Předešlé CHÚ 86 - Přírodní památka Zlatnice Další CHÚ

86 - Přírodní památka Zlatnice Základní údaje Skalnatý ostroh nad Šáreckým údolím na SZ od ul. Zlatnice a Tobrucké. K.ú. Praha 6 - Dejvice. V: 3,27 ha, n.v.: 230-280 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1968 Sb. NVP ze 29.4.1968.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochrany Zbytky přirozených lesostepních a vřesových společenstev rostlin a živočichů včetně chráněných druhů.

Geologie, geomorfologie, pedologie Výrazný skalní ostroh budovaný buližníkovou vložkou v proterozoických břidlicích, část povrchu kryje drobná zazemněná suť. Chudé protorankeryrankery s přechody do hnědých půd.

Botanika Dlouhodobou pastvou stabilizované společenstvo vřesu s některými teplomilnými druhy postupně zestárlo a keříčky vřesu většinou odumřely. Fragment teplomilné doubravy s chráněnými a vzácnými druhy - zejména bělozářkou liliovitou, břekem obecným. V poslední době obohatily území další druhy - např. česnek viničný a prvosenka jarní. V současné době probíhá nástup dřevin, ale i spontánní obnova vřesu ze semenné banky.

Zoologie Žijí zde pozoruhodné druhy hmyzu, střevlíčci Notiophilus germinyi, Trechus obtusus, Amara infima a Cymindis axillaris, stepní mandelinka Coptocephala rubicunda, ze stepních nosatcovitých velmi vzácný Tychius lineatulus, z lesních druhů nosatců jsou zde terikolní Brachysomus echinatus, Barypeithes pellucidus. Na vřesu zde žijí typické mandelinky Lochmaea suturalis a Altica oleracea breddini.

Lesnictví Značnou část území kryjí druhotné lesní porosty a zbytky ovocných sadů. Najdeme tu dub, modřín, borovici, břízu, osiku, třešeň, buk a lípu.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné území Dříve pastviny, ovocný sad, nyní lesnické využití. CHÚ je ohroženo zarůstáním křovinami, planou třešní a lesnickou výsadbou. Kontrolovat stav populace vřesu, přispět k obnově občasným selektivním vypálením v zimním období.

Poznámka CHÚ je součástí přírodního parku Šárka - Lysolaje.

LiteraturaKubíková (1982, 1989)


Zbytky přirozených lesostepních a vřesových společenstev jsou chráněny v PP Zlatnice
Zbytky přirozených lesostepních a vřesových společenstev jsou chráněny v PP Zlatnice


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