ACRONYMS AND ABBREVIATIONS


Abbreviation

Czech name

English name

AIM

Automatizovaný imisní monitoring

Automatic Air Quality Monitoring System

AMS

Automatizovaná monitorovací stanice

Automatic Air Quality Monitoring Station

AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky

Agency for Nature Conservation and Landscape
Protection of the Czech Republic

AOX

absorbovatelné organicky vázané halogeny

absorbable organic halogens

ATEM

Ateliér ekologických modelů

Studio of Ecological Modelling

BSK5

biologická spotřeba kyslíku

biological oxygen demand (BOD)

BTX

frakce benzen-toluen-xylen

fraction benzene-toluene-xylene

CENIA

CENIA, česká informační agentura
životního prostředí
(dříve Český ekologický ústav, ČEÚ)

CENIA, Czech Environmental Information Agency
(formerly Czech Environmental Institute
)

ČEÚ

Český ekologický ústav

Czech Environmental Institute

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

Czech Hydrometeorological Institute

ČIA

Český institut pro akreditaci, o. p. s.

Czech Accreditation Institute, o. p. s.

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

Czech Environmental Inspection Agency

ČOV

čistírna odpadních vod

waste water treatment plant

ČR

Česká republika

Czech Republic

ČSL, s. p.

Česká správa letišť, s. p.

Czech Airport Administration

ČSN

Česká státní norma

Czech Standard

ČSÚ

Český statistický úřad

Czech Statistical Office

ČSOP

Český svaz ochránců přírody

Czech Union of Nature Conservation

ČÚZK

Český úřad zeměměřický a katastrální

Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre

EIA

posuzování vlivů na životní prostředí

environmental impact assessment

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova
a osvěta

Environmental education and awareness

FVŽP

Federální výbor pro životní prostředí

Federal Committee for the Environment

GIS

geografický informační systém

geographic information system

hl. m. Praha

hlavní město Praha

The Capital City of Prague
(in the whole book simplified as the City of Prague)

HMAD

Hluková mapa automobilové dopravy

Road Traffic Noise Map

HS HMP

Hygienická stanice hl. m. Prahy

Public Health Authority of the City of Prague

CHSK

chemická spotřeba kyslíku

chemical oxygen demand (COD)

IMIP

Institut městské informatiky hl. m. Prahy

Institute of Municipal Informatics of the City
of Prague

IOŽIP

Informační systém o životním prostředí

Environmental Information System

IPPC

Integrovaná prevence a omezování
znečištění

Integrated Pollution Prevention and Control

ISKO

Informační systém kvality ovzduší

Air Quality Information System

KK EVVO

Krajská koncepce environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty

Regional Concept of Environmental Education,
Bring-up, and Awareness

katastrální území

cadastral district

městská část

city district

MD ČR

Ministerstvo dopravy České republiky

Ministry of Transport of the Czech Republic

MHMP

Magistrát hl. m. Prahy

Prague City Hall

MKN

Mezinárodní klasifikace nemocí

International Classification of Diseases (ICD)

MO ČR

Ministerstvo obrany České republiky

Ministry of Defence of the Czech Republic

MRHZ

Mapa rozložení hlukové zátěže

Noise Burden Distribution Map

MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Ministry of Health of the Czech Republic

MZe ČR

Ministerstvo zemědělství České republiky

Ministry of Agriculture of the Czech Republic

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí
České republiky

Ministry of the Environment of the Czech Republic

NACE

Statistická klasifikace ekonomických
činností ES

Statistical Classification of Economic Activities
within the EC

NEL

nepolární extrahovatelné látky

non-polar extractable substances

NL

nerozpustné látky

insoluble matter (IM)

NM VOC

nemetanické těkavé organické látky

non-methanic volatile organic compounds

OIM MHMP

Odbor infrastruktury města Magistrátu
hl. m. Prahy

Department of Municipal Infrastructure
of the Prague City Hall

OKEČ

Odvětvová klasifikace ekonomických
činností

Branch Classification of Economic Activities
(CZ-NACE)

OLK

Oddělení laboratorní kontroly Praha

Department of Laboratory Control Prague

OMZ MHMP

Odbor městské zeleně Magistrátu
hl. m. Prahy

Department of the City Greenery of the Prague
City Hall

OSM MHMP

Odbor správy majetku Magistrátu
hl. m. Prahy

Department of the City Property Management
of the Prague City Hall

OOP MHMP

Odbor ochrany prostředí Magistrátu
hl. m. Prahy

Department of the Environment of Protection
of the Prague City Hall

PAH, PAU

polyaromatické uhlovodíky

polycyclic aromatic hydrocarbons, polyaromatic
hydrocarbons (PAHs)

PCB

polychlorované bifenyly

polychlorinated biphenyls (PCBs)

PIS

Pylová informační služba

Pollen Information Service

PM10

respirabilní frakce prašného aerosolu
(velikost částic do 10 µm)

inhalable particulate matter
(particle size under 10 µm)

POH

Plán odpadového hospodářství

Waste Management Plan

PP, a. s.

Pražská plynárenská, a. s.

Prague Gas Utility Company

PPO

problémová podoblast systému IOŽIP

theme dedicated subarea (data register)
of the IOŽIP System

PRE, a. s.

Pražská energetika, a. s.

Prague Energy Utility Company

PT, a. s.

Pražská teplárenská, a. s.

Prague Heat Utility Company

PUDIS, a. s.

Projektový ústav dopravních
a inženýrských staveb

Design Institute of Transport and Engineering
Constructions

PVK, a. s.

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Prague Water Supply and Sewerage Company

PVS, a. s.

Pražská vodohospodářská společnost, a. s.

Prague Water Management Authority

Q

průtok

Flow rate

REZZO

Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší

Air Pollution Sources Inventory

ŘLP

Řízení letového provozu ČR

Air Navigation Services of the Czech Republic

SLBD

sčítání lidu, domů a bytů

Census

SPM

prašný aerosol

suspended particulate matter, suspended particulates

SRS

Smogový regulační systém

Smog Regulation System

SÚRM

Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy

City Development Authority of the City of Prague

SZ

staré zátěže

(old) contaminated sites

SZÚ

Státní zdravotní ústav

National Institute of Public Health

TOL

těkavé organické látky

volatile organic compounds (VOCs)

TSK

Technická správa komunikací
hlavního města Prahy

Technical Administration of Roads of the City
of Prague

ÚČOV

Ústřední čistírna odpadních vod

Central Waste Water Treatment Plant (CWWTP)

ÚDI

Ústav dopravního inženýrství hl. m. Prahy

Institute of Transportation Engineering of the City
of Prague

ÚEK

Územní energetická koncepce

Territorial Energy Concept

ÚHÚL

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Forest Management Institute

UO

urbanistické obvody

City Planning Districts (CPDs)

US

urbanistická studie

town-planning study

ÚSES

územní systém ekologické stability

territorial system of ecological stability

ÚZIS ČR

Ústav zdravotnických informací
a statistiky ČR

Institute of Health Informatics and Statistics
of the Czech Republic

VOC(s)

těkavé organické látky (TOL)

volatile organic compounds (VOCs)

VŠCHT

Vysoká škola chemicko technologická

Institute of Chemical Technology, Prague

VÚV TGM

Výzkumný ústav vodohospodářský
T. G. Masaryka

T. G. Masaryk Water Research Institute

ZHMP

Zastupitelstvo hl. m. Prahy

Municipal Assembly of the City of Prague

ZPF

zemědělský půdní fond

agricultural land resources

ŽP

životní prostředí

the environment


CONTENTS AUTHORS