B2.1 POVRCHOVÁ VODA

Hodnocení jakosti vody se každoročně provádí podle normy ČSN 75 7221 Klasifikace jakosti povrchových vod. Norma byla zpřesněna na základě užívání v praxi a zároveň harmonizována s klasifikací povrchových vod, používanou v členských státech EU. Předmětem normy je jednotné určení třídy jakosti tekoucích povrchových vod – klasifikace, která slouží k porovnání jakosti na různých místech a v různém čase. Povrchové vody se zařazují podle kvality do 5 tříd. Jakost vody se klasifikuje na základě výsledků kontroly z delšího uceleného období. Nejkratší hodnocené období je jeden rok. Při četnosti sledování 12 odběrů za rok se doporučuje výsledky kontroly jakosti vod klasifikovat pro dvouletí, aby pro výpočet charakteristické hodnoty bylo k dispozici alespoň 24 hodnot (1999–2000). Je-li k dispozici méně než 11 hodnot – výsledků kontroly jakosti vod – nelze klasifikovat podle již výše zmíněné normy. Jakost vody se klasifikuje zvlášť pro každý jednotlivý ukazatel. Hodnocené ukazatele jsou členěny do pěti skupin. Ve skupině rozhoduje ukazatel s nejnepříznivější hodnotou klasifikace. O celkové klasifikaci jakosti vody v toku rozhoduje pak nejhorší klasifikace ze skupin.

Tab. B2.1 Definice tříd jakosti povrchových vod podle ČSN 75 7221

Třída
Class number

Klasifikace

Classification

I.

Neznečištěná voda

Unpolluted water

II.

Mírně znečištěná voda

Slightly polluted water

III.

Znečištěná voda

Polluted water

IV.

Silně znečištěná voda

Heavily polluted water

V.

Velmi silně znečištěná voda

Very heavily polluted water

Tab. B2.2 Skupiny ukazatelů jakosti povrchových vod podle ČSN 75 7221

Skupina
Group

Ukazatele

Indicators

A

Obecné, fyzikální a chemické ukazatele

General physical and chemical indicators

B

Specifické organické látky

Specific organic substances

C

Kovy a metaloidy

Metals and metalloids

D

Mikrobiologické a biologické ukazatele

Microbiological and biological indicators

E

Radiologické ukazatele

Radiological indicators

Hodnocení jakosti

V Českém hydrometeorologickém ústavu probíhá systematické sledování jakosti vod již od roku 1963 ve státní síti profilů na vodohospodářsky významných tocích. Na území České republiky bylo využito v roce 2001 257 optimalizovaných profilů, ve kterých byly 12x ročně odebrány vzorky pro analýzy základních fyzikálně-chemických parametrů, těžkých kovů, specifických organických sloučenin, biologických a mikrobiologických ukazatelů.

Vltava, Berounka

V Praze a nejbližším okolí byly v roce 2003 ve státní síti sledování jakosti vod měřeny čtyři profily, stejně jako v letech předchozích. Tři z nich leží na Vltavě – Vrané, Podolí a Libčice, jeden na Berounce – Lahovice. Na těchto profilech bylo měřeno celkem 140 ukazatelů. Nejvíce na profilu Vltava – Libčice, 136, nejméně na profilu Berounka – Lahovice, 97. Ukazatele byly nejčastěji sledovány s četností 6–12 odběrů ročně, u některých byla četnost nižší. Jakost vody mohly ovlivnit nižší průtoky, které byly na těchto řekách v loňském roce.

Při hodnocení podle normy ČSN 75 7221 nejhůře dopadlo zařazení u chlorofylu, Vrané a Podolí IV. třída, Libčice a Lahovice V. třída. Nejlépe byly hodnoceny látky ze skupiny „specifické organické látky“ a „kovy a metaloidy“, které se nacházely, až na ojedinělé výjimky, v I. a II. třídě.

Vltava – Vrané měla mimo chlorofylu IV. třídou hodnoceny i AOX a NEL, ve III. třídě byly zařazeny NL 105 °C, CHSKMn a veškeré železo a fosfor.

