B2.1 POVRCHOVÁ VODA

Hodnocení jakosti vody je provedeno podle ČSN 75 7221 Klasifikace jakosti povrchových vod (novela z r. 1998). Povrchové vody se zařazují podle kvality do 5 tříd. Pro zatřídění je rozhodující hodnota kvantilu 90 za dvouleté časové období (1998 - 1999). Hodnocené ukazatele jsou členěny do pěti skupin (A - E). Ve skupině rozhoduje ukazatel s nejnepříznivější hodnotou klasifikace. O celkové klasifikaci jakosti vody v toku rozhoduje pak nejhorší klasifikace ze skupin.

Tab. B2.1  Definice tříd jakosti povrchových vod podle ČSN 75 7221

Třída
Number

Klasifikace

Classification

I

Neznečištěná voda

Unpolluted water

II

Mírně znečištěná voda

Slightly polluted water

III

Znečištěná voda

Polluted water

IV

Silně znečištěná voda

Heavily polluted water

V

Velmi silně znečištěná voda

Very heavily polluted water

Tab. B2.2  Skupiny ukazatelů jakosti povrchových vod podle ČSN 75 7221

Skupina
Group

Ukazatele

Indicators

A

Obecné, fyzikální a chemické ukazatele

General, physical and chemical parameters

B

Specifické organické látky

Specific organic compounds

C

Kovy a metaloidy

Metals and metalloids

D

Mikrobiologické a biologické ukazatele

Microbiological and biological parameters

E

Radiologické ukazatele

Radiological parameters

Na území Prahy se nacházejí dva hlavní toky – řeky Vltava a Berounka – a řada malých vodních toků. Data z profilů na Vltavě a Berounce byla získána z ČHMÚ, který soustřeďuje údaje z jednotlivých závodů Povodí Vltavy a.s. Údaje ze sledování profilů na potocích (drobné vodní toky) jsou převzaty od střediska Vodní toky podniku Lesy hl. m. Prahy.

Hodnocení jakosti

Vltava, Berounka

Na území Prahy a v jeho nejbližším okolí se nacházejí čtyři profily, které jsou součástí státní sítě sledování jakosti vody v tocích: Vrané, Podolí, Libčice na řece Vltavě a Lahovice na Berounce. Všechny čtyři profily jsou sledovány nepřetržitě od roku 1963 do současnosti dvanáctkrát ročně.

Nejprve byla sledována sada základních ukazatelů, která byla podle potřeby a poznatků postupně rozšiřována. V posledních letech byl počet sledovaných látek zvýšen zejména o některé těžké kovy a většinu organických látek.

Na základě hodnocení za období 1990 - 1999 lze konstatovat, že kvalita vody ve Vltavě a Berounce se postupně zlepšuje. U většiny sledovaných látek došlo ve všech profilech k více či méně výraznému poklesu měřených hodnot, případně k jejich stagnaci, výjimkou jsou pouze hodnoty kadmia v profilu Berounka - Lahovice.

U profilů Vltava - Vrané a Vltava - Podolí došlo v uplynulých deseti letech k pozvolnému snižování koncentrace hodnocených látek, stagnovaly koncentrace N - NO3 a BSK5.

V profilu Vltava - Libčice výrazně poklesla hodnota zejména BSK5, CHSKCr a celkový fosfor, zřejmě v důsledku rozšíření ČOV v Praze Troji v roce 1996.

Profil Berounka - Lahovice byl výjimečný zvýšením výskytu kadmia hlavně v posledních dvou letech. U ostatních hodnocených parametrů, včetně olova, došlo i zde k poklesu koncentrací.

Vybrané chlorované organické látky se v posledních dvou až třech letech pohybují většinou pod mezemi detekce ve všech čtyřech sledovaných profilech.

Potoky

V roce 1999 došlo k některým změnám v systému sledování. Na hlavních tocích se snížil počet odběrových míst i rozsah odběrů, ale začaly se sledovat po stránce kvality i potoky, které dříve byly stranou zájmu. Z těchto důvodů vznikly problémy s vyhodnocením podle ČSN 75 7221. Každopádně platí, že nejhorší průměrná hodnota rozhoduje o zařazení toku přesto, že počet odběrů v mnoha případech nevyhovuje normě. Od pololetí roku 2000 se odběry opět změnily. Zvýšil se počet odběrů i odběrových míst a na vybraných profilech se odběry navíc rozšířily o sedimenty a 24 hod. vzorky.

