B4.1 REGISTRATION OF WASTE

The given data on the waste production and management are an output of the Waste Information System (ISOH) operated by the Water Research Institute – Centre for Waste Management for the Ministry of the Environment of the Czech Republic.

Data on waste for 2004 and 2005 were acquired from waste production and management reports sent to the Prague City Hall in accordance with the Act No. 185/2001 Code, on waste, the Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 381/2001 Code, issuing the Catalogue of Wastes and establishing other lists of waste, and the Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 383/2001 Code, establishing details of waste management, both in their valid wording.

The municipal waste shall mean the whole group No. 20 of the Catalogue of Wastes.

The waste production in Prague in 2004 and 2005 classified by the waste origin according to the OECD classification is given in Table.

Tab. B4.1a Waste production by origin as established by the OECD Classification [tonne.year-1]

Odpady / Waste

2004

2005

Odpady ze zemědělství a lesnictví
Waste from agriculture and forestry

35 928

15 381

Odpady z dolování a těžby / Mining waste

531

2 228

Průmyslové odpady / Industrial waste

158 380

128 135

Odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Energy industry waste (except radioactive waste)

70 393

89 529

Odpady ze stavebnictví / Demolition waste (rubble)

2 080 955

2 003 187

Odpady ze zdravotnictví / Medical waste

4 784

5 494

Komunální odpady / Municipal waste

587 421

502 001

Jiné odpady / Other waste

730 216

789 173

Celkem / Total

3 668 608

3 535 128

Source: ISOH – VÚV, MHMP

Tab. B4.1b Waste production in 2005 according to category [tonne.year-1]

2004

2005

Kategorie odpadu / Waste category

Celkem
Total

Kategorie odpadu / Waste category

Celkem
Total

Nebezpečné / Hazardous

Ostatní / Others

Nebezpečné / Hazardous

Ostatní / Others

121 864

3 546 744

3 668 608

186 313

3 348 815

3 535 128

Source: ISOH – VÚV, MHMP

Table gives the production pursuant to categories of waste in 2004 and 2005.

Management of waste in Prague in 2005 classified by their origin pursuant to OECD is given in Tables.

Tab. B4.2a Waste management methods according to the OECD Classification in 2005 [tonnes per year]

Způsoby využívání odpadů
Methods of waste management

Odpady z odvětví (OKEČ) / Waste by branch (CZ NACE)

01–02
zemědělství
a lesnictví
Waste from
agriculture
and forestry

10–14
dolování
a těžba
Mining
waste

15–37
průmysl
Industrial
waste

40
energetika
Energy
industry
waste

45
stavebnictví
Demolition
waste

komunální
odpady
Municipal
waste

jiné
Other
waste

Celkem
Total

R1

Využití odpadu obdobným způsobem jako paliva
Use as fuel or similar

42

 

 

 

125

208 663

40 165

248 995

R2

Získání/regenerace rozpouštědel
Recovery/reclamation of organic compounds

 

 

0

 

 

 

0

0

R3

Získání/regenerace organických látek
Recovery/reclamation of organic compounds

 

 

22

 

 

210

192

424

R4

Recyklace/znovuzískání kovů
Recovery/regeneration of metal

 

 

 

 

 

11

96

107

R5

Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů
Recycling/recovery of other inorganic materials

 

 

155 019

 

111 404

2 698

431 938

701 060

R9

Rafinace použitých olejů, opětovné použití olejů
Refining of spent oils and reuse of oils

 

 

9

 

 

 

0

9

R10

Aplikace do půdy
Application into soil

5

 

 

 

 

1 145

149

1 299

R11

Využití odpadů, které vznikly aplikací z postupů uvedených
pod R1až R10 / Use of waste generated from the application
of procedures given under R1 to R10

 

 

 

 

246

0

18 838

19 083

N1

Využití odpadů na rekultivace
Use of waste for reclamation

 

1 073

 

 

98 698

20

130 163

229 954

N2

Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě
Sending WWTP sludge to application on agricultural land

 

 

3

 

12

86

297

398

N8

Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití
Sending (parts, wastes) for reuse or recovery

 

 

 

 

 

0

53

53

N10

Prodej odpadů jako suroviny
Sale of waste as raw materials

 

 

54 714

9

13

22

38 610

93 369

N12

Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky
Storing of waste as technology material for the securing of landfills

 

 

 

 

 

 

1

1

N13

Kompostování / Composting

 

 

 

 

 

30

0

30

Celkem / Total

47

1 073

209 767

9

210 498

212 885

660 502

1 294 781

Note: 0 means that the value registered is lower than 1 tonne.