Vltava – Podolí neměla v V. třídě zařazen žádný ukazatel, ve IV. třídě pouze již jmenovaný chlorofyl. III. třídou byly hodnoceny AOX, NEL, NL 105 °C, suma PAU, TOC, koliformní bakterie, BSK5, CHSKCr a veškeré kyanidy, fosfor a železo.

Vltava – Libčice měla kromě chlorofylu V. třídou hodnocenu i směs PCB. Ve IV. třídě byly zařazeny AOX a koliformní bakterie, ve III. třídě byly CHSKCr, CHSKMn, BSK5, fekální koliformní bakterie, NEL, veškeré železo a veškerý fosfor. Z organických látek byl ve III. třídě zařazen 1,2-dichlorethan.

Berounka – Lahovice byly do vyšších tříd zařazeny obdobné látky jako u profilů na Vltavě. Kromě chlorofylu v V. třídě, byly ve IV. třídě NL 105 °C, BSK5, TOC a veškeré železo. III. třídou byly ohodnoceny AOX, CHSKCr, CHSKMn, veškerý fosfor, koliformní bakterie a olovo.

Podle NV č. 61/2003 Sb. bylo na uvedených profilech měřeno 50–65 látek z vyjmenovaných v tomto nařízení. Při hodnocení profilů podle tohoto nařízení na profilu Vltava – Vrané splnilo limit pro C95 87 % z celkového počtu 61 látek zde měřených, na profilu Vltava – Podolí to bylo 81 % z 54 látek, na profilu Vltava – Libčice 78 % z 65 a na profilu Berounka – Lahovice 69 % z 51 ukazatelů. Na žádném profilu nevyhověl požadovanému limitu C95 např. veškerý fosfor, NEL 105 °C, na 3 profilech byl překročen limit pro AOX a celkový chlor.

Průběh ročních hodnot C95 některých látek ku limitu podle NV č. 61/2003 Sb. na vybraných profilech za uplynulých deset let je uveden v obrázcích.

Obr. B2.1 Průběh ročních hodnot C95 některých látek ku limitu podle NV č. 61/2003 Sb., 1994–2003

Obrázek B2.1 Průběh ročních hodnot C95 některých látek ku limitu podle NV č. 61/2003 Sb., 1994–2003

Zdroj: PVK, a. s.

Tab. B2.3 Pravidelně sledované profily na vodních tocích

Kód
Code

Řeka/potok – odběrové místo
River/creek – sampling point

Říční km
Stream km

1044

Vltava Vrané n. Vltavou / Vltava River in Vrané n. Vltavou

70,10

1045

Vltava Podolí / Vltava River in Podolí

56,20

1046

Vltava Libčice / Vltava River in Libčice

28,20

1090

Berounka Lahovice / Berounka River in Lahovice

0,60

BO01

Botič Nusle – Sekaninova (limnigraf) / Botič Stream in Nusle – Sekaninova Str. (limnigraph)

1,50

BO11

Botič pod Hostivařskou přehradou / Botič Stream downstream Hostivař Dam

 

BO12

Botič před Hostivařskou přehradou / Botič Stream upstream Hostivař Dam

 

BR00

Branický potok – zaúst. do zaklenutí (ul. Údolní) / inflow into a pipeline (St. Údolní)

0,46

CH00

Cholupický potok – křiž. s ul. Komořanskou

0,60

CI00

Čimický potok – ústí do Vltavy / mouth into the Vltava River

0,01

DL01

Dalejský potok – ústí do Vltavy / mouth into the Vltava River

0,01

DL11

Dalejský potok u Klukovického amfiteátru / Dalejský Creek near Klukovice Amphitheatre

 

DL12

Dalejský potok Řeporyje – Mládkova ul.