Komořanský potok - je silně biologicky znečištěn z místní ČOV. Je klasifikován V. třídou ve skupině A (obecné fyzikální a chemické ukazatele). Nevhodné osetí v pramenné oblasti spolu s nedovolenou úpravou v toku způsobilo v létě při přívalovém dešti jeho vybřežení a zaplavení několika objektů.

Libušský potok - je poměrně čistý potok se zvýšeným obsahem dusičnanů a fosforu. Původ zvýšení koncentrace těchto látek bude pravděpodobně v místních ČOV. Je klasifikován III. třídou ve skupině A. Vzhledem k útlumu masné výroby v Písnici došlo k menšímu počtu havárií.

Lhotecký potok - je poměrně bezproblémový čistý tok. Je klasifikován II. třídou ve skupině A. V letošním roce po letní bouřce přívalové deště narušily na větší ploše opevnění nad suchým poldrem.

Zátišský potok - je v poslední době lepší kvality. Řada znečišťovatelů sice byla odstraněna, přesto však odpadní vody z některých rodinných domků a neoprávněně napojených provozoven jsou svedeny do dešťové kanalizace. Je klasifikován III. třídou ve skupině A. V září byla stavebně dokončena hráz Dvorecké nádrže s úpravou Dvoreckého potoka a je připraven projekt na celkovou úpravu toku.

Branický potok - po mnoha stavebních úpravách v oblasti je trochu nejasné co se pod jeho názvem míní. Pro naše sledování se jedná o vodoteč podél ulice Údolní. Je klasifikován III. třídou ve skupině A, což je pravděpodobně způsobeno napojením malé provozovny. Připraven je projekt na opravu zdejší retenční nádrže.

Kunratický potok - trvá fekální znečištění po většině toku, je klasifikován IV. třídou ve skupině A, i když výsledky v letošním roce vypadají optimističtěji. Na začátku minulého roku byl potok opravován a čištěn, ale vzhledem k nevhodné výstavbě v okolí se jeví, že zbytečně.

Botič - jeden z hlavních vodních toků ve městě se podle zkrácených odběrů částečně zlepšil, problém je však i v tom, že v průběžných odběrech nejsou zachyceny havárie a znečištění oddělovači za deště. Největší problém způsobil v letošním roce oddělovač OK 83, ze kterého uteklo větší množství organických látek typu toluenu. Situace tohoto oddělovače se intenzivně řeší.

Rokytka - je klasifikována V. třídou znečištění ve skupině A. Bez problému není ani obsah znečišťujících látek v sedimentech. V současné době se obnovuje jez u Podvinného mlýna.

Čimický potok - je klasifikován IV. třídou ve skupině A. Původcem je pravděpodobně fekální znečištění, ale vzhledem k velikosti a charakteru potoka (dobré samočisticí schopnosti) je při soutoku s Vltavou zvýšen pouze obsah NO3. V současné době probíhají práce na záchranu Čimického rybníka (vysychá) a výšky hladiny spodních vod.

Draháňský potok - u soutoku s Vltavou je klasifikován IV. třídou ve skupině A. Problematická je i čistota v obci Dolní Chabry (amonné ionty). Je vážné podezření, že se do toku dostávají znečištěné skládkové vody. V současné době zde probíhají velké stavební úpravy.

Šárecký potok - včetně přítoků je klasifikován IV. třídou ve skupině A. Důvodem jsou domovní splašky, oddělovače, spodní voda z nádrže Džbán a průmyslové znečištění. V oblasti Jivin a Šárky probíhá výstavba dálnice, která negativně ovlivňuje hlavní tok i některé přítoky.

Malá říčka - je slepé rameno Vltavy se zvláštním postavením. Má velký význam pro vodní režim Stromovky, její kvalita je totožná s vodou ve Vltavě nad ČOV.

Brusnice - je potok protékající hradním příkopem. Spíš než o potok se jedná o kanalizaci různě přerušovanou a měněnou. Její kvalita je v každém úseku jiná a prozatím se nesleduje. Na jejím toku probíhají úpravy.

Motolský potok - je klasifikován V. třídou ve skupině A. Příčin znečištění je zde hodně. Uvažuje se o otevření jeho zatrubnění v okolí Buďánek.

