Předešlé CHÚ 75 - Přírodní památka U Závisti Další CHÚ

75 - Přírodní památka U Závisti Základní údajeSkalní výchozy v zářezu silnice vedoucí po pravém břehu s. od mostu Míru přes Vltavu ke Zbraslavi. K.ú. Zbraslav - Praha 5. V: 0,71 ha, n.v.: 200 - 225 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyNejlepší odkryv letenského souvrství ordoviku. Mikropaleontologické naleziště. Na strmě uložených vrstvách vodorovně uložené štěrky středopleistocénní vltavské terasy.

Geologie, geomorfologie, pedologieDefilé je tvořeno souvrstvím téměř monotónně se střídajících poloh tmavých slídnatých drobových břidlic a drob s polohami křemenných pískovců až kvarcitů různé mocnosti. V jižní části profilu jsou na některých vrstevních plochách písčitějších vložek vyvinuty bioglyfy a čeřiny. Stopy po pohybu organismů se vyskytují jak na vrstevních plochách, tak i uvnitř vrstev v podobě chodbiček vyplněných jílem. Geologický profil souvrstvím umožňuje detailní studium litologie a mikrobiostratigrafie. Půdy nejsou vytvořeny, jen iniciální stadia rankerů.

BotanikaVyskytuje se tařice skalní a rozchodníky. Zoologicky nevýznamné. Bezlesí.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíBez hospodářského využití. V těsné blízkosti silnice. Udržovat bez dřevin.

LiteraturaChlupáč (1988)


Vztyčené vrstvy letenského souvrství ordoviku v PP U Závisti
Vztyčené vrstvy letenského souvrství ordoviku v PP U Závisti


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