 

DR00

Drahaňský potok – ústí do Vltavy / mouth into the Vltava River

0,01

KO00

Komořanský potok – ústí do Vltavy / mouth into the Vltava River

0,10

KU00

Kunratický potok – zaúst. do zaklenutí (Nad malým mlýnem) / inflow into a pipeline

0,44

KU02

Kunratický potok Krč (u Zámeckého rybníka)

3,16

KU11

Kunratický potok pod Dolnomlýnským rybníkem

 

KU12

Kunratický potok pod Šeberákem

 

LE00

Letňanský potok – zámecký park / chateaux park

 

LH00

Lhotecký potok – zaúst. do zaklenutí (ul. Čs. exilu) / inflow into a pipeline (St. Čs. exilu)

1,15

LI00

Libušský potok – zaústění do zaklenutí / inflow into a pipeline

1,48

ML00

Mariánskolázeňský potok – ústí do Vltavy / mouth into the Vltava River

0,01

MO01

Motolský potok – zaústění do zaklenutí / inflow into a pipeline

4,75

RO01

Rokytka Voctářova (nám. dr. Holého – limnigraf)

0,27

RO11

Rokytka pod Kyjským rybníkem

 

RO12

Rokytka před Kyjským rybníkem

 

RO13

Rokytka pod Počernickým rybníkem

 

RO14

Rokytka nad Počernickým rybníkem

 

SP01

Šárecký potok – ústí do Vltavy / mouth into the Vltava River

0,01

SP03

Šárecký potok pod Džbánem (Jenerálka)

4,85

SP04

Šárecký potok před Džbánem

10,95

SP07

Šárecký potok Jiviny pod hrází

15,09

SP11

Šárecký potok před Strnadem

 

ST01

Stodůlecký potok Prokopské údolí

1,28

VR00

Vrutice – ústí do Vltavy / mouth into the Vltava River

0,20

ZA00

Zátišský potok – ústí do Vltavy / Zátišský Creek – mouth into the Vltava River

0,10

Zdroj: ČHMÚ, Lesy hl. m. Prahy, MHMP

Obr. B2.2 Sledované profily na povrchových tocích – třídy jakosti ve skupinách ukazatelů

Obrázek B2.2 Sledované profily na povrchových tocích – třídy jakosti ve skupinách ukazatelů

Zdroj: ČHMÚ, Lesy hl. m. Prahy, MHMP

Tab. B2.4 Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů (koncentrace v mg.l-1), 1993–2003

 

Profil
Hydrometric profile

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

BSK5 / BOD

1044

Vltava – Vrané

2,55

2,78

2,34

2,04

2,48

2,48

2,27

2,49

2,06

1,76

2,14

1045

Vltava – Podolí

3,73

3,92

2,87

2,55

3,13

3,88

2,58

3,41

1,74

2,14

2,53

1046

Vltava – Libčice

5,39

4,83

4,31

4,03

5,00

4,46

4,53

4,42

3,30

2,98

3,05

1090

Berounka – Lahovice

4,02

4,27

3,95

3,52

3,61

5,24

4,36

3,76

3,65

3,15

6,24

CHSK (Cr) / COD (Cr)