Source: ISOH – VÚV, MHMP

Tab. B4.2b Waste disposal methods according to the OECD Classification in 2005 [tonnes per year]

Způsoby odstraňování odpadů
Methods of waste disposal

Odpady z odvětví (OKEČ) / Waste by branch (CZ NACE)

01–02
zemědělství
a lesnictví
Waste from
agriculture
and forestry

10–14
dolování
a těžba
Mining
waste

15–37
průmysl
Industrial
waste

40
energetika
Energy
industry
waste

45
stavebnictví
Demolition
waste

komunální
odpady
Municipal
waste

jiné
Other
waste

Celkem
Total

D1

Ukládání v úrovni nebo pod úrovni terénu
Disposal on the ground level or underground

 

 

 

 

 

161 524

116 656

278 180

D3

Hlubinná injektáž
Deep injection

 

 

0

 

 

 

0

0

D5

Ukládání do speciálně technicky provedených skládek
Disposal onto the special technically constructed dumpsites

 

 

4

 

 

 

 

4

D10

Spalování na pevnině
Terrestrial incineration

 

 

3 078

0

 

20

6

3 104

D12

Konečné či trvalé uložení
Final or permanent disposal

 

 

 

 

 

 

894

894

Celkem / Total

 

 

3 082

0

 

161 544

117 556

282 182

Note: 0 means that the value registered is lower than 1 tonne.

Source: ISOH – VÚV, MHMP

Tab. B4.2c Pretreatment of waste in the OECD Classification in 2005 [tonnes per year]

Přeúprava odpadů
Pretreatment of waste

Odpady z odvětví (OKEČ) / Waste by branch (CZ NACE)

01–02
zemědělství
a lesnictví
Waste from
agriculture
and forestry

10–14
dolování
a těžba
Mining
waste

15–37
průmysl
Industrial
waste

40
energetika
Energy
industry
waste

45
stavebnictví
Demolition
waste

komunální
odpady
Municipal
waste

jiné
Other
waste

Celkem
Total

R12

Předúprava / Pretreatment

 

 

4 137

 

 

25 095

42 438

71 670

D9

Fyzikálně-chemická úprava jinde v této kapitole nespecifikovaná
Physical and chemical treatment not specified elsewhere in this Chapter

 

 

6 845

 

 

9

12 872

19 726

D13

Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním
Treatment of composition or mixing of waste before the disposal thereof

 

 

 

 

 

1 859

66 479

68 338

Celkem / Total

 

 

10 982

 

 

26 963

121 789

159 734

Note: 0 means that the value registered is lower than 1 tonne.

Source: ISOH – VÚV, MHMP

Tab. B4.3a Utilisation of waste by waste category in 2005 [tonnes per year]

Způsoby využívání odpadů
Methods of the waste utilisation

Kategorie odpadu
Waste category

Celkem
Total

Nebezpečný
Hazardous

Ostatní
Others

R1

Využití odpadu obdobným způsobem jako paliva
Use as fuel or similar

85

248 910

248 995

R2

Získání/regenerace rozpouštědel
Recovery/reclamation of organic compounds

0

 

0

R3

Získání/regenerace organických látek
Recovery/reclamation of organic compounds

22

402

424

R4

Recyklace/znovuzískání kovů
Recovery/regeneration of metal

78

29

107

R5

Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů
Recycling/recovery of other inorganic materials

17 365

683 694

701 059

R9

Rafinace použitých olejů, opětovné použití olejů
Refining of spent oils and reuse of oils

9

 

9

R10

Aplikace do půdy
Application into soil

 

1 299

1 299

R11

Využití odpadů, které vznikly aplikací z postupů uvedených
pod R1až R10
Use of waste generated from the application of procedures
given under R1 to R10

