Tabulka vývoje sítě chráněných území Prahy

Chráněná území v České republice mají více než stoletou tradici. První chráněná území - dokonce mezi prvními v Evropě - byla zřízena rozhodnutím vlastníka již v r. 1838 v Novohradských horách (Žofínský prales, Hojná Voda). Obdobně vznikla i řada dalších chráněných území, a to jednak rozhodnutím vlastníka nebo výkupem požadovaného území přírodovědeckými či místními spolky či kluby. Zde bylo často použito záborového zákona č.215/1919 Sb. nebo přídělového zákona č. 81/1920. Komplexní seznam takto vyhlášených nebo k vyhlášení připravených území byl zveřejněn v tzv. „silvestrovském” výnosu MŠANO č. 143.547/1933 z 31.12.1933. Tento seznam se týkal celého Československa. V oblasti dnešní České republiky podchycoval 108 území.

V tabulce je uveden název chráněného území, okres nebo chráněná krajinná oblast a zkratka příslušné kategorie, a to pro jednotlivé roky. Vychází z r. l933 a pak až od r.1945 do r. l999. Od r. 1933 do r.1956 byla všechna chráněná území vedená v kategorii státní přírodní rezervace. Ke změnám došlo po vydání dvou zákonů ochrany přírody. Tyto zákony rozlišovaly různé kategorie lišící se motivem, cílem a režimem ochrany. Ve sledovaných regionech (Střední Čechy a Praha) se vyskytují pouze chráněné krajinné oblasti, které jsou - včetně s vyskytujícími se územími maloplošnými - zohledňovány celé, i když zasahují do jiného regionu) a dále kategorie státní přírodní rezervace, chráněné naleziště a chráněný přírodní výtvor či památka. Státní přírodní rezervace a chráněná naleziště spadala do kompetence příslušného ministerstva, zatím co přírodní výtvory a památky zřizovaly krajské nebo okresní orgány. Protože tyto místní orgány byly daleko aktivnější, počet chráněných přírodních výtvorů enormně vzrostl, i když obsahově měla tato území být rezervacemi. Tímto způsobem se uplatnil zákon č.40/1956 Sb., o státní ochraně přírody.

K další zásadní změně došlo vydáním zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Tento zákon stanovil nové kategorie, a to národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky, za současného zachování národních parků a chráněných krajinných oblastí. Zároveň vydalo ministerstvo životního prostředí ČR vyhlášku č. 395/1992 Sb., ve které byla do kategorií národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní rezervace přeřazena všechna svými hodnotami odpovídající až dosud vyhlášená chráněná území. Ostatní chráněná území - ve vyhlášce neuvedená, většinou vyhlášená původně jako chráněné přírodní výtvory nebo chráněné přírodní památky - byla ze zákona zařazena do kategorie přírodních památek.

CHN chráněné naleziště   CHPV chráněný přírodní výtvor   PP přírodní památka   NPP národní přírodní památka
  zrušeno   SPR státní přírodní rezervace   PR přírodní rezervace   NPR národní přírodní rezervace


Rok 1950 1960 1970 1980 1990
Název území 0 1 2 3 4 5 6   7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1   2 3 4 5 6 7 8 9
Baba                                                                                                        
Barrandovské skály                                                                                                        
Bažantnice v Satalicích                                                                                                        
Bílá skála                                                                                                        
Bohnické údolí                                                                                                        
Branické skály                                                                                                        
Cihelna v Bažantnici                                                                                                        
Cikánka I-II                                                                                                        
Ctirad                                                                                                        
Cyrilov v.Klánovický les                                                                                                        
Černá rokle                                                                                                        
Čimické údolí                                                                                                        
Dalejský profil                                                                                                        
Divoká Šárka                                                                                                        
Dolní Šárka                                                                                                        
Havránka                                                                                                        
Homolka                                                                                                        
Housle                                                                                                        
Hrnčířské louky                                                                                                        
Hvížďalka                                                                                                        
Cholupická bažantnice                                                                                                        
Chuchelský háj                                                                                                        
Chvalský lom                                                                                                        
Jabloňka                                                                                                        
Jenerálka                                                                                                        
Kalvárie v Motole                                                                                                        
Klánovický les-Cyrilov                                                                                                        
Klapice                                                                                                        
Královská obora                                                                                                        
Krňák                                                                                                        
Ládví                                                                                                        
Letenský profil                                                                                                        
Litožnice                                                                                                        
Lochkovský profil                                                                                                        
Meandry Botiče                                                                                                        
Miličov.les a rybníky                                                                                                        
Modřanská rokle                                                                                                         
Motolský ordovik                                                                                                        
Mýto                                                                                                        
Nad mlýnem                                                                                                        
Nad závodištěm                                                                                                        
Obora Hvězda                                                                                                        
Obora v Uhřiněvsi                                                                                                        
Okrouhlík                                                                                                        
Opatřilka-Červený lom                                                                                                        
Opukový  lom u Př.Kop.                                                                                                        
Ortocérový lůmek                                                                                                        
Pecka                                                                                                        
Petřínské skály                                                                                                         
Pitkovická stráň                                                                                                        
Počernický rybník                                                                                                        
Pod školou                                                                                                        
Pod Žvahovem                                                                                                        
Podbabské skály                                                                                                        
Podhoří                                                                                                        
Podolský profil                                                                                                        
Požáry                                                                                                        
Pražský zlom                                                                                                        
Prokopské údolí                                                                                                        
Prosecké skály                                                                                                        
Radotínské skály                                                                                                        
Radotínské údolí                                                                                                        
Rohožník-lom v Dubči                                                                                                        
Roztocký háj-Tiché ú.                                                                                                        
Salabka                                                                                                        
Sedlecké skály                                                                                                        
Skalka                                                                                                        
Slavičí ůdolí                                                                                                        
Staňkovka                                                                                                        
Střešovické skály                                                                                                        
Šance                                                                                                        
Trojská                                                                                                        
U Branického pivovaru                                                                                                        
U hájů                                                                                                        
U Nového mlýna                                                                                                        
U Závisti                                                                                                        
Údolí Kunratického p.                                                                                                        
Údolí Unětického potoka                                                                                                        
V hrobech                                                                                                        
V pískovně                                                                                                        
Velká skála                                                                                                        
Vidoule                                                                                                        
Vinořský park                                                                                                        
Vizerka                                                                                                        
Xaverovský háj                                                                                                        
Zámky                                                                                                        
Zlatnice                                                                                                        
Zmrzlík                                                                                                        
Železniční zářez                                                                                                        

OBSAH