1044

Vltava – Vrané

6,68

18,60

21,70

20,30

15,60

21,20

15,80

19,60

21,50

22,46

17,29

1045

Vltava – Podolí

6,93

20,20

22,20

19,50

21,30

28,50

17,20

21,80

20,60

23,55

23,10

1046

Vltava – Libčice

7,83

22,70

23,70

22,30

22,40

23,50

23,40

21,80

24,10

23,64

21,83

1090

Berounka – Lahovice

8,93

28,30

27,40

26,60

25,80

31,10

20,30

20,90

20,80

19,18

23,92

NO3

1044

Vltava – Vrané

4,29

3,87

3,80

4,15

4,38

2,98

3,87

3,04

3,23

3,70

2,91

1045

Vltava – Podolí

4,08

3,88

3,89

4,18

3,77

3,25

3,72

3,01

3,17

3,68

2,86

1046

Vltava – Libčice

3,85

3,68

4,03

4,53

4,08

3,52

3,95

3,33

3,62

3,86

3,12

1090

Berounka – Lahovice

5,76

6,15

4,65

5,01

3,88

3,48

3,48

3,43

4,01

4,16

2,64

P – celkový / Total phosphorus

1044

Vltava – Vrané

0,12

0,16

0,10

0,13

0,11

0,11

0,11

0,13

0,16

0,10

0,11

1045

Vltava – Podolí

0,16

0,17

0,13

0,14

0,15

0,17

0,13

0,20

0,18

0,15

0,14

1046

Vltava – Libčice

0,43

0,33

0,19

0,23

0,28

0,35

0,25

0,27

0,24

0,27

0,21

1090

Berounka – Lahovice

0,36

0,33

0,24

0,28

0,23

0,31

0,23

0,24

0,21

0,21

0,16

Průtok [m3.s-1] / Flow rate [m3.s-1]

1044

Vltava – Vrané

66,10

86,70

115,90

138,00

92,10

64,90

78,10

81,40

109,60

170,67

109,84

1045

Vltava – Podolí

93,50

121,80

169,70

179,00

128,00

96,20

121,00

114,00

168,00

275,93

175,64

1046

Vltava – Libčice

94,40

121,90

171,40

180,00

129,00

97,10

122,00

115,00

169,60

248,35

177,32

1090

Berounka – Lahovice

26,60

34,90

49,80

39,90

35,60

35,40

41,50

31,30

42,00

67,38

51,16

Zdroj: ČHMÚ, MHMP

Obr. B2.3 Průměrné roční průtoky na vybraných profilech, 1980–2003

Obrázek B2.3 Průměrné roční průtoky na vybraných profilech, 1980–2003

Zdroj: ČHMÚ, MHMP

Tab. B2.5 Třídy jakosti vod v povrchových tocích, 1998–2003

Ukazatel
Indicator

VL
1044

VL
1045

VL
1046

BE
1090

BO
01

DL
01

KU
00

RO
01

SP
01

A – OBECNÉ, FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ UKAZATELE
GENERAL, PHISICAL AND CHEMICAL INDICATORS

IV.

III.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

Elektrolytická konduktivita / Electrolytic conductivity

I.

I.

I.

II.

III.

IV.

IV.

IV.

III.

Rozpuštěné látky / Dissolved matter

I.

I.

I.

II.

0

0

0

0

0

Nerozpuštěné látky / Unsoluble matter

II.

II.

II.

IV.

III.

IV.

IV.

IV.

IV.

Rozpuštěný kyslík / Dissolved oxygen

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

Biochemická spotřeba kyslíku / Biochemical oxygen demand

II.

II.

III.

IV.

III.

III.

III.

IV.

IV.

Chemická spotřeba kyslíku manganistanem
Chemical oxygen demand by permanganate

III.

III.

III.

III.

0

0

0

0

0

Chemická spotřeba kyslíku dichromanem
Chemical oxygen demand by dichromate

III.

III.

III.

III.

III.

III.

III.

IV.

IV.

Organický uhlík / Organic carbon

III.

III.

III.

IV.

0

0

0

0

0

Adsorbovatelné organické halogeny (AOX)
Absorbable organohalogens (AOX)

IV.

III.

IV.

III.

II.

III.

III.

III.

III.

Amoniakální dusík / Ammonia nitrogen

I.

I.

II.

I.

II.

II.

II.

III.

IV.

Dusičnanový dusík / Nitrate nitrogen

II.

II.

II.

II.

III.

III.

III.

III.

III.

Celkový fosfor / Total phosphorus

II.

III.

IV.

III.

IV.

IV.

III.

IV.

IV.

Chloridy / Chlorides

I.

I.

I.

I.

II.

II.

II.

II.

I.

Sírany / Sulphates

I.

I.

I.

I.

III.

IV.

III.

III.

III.

Vápník / Calcium

I.

I.

I.

I.

I.

II.

I.

I.

I.

Hořčík / Magnesium

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

B – SPECIFICKÉ ORGANICKÉ LÁTKY
SPECIFIC ORGANIC COMPOUNDS

II.

II.

III.

II.

III.

V.

III.

III.

IV.

Dichlorbenzeny – směs / Dichlorobenzene – mixture of congeners

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Chlorbenzen / Chlorobenzene

I.