Dalejský potok - je klasifikován IV. třídou ve skupině A. Přesto, že protéká chráněným územím, je silně lokálně znečišťován nejen fekáliemi, ale i průmyslem. Důsledkem jsou vyšší obsahy polyaromatických sloučenin, PCB a nepolárních látek v sedimentech.

Mariánsko - lázeňský potok - je klasifikován III. třídou ve skupině A. Důvodem je fekální znečištění z Malé Chuchle. V tomto roce proběhlo důkladné čištění dolní části koryta.

Vrutice - je klasifikován III. třídou ve skupině A. Důvodem znečištění jsou domovní septiky.

Báňský potok - nebyl po stránce kvality vod sledován. Radotínský potok, Břežanský potok, potok od Točné a Cholupický potok kromě krátkého úseku pod Modřanskou ulicí nejsou ve správě OŽP MHMP.

Tab. B2.3  Pravidelně sledované profily na vodních tocích

Kód / Code

Potok - odběrové místo / Stream - profile

Říční km / Stream km

1044

Vltava - Vrané

70,1

1045

Vltava - Podolí

56,2

1046

Vltava - Libčice

28,2

1090

Berounka - Lahovice

0,6

BO01

Botič - Nusle

1,012

BO02

Botič - Záběhlice

8,5

BO03

Botič - Petrovice

16,716

BO05

Botič - Hostivař

13,32

DL01

Dalejský potok - ústí

0,05

DL03

Dalejský potok - Řeporyje (Hasákova)

9,92

DL04

Dalejský potok - Řeporyje (Mládkova)

8,86

KU00

Kunratický potok - ústí

0,442

KU01

Kunratický potok - Kunratice

8,805

KU02

Kunratický potok - Krč

3,164

MO01

Motolský potok - Motol

4,75

RO01

Rokytka - náměstí Dr. Holého

0,269

RO05

Rokytka - Kyje

9,5

SP01

Šárecký potok - ústí

0,215

SP03

Šárecký potok - Jenerálka

4,85

SP04

Šárecký potok - Pod Džbánem

10,945

SP06

Šárecký potok - Jíviny nad hrází

15,748

SP07

Šárecký potok - Jíviny pod hrází

15,088

ST01

Stodůlecký potok - Prokopské údolí

1,28

Zdroj: ČHMÚ, Lesy hl. m. Prahy, MHMP

Obr. B2.1  Sledované profily na povrchových tocích - třídy jakosti ve skupinách ukazatelů

Zdroj: ČHMÚ, Lesy hl. m. Prahy, MHMP

Tab. B2.4  Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů za období 1991 - 1999 (koncentrace v mg.l-1)

 

Profil
Hydrometric profile

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

BSK5 / BOD

1044

Vltava - Vrané

2,44

2,13

2,55

2,78

2,34

2,04

2,48

2,48

2,27

1045

Vltava - Podolí

2,86

3,45

3,73

3,92

2,87

2,55

3,13

3,88

2,58

1046

Vltava - Libčice

7,03

5,27

5,39

4,83

4,31

4,03

5

4,46

4,53

1090

Berounka - Lahovice

3,84

4,02

4,02

4,27

3,95

3,52

3,61

5,24

4,36

CHSK (Cr) / COD (Cr)

1044

Vltava - Vrané

11,15

6,54

6,68

18,6

21,7

20,3

15,6

21,2

15,8

1045

Vltava - Podolí

10,53

7,94

6,93

20,2

22,2

19,5

21,3

28,5

17,2

1046

Vltava - Libčice

11,23

8,33

7,83

22,7

23,7

22,3

22,4

23,5

23,4

1090

Berounka - Lahovice

7,97

8,85

8,93

28,3

27,4

26,6

25,8

31,1

20,3

NO3

1044

Vltava - Vrané

13,6

23,6

19

17,1

16,8

18,4

19,4

13,2

17,1

1045

Vltava - Podolí

14,8

21,4

18,1

17,2

17,2

18,5

16,7

14,4

16,5

1046

Vltava - Libčice

14,7

20,7

17

16,3

17,8

20,1

18

15,6

17,5

1090

Berounka - Lahovice

22,5

18,9

25,5

27,2

20,6

22,2

17,2

15,4

15,4

P - celkový / P - total

1044

Vltava - Vrané

0,17

0,12

0,12

0,16

0,1

0,13

0,11

0,11

0,11

1045

Vltava - Podolí

0,23

0,17

0,16

0,17

0,13

0,14

0,15

0,17

0,13

1046

Vltava - Libčice

0,52

0,78

0,43

0,33

0,19

0,23

0,28

0,35

0,25

1090

Berounka - Lahovice

0,41

0,42

0,36

0,33

0,24

0,28

0,23

0,31

0,23

Průtok [m3..s-1] / Flow rate [m3..s-1]

