Předešlé CHÚ 88 - Přírodní památka Železniční zářez u Hlubočep Další CHÚ

88 - Přírodní památka Železniční zářez u Hlubočep Základní údaje Železniční zářez nedaleko mimoúrovňového křížení železničních tratí a přiléhající pozemek, z. od ulice Hlubočepská. K.ú. Hlubočepy - Praha 5. V: 0,55 ha, n.v.: kolem 220 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochrany Geologický profil hranicí mezi chotečským a srbským souvrstvím (devon). Klasické naleziště fosilní devonské fauny a flóry. Fragment společenstva skalní stepi.

Geologie, geomorfologie, pedologie Nejstarší horniny vycházejí v nejjižnější části stěny. Jsou to nejvyšší polohy chotečského souvrství zastoupené vápenci a rohovci. Následuje srbské souvrství s břidličnatými rohovci, které v nejvyšší části polohy přecházejí do šedohnědých a černošedých břidlic. Nadloží tvoří souvrství zelenošedých siltových břidlic. Mělké půdy rankerového typu.

BotanikaNa horní části profilu fragment teplomilného trávníku s kostřavou waliskou, vousatkou prstnatou, tolicí srpovitou, čičorkou pestrou a rozchodníky.

Zoologie Vzhledem k rozloze a typu CHÚ zoologicky nevýznamné. Ze zajímavějšího hmyzu se zde vyskytuje saranče modrokřídlé. Území bylo dlouholetým hnízdištěm bělořita šedého, jeho současný výskyt vyžaduje revizi. Bezlesí.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné území Součást železničního tělesa. Je třeba udržovat geologický profil bez náletu.

Literatura Skalický (1988)


V PP Železniční zářez je obnažen klasický profil devonskými horninami
V PP Železniční zářez je obnažen klasický profil devonskými horninami

Zkamenělá schránka hlavonožce (ortocera) rodu Dawsonoceras
Zkamenělá schránka hlavonožce (ortocera) rodu Dawsonoceras


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