I.

I.

I.

0

0

0

0

0

1,2-dichlorethan / 1,2-dichloroethane

I.

I.

II.

I.

0

0

0

0

0

Trichlorethen / Trichloroethene

I.

I.

I.

I.

II.

0

I.

0

0

Tetrachlorethen / Tetrachloroethene

I.

I.

II.

I.

I.

0

0

0

0

Chloroform / Chloroform

I.

I.

I.

I.

0

0

III.

0

IV.

Tetrachlormethan / Tetrachloromethane

I.

I.

I.

I.

0

0

0

0

0

Lindan / Lindane

I.

I.

I.

I.

0

0

0

0

0

SUMA kongenerů PCB / Sum of PCB congeners

I.

I.

III.

II.

0

V.

0

0

0

SUMA PAU (6 látek) / Sum of PAU (6 compounds)

II.

II.

II.

II.

III.

0

0

III.

0

C – KOVY A METALOIDY
METALS AND METALLOIDS

II.

III.

III.

IV.

II.

II.

II.

III.

III.

Chrom / Chromium

I.

I.

I.

II.

0

0

I.

I.

0

Mangan / Manganese

II.

II.

II.

II.

II.

I.

II.

III.

II.

Železo / Iron

II.

III.

III.

IV.

II.

II.

II.

II.

II.

Nikl / Nickel

II.

II.

II.

II.

I.

I.

II.

II.

0

Měď / Copper

I.

II.

II.

II.

0

0

0

0

0

Zinek / Zinc

II.

II.

II.

II.

0

0

0

0

III.

Kadmium / Cadmium

I.

II.

II.

II.

0

II.

0

0

0

Rtuť / Mercury

I.

I.

I.

I.

0

0

0

0

0

Olovo / Lead

II.

II.

II.

III.

0

0

0

0

0

Arsen / Arsenic

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

D – MIKROBIOLOGICKÉ A BIOLOGICKÉ UKAZATELE
MICROBILOGICAL AND BIOLOGICAL INDICATORS

III.

III.

III.

III.

II.

II.

III.

II.

II.

Fekální koliformní bakterie / Faecal coliforms

I.

II.

III.

II.

II.

II.

III.

II.

II.

Enterokoky / Enterococci

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Index saprobity bentosu / Index of saprobic benthos

III.

III.

III.

III.

0

0

0

0

0

Chlorofyl / Chlorophyll

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zdroj: ČHMÚ, Lesy hl. m. Prahy, MHMP

