vyskytují druhově bohaté kamejkové doubravy. Při horním okraji je přimíšen dřín.

ZoologieZ velkých brouků jsou zde vzácně i chráněné druhy roháč obecný a krajník hnědý, ze střevlíkovitých Amara makolskii, Abax carinatus, z mandelinkovitých Oomorphus concolor, dřepčíci Aphtona cyanella, Longitarsus curtus, z nosatcovitých na dubech žijící Lasiorhynchites cavifrons, Coenorhinus interpunctatus, z rodu Acalles, dokumentujícího kontinuálnost lesa, druhy echinatus, comutatus, suturatus a hypocrita. Z plazů je častá ještěrka obecná a slepýš křehký. Z ptáků se zde vyskytuje řada běžných lesních druhů pěvců. Vzácně zde hnízdí datel černý a častěji strakapoud velký. Pravidelně zde loví krahujec obecný.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné území Dílčím nebezpečím je bezprostřední sousedství rekreačních chat na s. hranici rezervace a frekventované železnice na j. hranici. Nepříznivým zásahem je přetnutí území dvěma elektrickými vedeními vysokého napětí. V souladu s plánem péče o rezervaci budou prováděny dílčí zásahy k podpoře přirozené obnovy porostů a usměrňující věkovou a prostorovou strukturu porostů.

LiteraturaBlažková (1989), Kubíková (1990)


Prudký jihovýchodní svah s listnatými porosty v PR Staňkovka, která je součástí CHKO Český kras
Prudký jihovýchodní svah s listnatými porosty v PR Staňkovka, která je součástí CHKO Český kras

V PR Staňkovka převládají doubravy kyselejšího typu
V PR Staňkovka převládají doubravy kyselejšího typu

Kalous ušatý
Kalous ušatý hnízdí v lesích. Na obrázku je mládě.


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