1044

Vltava - Vrané

56,7

85,7

66,1

86,7

115,9

138

92,1

64,9

78,1

1045

Vltava - Podolí

75,9

112,1

93,5

121,8

169,7

179

128

96,2

121

1046

Vltava - Libčice

76,6

113,4

94,4

121,9

171,4

180

129

97,1

122

1090

Berounka - Lahovice

18,8

27,6

26,6

34,9

49,8

39,9

35,6

35,4

41,5

Zdroj: ČHMÚ, MHMP

Obr. B2.2  Průměrné roční průtoky na vybraných profilech, 1980 - 1999

Zdroj: ČHMÚ, MHMP

Tab. B2.5  Třídy jakosti vod v povrchových tocích, 1998 - 1999

Ukazatel
Indicator

VL
1044

VL
1045

VL
1046

BE
1090

BO
01

DL
01

KU
00

RO
01

SP
01

A - OBECNÉ, FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ UKAZATELE
GENERAL, PHISICAL AND CHEMICAL PARAMETERS

3

4

4

4

5

4

4

5

4

Elektrolytická konduktivita / Electrolytic conductivity

1

1

1

2

3

4

4

3

3

Rozpuštěné látky / Dissolved matter

1

1

1

2

3

4

3

-

-

Nerozpuštěné látky / Unsoluble matter

1

2

2

2

5

2

3

3

3

Rozpuštěný kyslík / Dissolved oxygen

1

1

1

1

-

-

-

-

-

Biochemická spotřeba kyslíku / Biochemical oxygen demand

2

3

3

4

4

3

4

5

3

Chemická spotřeba kyslíku manganistanem
Chemical oxygen demand (by permanganate)

2

2

2

3

-

-

-

-

-

Chemická spotřeba kyslíku dichromanem
Chemical oxygen demand (by dichromate)

2

4

3

3

5

3

4

5

3

Organický uhlík / Organic carbon

3

3

3

3

-

-

-

-

-

Adsorbovatelné organické halogeny (AOX)
Absobable organohalogens (AOX)

3

2

3

3

-

-

-

-

-

Amoniakální dusík / Ammonia nitrogen

1

1

3

1

2

3

3

4

2

Dusičnanový dusík / Nitrate nitrogen

2

2

2

3

3

3

3

3

3

Celkový fosfor / Phosphorus total

2

3

4

4

4

4

4

4

4

Chloridy / Chlorides

1

1

1

1

1

1

2

-

-

Sírany / Sulphates

1

1

1

1

3

3

3

-

-

Vápník / Calcium

1

1

1

1

-

-

-

-

-

Hořčík / Magnesium

1

1

1

1

-

-

-

-

-

B - SPECIFICKÉ ORGANICKÉ LÁTKY
SPECIFIC ORGANIC COMPOUNDS

2

2

2

3

-

-

-

-

-

Dichlorebenzeny-směs / Dichlorobenzene - mixture of congeners

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Chlorbenzen / Chlorobenzene

1

1

1

1

-

-

-

-

-

1,2-dichlorethan / 1,2-dichloroethane

2

2

2

1

-

-

-

-

-

Trichlorethen / Trichloroethylene

1

1

1

1

-

-

-

-

-

Tetrachloreten / Tetrachloroethylene

1

1

2

1

-

-

-

-

-

Chloroform / Chloroform

1

1

2

2

-

-

-

-

-

Tetrachlormethan / Tetrachloromethane

1

1

1

1

-

-

-

-

-

Lindan / Lindane

-

-

-

2

-

-

-

-

-

SUMA kongenerů PCB / Sum of PCB congeners

-

-

-

3

-

-

-

-

-

SUMA PAU (6 látek) / Sum of PAU (6 compounds)