Tab. B2.6 A – Obecné fyzikální a chemické ukazatele, koncentrace a odtoky, 2003

a) Koncentrace

Kód
Code

Název
Indicator

Jednotka
Unit

VL1044

VL1045

VL1046

BE1090

BO01

KU02

RO01

SP07

SPV

Elektrolytická konduktivita
Electrolytic conductivity

mS.m-1

26,6000

32,2000

35,4000

43,8000

81,4000

88,4000

101,0000

96,5000

RL

Rozpuštěné látky
Dissolved matter

mg.l-1

173,0000

215,0000

239,0000

302,0000

NRL

Nerozpuštěné látky
Unsoluble matter

mg.l-1

14,7000

21,9000

20,7000

35,5000

19,2000

18,3000

53,5000

40,8000

RO2

Rozpuštěný kyslík
Dissolved oxygen

mg.l-1

11,1000

11,6000

11,5000

12,7000

11,2000

9,9400

10,8000

10,1000

BSK

Biochemická spotřeba kyslíku
Biochemical oxygen demand

mg.l-1

2,1400

2,5300

3,0500

6,2400

4,0200

5,8000

6,0100

8,9800

CHM

Chemická spotřeba kyslíku manganistanem
Chemical oxygen demand by permanganate

mg.l-1

6,9400

6,7200

7,6500

8,5500

CHC

Chemická spotřeba kyslíku dichromanem
Chemical oxygen demand by dichromate

mg.l-1

17,3000

23,1000

21,8000

23,9000

21,3000

26,4000

35,1000

41,3000

TOC

Organický uhlík
Organic carbon

mg.l-1

7,6000

8,6800

8,3800

10,1000

AOX

Absorbovatelné organické halogeny
Absorbable organic halogens

µg.l-1

19,1000

18,6000

22,3000

19,6000

13,2000

19,6000

19,1000

20,2000

NH4

Amoniakální dusík
Ammonia nitrogen

mg.l-1

0,0800

0,0633

0,1780

0,0875

0,0875

0,2730

0,3840

0,9820

NO3

Dusičnanový dusík
Nitrate nitrogen

mg.l-1

2,9100

2,8600

3,1200

2,6400

3,8700

3,8500

4,6100

2,9000

PCL

Celkový fosfor
Total phosphorus

mg.l-1

0,1110

0,1440

0,2120

0,1620

0,2240

0,1960

0,3390

0,4780

CL

Chloridy
Chlorides

mg.l-1

15,7000

19,8000

23,3000

30,4000

85,8000

79,1000

90,3000

86,3000

SO4

Sírany
Sulphates

mg.l-1

36,6000

43,5000

47,7000

66,9000

131,0000

224,0000

211,0000

180,0000

CA

Vápník
Calcium

mg.l-1

28,3000

34,0000

36,1000

44,9000

81,5000

101,0000

111,0000

118,0000

MG

Hořčík
Magnesium

mg.l-1

7,5800

8,9100

9,0800

14,0000

27,9000

26,6000

27,8000

22,7000

b) Odtoky

Kód
Code

Název
Indicator

Jednotka
Unit

VL1044

VL1045

VL1046

BE1090

BO01

KU02

RO01

SP07

PRT

Průtok
Flow rate

m3.s-1

110,0000

176,0000

177,0000

51,2000

1,2700

0,1550

0,5200

0,1100

RL

Rozpuštěné látky
Dissolved matter

t.r-1

606000,0000

1020000,0000

1260000,0000

411000,0000

NRL

Nerozpuštěné látky
Unsoluble matter

t.r-1

96300,0000

172000,0000

135000,0000

101000,0000

762,0000

57,2000

864,0000

116,0000

RO2

Rozpuštěný kyslík
Dissolved oxygen

t.r-1

43100,0000

72600,0000

73100,0000

21500,0000

469,0000

59,6000

180,0000

40,3000

BSK

Biochemická spotřeba kyslíku
Biochemical oxygen demand

t.r-1

6190,0000

10300,0000

11700,0000

5840,0000

174,0000

24,3000

96,2000

30,6000

CHM

Chemická spotřeba kyslíku manganistanem
Chemical oxygen demand by permanganate

t.r-1

28600,0000

40500,0000

42800,0000

14200,0000

CHC

Chemická spotřeba kyslíku dichromanem
Chemical oxygen demand by dichromate

t.r-1

64800,0000

137000,0000

132000,0000

32200,0000

880,0000

131,0000

567,0000

139,0000

TOC

Organický uhlík
Organic carbon

t.r-1

30700,0000

51300,0000

48200,0000

13900,0000

AOX

Absorbovatelné organické halogeny
Absorbable organic halogens

kg.r-1

83800,0000

121000,0000

124000,0000

30200,0000

468,0000

32,3000

293,0000

65,1000

