Předešlé CHÚ 81 - Přírodní památka Vidoule Další CHÚ


81 - Přírodní památka Vidoule

Základní údaje V. a zčásti j. i s. okrajová hrana plošiny Vidoule nad Jinonicemi a Cibulkou. K.ú. Jinonice.V: 6,69 ha, n.v.: 330 - 350 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochrany Výrazná tabulová hora tvořená reliktem horizontálně uložených křídových vrstev s výchozy na okrajové hraně. Refugium drobných živočichů a významný krajinný prvek.

Geologie, geomorfologie, pedologie Ukázka tabulové hory, geologické profily perucko - korycanským souvrstvím cenomanu s četnými skalními výchozy pískovců překrytými vrstvou slínů až slínovců (opuk) spodního turonu, které tvoří vrcholovou plošinu (již mimo CHÚ). Ze zkamenělin můžeme uvést druhy Inoceramus labiatus, Enoploclythia leachi a Rhynchostreon suborbiculatum. V podloží křídy zvrásněné břidlice a pískovce ordovického stupně beroun. Většinou oligobazické hnědé půdy, místy obohacené splachy slínovců, často narušené někdejší těžbou. Pramenný horizont.

Botanika Převažuje druhotná chudá, často poloruderální vegetace. Stěny geologického profilu většinou zarostlé výsadbou akátu a náletem bezu černého, osiky a jívy, pouze j. svah hostí na bývalých mezích a pastvinách teplomilný trávník s válečkou prapořitou a kostřavou žlábkatou.

Zoologie Z brouků stepního charakteru zde byly zjištěny i významné druhy, např. střevlíčci Ophonus schaubergerianus, Cymindis angularis, z fytofágů mandelinkovití, např. Coptocephala rubicunda, Cryptocephalus violaceus, dřepčík Aphtona cyanella a štítonoš Cassida rufovirens; z čeledi Urodontidae Urodon conformis, z nosatcovitých např. bezkřídlé druhy Otiorhynchus fullo, O. velutinus, tři druhy z rodu Trachyphloeus. Na jižním otevřeném svahu měkkýši s ohroženou trojzubkou stepní (Chondrula tridens). Bohatý keřový porost je hnízdištěm ptactva, např. strnada obecného, pěnice černohlavé, drozda zpěvného, dnes již jen ojediněle ťuhýka obecného, pěnice hnědokřídlé. Slavík obecný a další druhy se pravidelně zastavují na tahu.

Lesnictví S. úsek je dnes uměle zalesněn, převážně nepůvodní borovicí lesní, porosty přirozenějšího složení jsou až pod horizontální cestou, na v. straně lem starších dubů, na j. svahu teplomilná vegetace. Zbytek je bezlesý nebo zarůstající křovinami.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné území Lesní porosty jsou obhospodařovány v souladu s ochranným režimem. V minulosti celý okraj plošiny Vidoule lemovaly pískovcové lomy, takže pískovce zde, zejména na s. straně, vystupují v podobě skalních stěn.

Poznámka V současné době je CHÚ zahrnuto do přírodního parku Košíře - Motol, jehož souvislý lesní komplex na s. svahu přímo navazuje na zalesněnou hranu a zahrnuje i porosty v parku historické usedlosti Cibulka.

LiteraturaSkalický (1986), Ziegler (1994)


Výchozy cenomanských pískovců na okrajové hraně tabulové hory v PP Vidoule
Výchozy cenomanských pískovců na okrajové hraně tabulové hory v PP Vidoule

Smělek štíhlý roste na výslunných písčitohlinitých stráních
Smělek štíhlý roste na výslunných písčitohlinitých stráních

Okáč bojínkový patří k typickým obyvatelům tradičně obhospodařovaných luk
Okáč bojínkový patří k typickým obyvatelům tradičně obhospodařovaných luk

Mlž Inoceramus labiatus
Mlž Inoceramus labiatus


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