2

2

2

2

-

-

-

-

-

C - KOVY A METALOIDY
METALS AND METALLOIDS

2

2

2

4

4

2

2

-

-

Chrom / Chromium

1

1

1

1

-

-

-

-

-

Mangan / Manganese

2

2

2

2

-

-

-

-

-

Železo / Iron

1

2

2

3

-

-

-

-

-

Nikl / Nickel

1

2

1

2

-

-

-

-

-

Měď / Copper

1

1

2

2

3

2

2

-

-

Zinek / Zinc

1

1

2

3

-

-

-

-

-

Kadmium / Cadmium

1

2

2

4

1

1

1

-

-

Rtuť / Mercury

1

1

1

2

-

-

-

-

-

Olovo / Lead

2

2

2

2

4

1

2

-

-

Arzen / Arsenic

2

2

2

2

2

2

2

-

-

D - MIKROBIOLOGICKÉ A BIOLOGICKÉ UKAZATELE
MICROBILOGICAL AND BIOLOGICAL PARAMETERS

3

3

3

2

-

-

-

-

-

Fekální koliformní bakterie / Faecal coliforms

1

2

3

2

-

-

-

-

-

Enterokoky / Enterococci

-

-

-

2

-

-

-

-

-

Index saprob. bentosu / Index of saprobic benthos

3

3

3

2

-

-

-

-

-

Chlorofyl / Chlorophyll

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zdroj: ČHMÚ, Lesy hl. m. Prahy, MHMP

Tab. B2.6  A - Obecné fyzikální a chemické ukazatele, koncentrace a odtoky, 1999

a) Koncentrace

Kód
Code

Název
Parameter

Jed-
notka
Unit

VL1044

VL1045

VL1046

BE1090

BO01

DL01

KU00

MO01

RO01

SP01

BR00

CI00

DR00

KO00

LH00

LI00

ML00

VR00

ZA00

RL

Rozpuštěné látky
Dissolved matter

mg.l-1

172,00

191,00

220,00

281,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NRL

Nerozpuštěné látky
Unsoluble matter

mg.l-1

5,58

8,00

13,90

23,80

18,80

5,75

12,50

40,30

14,50

33,50

11,50

4,48

20,30

58,30

7,75

12,80

13,00

21,50

4,50

RO2

Rozpuštěný kyslík
Dissolved oxygen

mg.l-1

11,20

11,10

11,60

11,60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BSK

Biochemická spotřeba
kyslíku
Biochemical oxygen demand

mg.l-1

2,27

2,58

4,53

4,36

2,38

1,90

3,85

10,80

35,70

4,83

2,23

0,55

1,80

31,50

1,53

1,58

1,25

1,83

1,63

CHM

Chemická spotřeba kyslíku
manganistanem
Chemical oxygen demand
(by permanganate)

mg.l-1

5,32

5,14

5,71

7,06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CHC

Chemická spotřeba kyslíku
dichromanem
Chemical oxygen demand
(by dichromate)

mg.l-1

15,80

17,20

23,40

20,30

22,30

21,00

31,80

73,30

88,30

38,50

28,50

15,00

24,30

132,00

17,30

21,50

16,80

19,50

17,50

TOC

Organický uhlík
Organic carbon

mg.l-1

8,99

8,47

10,00

9,80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AOX

Adsorbovatelné organické
halogeny
Absobable organohalogens
(AOX)