NH4

Amoniakální dusík
Ammonia nitrogen

t.r-1

471,0000

756,0000

1040,0000

258,0000

4,6000

1,7700

5,8800

4,3100

NO3

Dusičnanový dusík
Nitrate nitrogen

t.r-1

12300,0000

20400,0000

19800,0000

6450,0000

204,0000

34,5000

75,6000

14,3000

PCL

Celkový fosfor
Total phosphorus

t.r-1

526,0000

944,0000

1080,0000

289,0000

8,5500

0,9420

5,5100

1,7500

CL

Chloridy
Chlorides

t.r-1

46400,0000

96500,0000

103000,0000

36100,0000

3370,0000

457,0000

1450,0000

297,0000

SO4

Sírany
Sulphates

t.r-1

131000,0000

263000,0000

247000,0000

90200,0000

5350,0000

1000,0000

3470,0000

646,0000

CA

Vápník
Calcium

t.r-1

131000,0000

119000,0000

176000,0000

58900,0000

3560,0000

560,0000

1840,0000

469,0000

MG

Hořčík
Magnesium

t.r-1

35700,0000

32000,0000

46700,0000

17300,0000

981,0000

146,0000

454,0000

79,1000

Zdroj: ČHMÚ, Lesy hl. m. Prahy, MHMP

Tab. B2.7 B – Specifické organické látky, koncentrace a odtoky, 2003

a) Koncentrace

Kód
Code

Název
Name

Jednotka
Unit

VL1044

VL1045

VL1046

BE1090

BO01

KU02

RO01

SP07

CLB_2SUMA

Dichlorebenzeny B19 – směs
Dichlorobenzenes B19 – mixture

ng.l-1

CLB_MCLB

Chlorbenzen / Chlorobenzene

ng.l-1

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

CLC_12CLE

1,2 - dichlorethan / 1,2 - dichloroethane

ng.l-1

0,0000

0,0000

307,0000

0,0000

CLC_3CLET

Trichlorethen / Trichloroethene

ng.l-1

0,0000

0,0000

7,7800

0,0000

97,3000

0,0000

CLC_4CLET

Tetrachlorethen / Tetrachlorethene

ng.l-1

0,0000

102,0000

172,0000

35,8000

19,1000

CLC_CHCL3

Chloroform / Chloroform

ng.l-1

22,2000

23,3000

73,3000

0,0000

976,0000

1000,0000

CLC_CHCL4

Tetrachlormethan / Tetrachloromethane

ng.l-1

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

PST_LIN

Lindan / Lindane

ng.l-1

0,0000

0,0000

0,3110

0,1670

PCB_SUMA

SUMA kongenerů PCB / Sum of PCB congeners

ng.l-1

0,0000

0,0000

4,4400

1,5000

PAU_SUMA

SUMA PAU (6 látek)
Sum of PAH (6 compounds)

ng.l-1

25,1000

43,5000

57,2000

24,7000

80,1000

30,4000

b) Odtoky

Kód
Code

Název
Name

Jednotka
Unit

VL1044

VL1045

VL1046

BE1090

BO01

KU02

RO01

SP07

PRT

Průtok / Flow rate

m3.s-1

110,0000

176,0000

177,0000

51,2000

1,2700

0,1550

0,5200

0,1100

CLB_2SUMA

Dichlorebenzeny B19 – směs
Dichlorobenzenes B19 – mixture

g.r-1

CLB_MCLB

Chlorbenzen
Chlorobenzene

g.r-1

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

CLC_12CLE

1,2 - dichlorethan
1,2 - dichloroethane

g.r-1

0,0000

0,0000

456000,0000

0,0000

CLC_3CLET

Ttrichlorethen
Trichloroethene

g.r-1

0,0000

0,0000

11400,0000

0,0000

2630,0000

0,0000

CLC_4CLET

Tetrachlorethen
Tetrachlorethene

g.r-1

0,0000

160000,0000

347000,0000

15700,0000

383,0000

CLC_CHCL3

Chloroform / Chloroform

g.r-1

17100,0000

42100,0000

175000,0000

0,0000

7180,0000

5520,0000

CLC_CHCL4

Tetrachlormethan
Tetrachloromethane

g.r-1

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

PST_LIN

Lindan / Lindane

g.r-1

0,0000

0,0000

496,0000

52,6000

PCB_SUMA

SUMA kongenerů PCB
Sum of PCB congeners

g.r-1

0,0000

0,0000

7090,0000

2880,0000

PAU_SUMA

SUMA PAU (6 látek)
Sum of PAH (6 compounds)

g.r-1

209000,0000

403000,0000

571000,0000

70400,0000

2140,0000

436,0000

Zdroj: ČHMÚ, MHMP

Tab. B2.8 C – Kovy a metaloidy, D – Mikrobiologické a biologické ukazatele, koncentrace a odtoky, 2003

