B4. OdpadyEvidence odpadů

V Praze je v delším časovém horizontu evidována roční produkce odpadů kolísající mezi cca 4 až 7 mil. tun v závislosti zejména na rozsahu stavebních aktivit. V roce 2013 bylo na území hlavního města vyprodukováno 3,8 mil. tun odpadů (4,9 mil. tun v roce 2012, 6,6 mil. tun v roce 2010).

Z celkového množství vyprodukovaného odpadu bylo cca 33 % využito na území hlavního města Prahy, z čehož např. energetické využití činilo 24,9 %, 12,6 % bylo použito na terénní úpravy a 26,2 % recyklováno. Odstraňování odpadů skládkováním na území města činilo cca 1 % z celkové produkce odpadů. Spalování odpadů bez energetického využití se již od roku 2005 daří udržet na necelé desetině procenta z celkové produkce odpadů.

Obr B4.1 : Podíly odpadů produkovaných na území hl. m. Prahy
podle jejich původu, 2013

Zdroj: OZP MHMP

Obr B4.2 : Způsoby využití odpadů na území hl. m. Prahy, 2013

Zdroj: OZP MHMP

Tab. B4.1 : Produkce odpadů s členěním na ostatní a nebezpečné [tis. tun]

Odpady 2005 2010 2011 2012 2013
Celkem 3 535 6 795 4 715 4 941 3 811
z toho Nebezpečné 186 211 109 132 79
Ostatní 3 349 6 584 4 605 4 810 3 732

Zdroj: 2005 – VÚV T.G.M., v.v.i.-CeHO, 2009–2010 – CENIA (ISOH), 2011–2013 – OZP MHMP


Obr B4.3 : Podíl odpadu z celkové produkce využitého a odstraněného na území hl. m. Prahy (vybrané způsoby využití), 2003–2013

Zdroj: OZP MHMP


Komplexní nakládání s komunálními odpady

Množství vyprodukovaného komunálního odpadu od občanů v roce 2013 dosáhlo 400,9 tis. tun, což činí cca 322 kg na obyvatele. Oproti předchozím rokum došlo ke změně metodiky. Celkové množství je i včetně uličních smetků. V roce 2013 je zahrnut i tzv. povodňový odpad, který byl skládkován.

I nadále je rozvíjen komplexní systém nakládání s komunálními odpady Praze. Podíl využitého odpadu přesáhl v roce 2013 již 80 % (57 % činilo energetické využití). V roce 2013 mírně narostl objem využitelných složek odpadu (papíru, skla, plastů a nápojových kartonů, celkem činil cca 51,2 tis. tun, meziroční nárůst cca o 0,4 %).

Nadále je zajišťován sběr nebezpečných složek komunálního odpadu (sběrné dvory, stabilní sběrny NO, mobilní sběr aj.). Na konci roku 2013 bylo na území hl. m. Prahy 16 sběrných dvorů. Počet stanovišť tříděného sběru odpadů rovněž narostl (cca 3 300 veřejných sběrných míst a více než 1 090 přímo v objektech na území Pražské památkové rezervace). Důležité postavení v rámci systému má také sběr bioodpadu (sezónně pomocí velkoobjemových kontejnerů, dále prostřednictvím stabilního sběrného místa bioodpadu v Praze 10 – Malešicích a sběrných dvorů HMP) a sběr objemného odpadu, rovněž prostřednictvím sběrných dvorů hl. m. Prahy a velkoobjemových kontejnerů přistavených v ulicích na území hl. m. Prahy.

Obr B4.4 : Organizace zajištění svozu směsného a tříděného odpadu prostřednictvím oprávněných firem,
sběrné dvory a stabilní sběrny nebezpečného odpadu, 2013

Zdroj: MZO MHMP


Obr B4.5 : Vývoj produkce a nakládání s komunálním odpadem, 2000–2013

Zdroj: MZO MHMP

Pozn.: V návaznosti na změnu metodiky od r. 2013 je v grafu zřetelný nárůst produkce KO
a zároveň nižší hodnoty celkového i materiálového využití komunálního odpadu.


Obr B4.6 : Vývoj množství vytříděného papíru, skla, plastů a nápojových kartonů v ulicích a domovním vybavení [t], 2005–2013

Zdroj: MZO MHMP


Obr B4.7 : Vývoj produkce směsného odpadu [tis. t], 2000, 2006-2013

Zdroj: MZO MHMP


Náklady komplexního nakládání s komunálním odpadem

Celkové náklady komplexního nakládání s komunálním odpadem činily v roce 2013 cca 1,22 miliardy Kč. Největší část nákladů patří nakládání se směsným odpadem. Částka cca 809 mil. Kč je převážně hrazena občany v rámci výběru poplatků za komunální odpad. Město v závislosti na výši inflace a změn DPH doplácí na tuto službu 5 až 20 % ze svého rozpočtu.

Zbývající část nákladů představují náklady na tříděný sběr, který zahrnuje provoz sběrných dvorů, nakládání s tříděným odpadem, systém sběru a zpracování nebezpečných odpadů, projekty sběru bioodpadu a náklady na nadstandardní služby. Náklady na tříděný sběr v roce 2013 činily cca 322 mil. Kč, na nebezpečný odpad 7,5 mil. Kč, provoz sběrných dvorů cca 60 mil. Kč a nakládaní s objemným odpadem cca 20,6 mil. Kč. Společnost EKO-KOM v roce 2013 podpořila tříděný sběr částkou 162 mil. Kč a Ministerstvo financí ČR uhradilo městu na zajištění svozu lékáren částku 1,3 mil. Kč.

Obr B4.8 : Vývoj nákladů na komplexní systém nakládání s odpady [tis. Kč], 2005-2013

Zdroj: MZO MHMP


Obr B4.9 : Mobilní sběrný dvůr,
MČ Praha 14 (ul. Arnošta Valenty)

Zdroj: MZO MHMP

Obr B4.10 : Sběrný dvůr hl. m. Prahy
v MČ Praha-Běchovice (Podnikatelská ul.)

Zdroj: MZO MHMP