µg.l-1

13,70

15,20

17,30

18,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NH4

Amoniakální dusík
Ammonia nitrogen

mg.l-1

0,02

0,04

0,73

0,04

0,19

0,25

0,38

1,05

0,94

0,29

0,32

0,05

0,34

18,70

0,09

0,12

0,11

0,13

0,14

NO3

Dusičnanový dusík
Nitrate nitrogen

mg.l-1

3,87

3,72

3,95

3,48

5,92

6,03

4,53

3,92

4,99

4,36

2,88

10,40

10,20

1,66

4,66

6,37

9,50

8,39

4,59

PCL

Celkový fosfor
Phosphorus total

mg.l-1

0,11

0,13

0,25

0,23

0,23

0,39

0,22

0,28

0,30

0,26

0,22

0,10

0,63

4,29

0,15

0,17

0,15

0,18

0,16

CL

Chloridy
Chlorides

mg.l-1

14,80

17,00

22,30

31,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SO4

Sírany
Sulphates

mg.l-1

36,90

44,20

53,10

60,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CA

Vápník
Calcium

mg.l-1

26,40

30,40

35,70

41,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MG

Hořčík
Magnesium

mg.l-1

8,00

9,08

10,50

13,90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NEL

Nepolární extrahovatelné
látky
Non-polar extractable
substances

mg.l-1

0,01

0,02

0,02

0,05

0,09

0,12

0,11

0,17

0,22

0,17

0,10

0,05

0,14

0,63

0,08

0,09

0,16

0,12

0,10

b) Odtoky

Kód
Code

Název
Parameter

Jed-
notka
Unit

VL1044

VL1045

VL1046

BE1090

BO01

DL01

KU00

MO01

RO01

SP01

BR00

CI00

DR00

KO00

LH00

LI00

ML00

VR00

ZA00

PRT

Průtok
Flow rate

m3.s-1

78,1

121,0

122,0

41,5

0,3350

0,0100

0,1550

0,0060

0,3670

0,0200

0,0002

0,0043

0,0077

0,0068

0,0070

0,0137

0,0048

0,0080

0,0035

RL

Rozpuštěné látky
Dissolved matter

t.r-1

457000

770000

877000

360000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NRL

Nerozpuštěné látky
Unsoluble matter

t.r-1

20900

39700

99000

100000

150,00

0,63

55,50

5,11

173,00

27,80

0,10

0,52

5,40

15,10

1,41

6,57

1,87

6,04

0,45

RO2

Rozpuštěný kyslík
Dissolved oxygen

t.r-1

30900

48500

51200

16000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BSK

Biochemická spotřeba
kyslíku
Biochemical oxygen demand

t.r-1

5810

10200

16800

5430

24,90

0,32

21,50

0,38

864,00

3,15

0,02

0,06

0,29

7,51

0,29

0,67

0,21

0,59

0,17

CHM

Chemická spotřeba kyslíku
manganistanem
Chemical oxygen demand
(by permanganate)

t.r-1

13300

19400

23100

10900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CHC

Chemická spotřeba kyslíku
dichromanem
Chemical oxygen demand
(by dichromate)

t.r-1

39700

66200

88900

33200

259,00

4,10

186,00

10,80

1870,00

24,60

0,19

1,63

5,12

30,60

3,20

9,47

2,63

5,12

1,71

TOC

Organický uhlík
Organic carbon

t.r-1

21000

32500

39100

13100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AOX

Adsorbovatelné organické
halogeny
Absobable organohalogens
(AOX)

kg.r-1

31400

64500

50500

30700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NH4

Amoniakální dusík
Ammonia nitrogen

t.r-1

85

193

1970

147

2,89

0,00

1,76

0,02

17,60

0,16

0,00

0,00

0,01

4,68

0,01

0,03

0,01

0,02

0,01

NO3

Dusičnanový dusík
Nitrate nitrogen

t.r-1

11500

17400

18900

7350

93,40

1,76

37,10

0,75

72,40

1,80

0,01

1,37

2,34

0,16

0,85

1,65

1,39

1,91

0,42

PCL

Celkový fosfor
Phosphorus total

t.r-1

271

437

833

411

2,26

0,13

1,01

0,05

4,25

0,20

0,00

0,01

0,11

1,07

0,03

0,07

0,03

0,04

0,01

CL

Chloridy
Chlorides

t.r-1

37800

65000

84300

41600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SO4

Sírany
Sulphates

t.r-1

95000

170000

204000

78100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CA

Vápník
Calcium

t.r-1

67100

115000

135000

51700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MG

Hořčík
Magnesium

t.r-1

21100

35400

40800

17000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NEL

Nepolární extrahovatelné
látky
Non-polar extractable
substances

t.r-1

18,5

86,6

41,9

75,9

1,55

0,02

0,94

0,01

4,19

0,07

0,00

0,00

0,01

0,14

0,01

0,02

0,02

0,03

0,01

Zdroj: ČHMÚ, Lesy hl. m. Prahy, MHMP

Tab. B2.7  B - Specifické organické látky, koncentrace a odtoky, 1999

Kód
Code

Název
Name

Koncentrace / Concentrations

Odtoky / Effluents

Jednotka
Unit

VL1044

VL1045

VL1046

BE1090

Jednotka
Unit

VL1044

VL1045

VL1046

BE1090

 

 

 

 

 

 