a) Koncentrace

Kód
Code

Název
Indicator

Jednotka
Unit

VL1044

VL1045

VL1046

BE1090

BO01

KU02

RO01

SP07

CR

Chrom / Chromium

µg.l-1

0,8090

1,1600

1,3600

1,9900

0,0000

0,7500

MN

Mangan / Manganese

mg.l-1

0,0833

0,0973

0,1030

0,1200

0,1160

0,1660

0,2590

0,2490

FE

Železo / Iron

mg.l-1

0,4350

0,6170

0,6550

0,8500

0,3430

0,3440

0,4560

0,3430

NI

Nikl / Nickel

µg.l-1

3,0500

3,5700

4,5700

4,9300

0,0000

0,0000

3,7800

CU

Měď / Copper

µg.l-1

2,4300

2,8800

3,3600

4,4500

ZN

Zinek / Zinc

µg.l-1

11,0000

16,8000

21,9000

11,3000

0,0000

12,8000

CD

Kadmium / Cadmium

µg.l-1

0,0055

0,1080

0,0808

0,2080

HG

Rtuť / Mercury

µg.l-1

0,0000

0,0000

0,0000

0,0167

PB

Olovo / Lead

µg.l-1

1,6500

2,7900

2,8800

5,2200

AS

Arsen / Arsenic

µg.l-1

2,7600

3,0300

3,2900

2,7500

1,3300

0,6670

2,9200

3,5000

FEK

Fekální koliformní bakterie / Faecal coliforms

KTJ.ml-1

1,5000

12,0000

53,0000

7,4200

21,4000

23,5000

17,3000

3,6700

ENT

Enterokoky / Enterococci

KTJ.ml-1

ISB

Index saprobity bentosu / Index of saprobic benthos

2,3000

CHL

Chlorofyl / Chrophyll

µg.l-1

b) Odtoky

Kód
Code

Název
Indicator

Jednotka
Unit

VL1044

VL1045

VL1046

BE1090

BO01

KU02

RO01

SP07

PRT

Průtok / Flow rate

m3.s-1

110,0000

176,0000

177,0000

51,2000

1,2700

0,1550

0,5200

0,1100

CR

Chrom / Chromium

kg.r-1

2520,0000

12200,0000

9510,0000

7120,0000

0,0000

14,6000

MN

Mangan / Manganese

t.r-1

268,0000

408,0000

734,0000

236,0000

4,7300

0,6320

4,2500

0,8130

FE

Železo / Iron

t.r-1

1690,0000

3530,0000

6890,0000

4090,0000

12,7000

1,1200

7,4600

0,8670

NI

Nikl / Nickel

kg.r-1

9360,0000

34700,0000

30100,0000

13100,0000

0,0000

0,0000

68,3000

CU

Měď / Copper

kg.r-1

11800,0000

22100,0000

19100,0000

9380,0000

ZN

Zinek / Zinc

kg.r-1

37100,0000

75500,0000

112000,0000

49500,0000

0,0000

52,5000

CD

Kadmium / Cadmium

kg.r-1

7,0200

840,0000

578,0000

401,0000

HG

Rtuť / Mercury

kg.r-1

0,0000

0,0000

0,0000

6,5400

PB

Olovo / Lead

kg.r-1

4260,0000

27000,0000

20900,0000

21600,0000

AS

Arsen / Arsenic

kg.r-1

5090,0000

14300,0000

15700,0000

3830,0000

43,9000

0,5050

45,6000

8,8800

FEK

Fekální koliformní bakterie
Faecal coliforms

10^12 j.r-1

8640,0000

96400,0000

183000,0000

26700,0000

1000,0000

147,0000

252,0000

16,3000

ENT

Enterokoky / Enterococci

10^12 j.r-1

CHL

Chlorofyl / Chlorophyll

kg.r-1

Zdroj: ČHMÚ, MHMP

  OBSAH
AUTOŘI
ZKRATKY
voda
VODA
DALŠÍ KAPITOLA