10

19 074

19 084

N1

Využití odpadů na rekultivace
Use of waste for reclamation

 

229 954

229 954

N2

Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě
Sending WWTP sludge to application on agricultural land

0

398

398

N8

Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití
Sending (parts, wastes) for reuse or recovery

 

53

53

N10

Prodej odpadů jako suroviny
Sale of waste as raw materials

97

93 272

93 369

N12

Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky
Storing of waste as technology material for the securing of landfills

 

1

1

N13

Kompostování
Composting

 

30

30

Celkem / Total

17 666

1 277 116

1 294 781

Note: 0 means that the value registered is lower than 1 tonne.

Source: ISOH – VÚV, MHMP

Tab. B4.3b Waste disposal methods according to the waste categories in 2005 [tonnes per year]

Způsoby odstraňování odpadů
Methods of waste disposal

Kategorie odpadu
Waste category

Celkem
Total

Nebezpečný
Hazardous

Ostatní
Others

D1

Ukládání v úrovni nebo pod úrovni terénu
Disposal on the ground level or underground

 

278 180

278 180

D3

Hlubinná injektáž
Deep injection

0

 

0

D5

Ukládání do speciálně technicky provedených skládek
Disposal onto the special technically constructed dumpsites

 

4

4

D10

Spalování na pevnině
Terrestrial incineration

187

2 917

3 104

D12

Konečné či trvalé uložení
Final or permanent disposal

880

14

894

Celkem / Total

1 067

281 115

282 182

Source: ISOH – VÚV, MHMP

Tab. B4.3c Pretreatment of waste by waste category in 2005 [tonnes per year]

Přeúprava odpadů
Waste pretreatment

Kategorie odpadu
Waste category

Celkem
Total

Nebezpečný
Hazardous

Ostatní
Others

R12

Předúprava
Pretreatment

1 165

70 505

71 670

D9

Fyzikálně-chemická úprava jinde v této kapitole nespecifikovaná
Physical and chemical treatment not specified elsewhere in this Chapter

19 422

304

19 726

D13

Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním
Treatment of composition or mixing of waste before the disposal thereof

0

68 338

68 338

Celkem / Total

20 587

139 147

159 734

Note: 0 means that the value registered is lower than 1 tonne.

Source: ISOH – VÚV, MHMP

Technology for waste treatment, processing, reuse, and disposal

Table provides the overview of facilities for waste treatment, processing, reuse, and disposal operated in Prague in 2005. Data on the operated facilities for waste treatment, processing, reuse, and disposal in Prague were acquired from received reports pursuant to the Annexes No. 22 and 23 to the Decree No. 383/2001 Code establishing details of waste management and issued decisions of the OŽP MHMP (numbers of facilities).

Tab. B4.4 Overview of facilities for waste treatment, processing, reuse, and disposal in Prague, 2005

Zařízení k úpravě, využití a odstraňování odpadů
Facilities for waste treatment, processing, reuse, and disposal

Počet
Number

Projektovaná kapacita
[t.rok-1]
Designed capacity
[tonnes.year
-1]

R1

Zařízení na energetické využívání odpadů
Facilities for energy use of waste

1

310 000

R2–R11

Zařízení na materiálové využívání odpadů
Facilities for material reuse of waste

49

209 740

R12
+
Z1

Zařízení na předúpravu odpadů
Facilities for pre-treatment of waste
Třídění, paketace, stříhání apod.
Sorting, packing, cuttings, etc.

119

736 434

D9

Zařízení na fyzikálně-chemickou úpravu
Facilities for physical and chemical treatment

7

13 705

D10

Spalovny
Incineration plants

2

1 000*

D1

Skládky
Dumpsites and landfills

1 + 2 + 1

3 500 000**

Note: The designed capacity is not known for every facility.
* The Incineration Plant of the University Hospital in Motol is under pilot operation – its capacity is not taken into account.
** The designed capacity is given in m3, one landfill + two reclaimed sites, one terrain modifications.

Source: ISOH – VÚV, MHMP

  CONTENTS
AUTHORS
ABBREVIATIONS
waste
WASTE
NEXT CHAPTER