 

m3.s-1

78,1

121,0

122,0

41,5

CLB_2SUMA

Dichlorebenzeny-směs / Dichlorobenzene - mixture of congeners

ng.l-1

-

-

-

0,00

g.r-1

-

-

-

0

CLB_MCLB

Chlorbenzen / Chlorobenzene

ng.l-1

0,00

0,00

0,00

0,00

g.r-1

0

0

0

0

CLC_12CLE

1,2-dichlorethan / 1,2-dichloroethane

ng.l-1

0,00

0,00

18,30

0,00

g.r-1

0

0

33 000

0

CLC_3CLET

Trichlorethen / Trichloroethylene

ng.l-1

0,00

4,17

10,00

0,00

g.r-1

0

18 800

45 600

0

CLC_4CLET

Tetrachloreten / Tetrachloroethylene

ng.l-1

8,33

5,83

167,00

0,00

g.r-1

29 200

26 300

648 000

0

CLC_CHCL3

Chloroform / Chloroform

ng.l-1

0,00

16,70

117,00

10,00

g.r-1

0

47 200

323 000

41 200

CLC_CHCL4

Tetrachlormethan / Tetrachloromethane

ng.l-1

0,00

0,00

0,00

0,00

g.r-1

0

0

0

0

PST_LIN

Lindan / Lindane

ng.l-1

0,00

0,00

0,00

0,67

g.r-1

0

0

0

499

PCB_SUMA

SUMA kongenerů PCB / Sum of PCB congeners

ng.l-1

7,15

0,00

0,00

-

g.r-1

25 000

0

0

-

PAU_SUMA

SUMA PAU (6 látek) / Sum of PAU (6 compounds)

ng.l-1

12,80

23,60

31,90

32,50

g.r-1

26 500

110 000

87 000

137 000

Zdroj: ČHMÚ, MHMP

Tab. B2.8  C - Kovy, D - Biologické ukazatele, koncentrace a odtoky, 1999

Kód
Code

Název
Name

Koncentrace / Concentrations

Odtoky / Effluents

Jednotka
Unit

VL1044

VL1045

VL1046

BE1090

Jednotka
Unit

VL1044

VL1045

VL1046

BE1090

 

 

 

 

 

 

 

m3.s-1

78

121

122

42

CR

Chrom / Chromium

µg.l-1

0,80

0,98

1,59

1,07

kg.r-1

1 900

3 380

5 520

2 510

MN

Mangan / Manganese

mg.l-1

0,08

0,07

0,09

0,11

t.r-1

189

266

421

293

FE

Železo / Iron

mg.l-1

0,27

0,32

0,42

0,46

t.r-1

1 010

1 740

2 940

1 730

NI

Nikl / Nickel

µg.l-1

3,06

3,10

3,55

4,53

kg.r-1

7 150

8 080

14 300

9 950

CU

Měď / Copper

µg.l-1

2,22

2,30

3,44

5,15

kg.r-1

5 500

9 040

14 500

10 700

ZN

Zinek / Zinc

µg.l-1

1,18

3,17

11,70

22,80

kg.r-1

5 450

21 700

95 500

72 100

CD

Kadmium / Cadmium

µg.l-1

0,00

0,05

0,06

0,83

kg.r-1

0

272

776

1 430

HG

Rtuť / Mercury

µg.l-1

0,01

0,00

0,00

0,00

kg.r-1

11

8

0

0

PB

Olovo / Lead

µg.l-1

2,12

1,51

2,69

4,02

kg.r-1

5 050

8 090

23 600

16 400

AS

Arzen / Arsenic

µg.l-1

1,57

1,74

1,64

2,13

kg.r-1

3 800

5 930

7 800

3 100

FEK

Fekální koliformní bakterie / Faecal coliforms

KTJ.ml-1

3,58

17,30

90,90

20,30

10^12j.r-1

16 000

94 200

293 000

87 400

COL

Koliformní bakterie / Total coliforms

KTJ.ml-1

15,90

36,80

219,00

53,50

10^12j.r-1

67 900

231 000

651 000

259 000

ENT

Enterokoky / Enterococci

KTJ.ml-1

-

-

-

2,84

10^12j.r-1

-

-

-

11 200

Zdroj: ČHMÚ, MHMP

  OBSAH
AUTOŘI
ZKRATKY
voda
VODA
DALŠÍ KAPITOLA