Předešlé CHÚ 79 - Přírodní rezervace V pískovně Další CHÚ


79 - Přírodní rezervace V pískovně

Základní údajeÚzemí leží v povodí potoka Rokytky na rozhraní katastrů Dolní Počernice a Hostavice. K.ú. Dolní Počernice, Hostavice. V: 29,76 ha, n.v.: 220 - 225 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyZachování biototopu mokřadních společenstev v zatopené pískovně a luk v povodí Rokytky. Významné hnízdiště ptactva.

Geologie, geomorfologie, pedologiePodklad tvoří písčité štěrky údolní terasy v nadloží svrchnordovických břidlic a prachovců. Půdy jeví velkou rozmanitost - lužní půda hlinitá, nivní půda oglejená, nivní půda jílovitohlinitá.

BotanikaV zatopené pískovně a navazujících lukách převládají mokřadní druhy bylin - kosatec žlutý, žluťucha lesklá, kakost měkký, ostřice pašáchor, ostřice řízná, tužebník jilmový, šťovík přímořský, orobidec širolistý, sítina rozkladitá, skřípina lesní, dvojzubec trojdílný.

ZoologieZ brouků z čeledi střevlíkovitých zde žijí Notiophilus aquaticus, Trechoblemus micros, Broscus cephalotes, Amara fulva, Odacantha melanura; z fytofágních brouků drobný nosateček Marmaropus besseri. V Rokytce bylo zjištěno 8 druhů ryb, pocházejících většinou z Počernického rybníka. Z obojživelníků zde najdeme skokana zeleného, skokana skřehotavého, skokana hnědého a ropuchu obecnou. Místo je významnou tahovou zastávkou a hnízdištěm mnoha druhů ptactva vázaného na vodní plochu a mokřady - moudivláček lužní, kachna divoká, lyska černá, potápka roháč, slípka zelenonohá, volavka popelavá, rákosník zpěvný, rákosník obecný, moták pochop, kulík říční, strnad rákosní. Hnízdění ledňáčka říčního narušili rybáři. Savci jsou zastoupeni ondatrou pižmovou a myškou drobnou.

LesnictvíOstrůvek lužního lesa je tvořen olší lepkavou, vrbou bílou, vrbou křehkou.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíZatopená pískovna je využívána k rybolovu.

Literatura Čtyroký a kol. (1982), Zimmer (1986).

V Pískovně video

Letecký pohled na PR V pískovně
Letecký pohled na PR V pískovně

V zatopené pískovně převládají mokřadní druhy rostlin
V zatopené pískovně převládají mokřadní druhy rostlin

PR V pískovně je významnou tahovou zastávkou i hnízdištěm mnoha druhů ptactva
PR V pískovně je významnou tahovou zastávkou i hnízdištěm mnoha druhů ptactva

Stará vrba v PR V pískovně
Stará vrba v PR V pískovně

PR V pískovně
PR V pískovně


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