B1.4  SMOGOVÝ REGULAČNÍ SYSTÉM

Vyhlašování varovných signálů,  regulace provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a regulace dopravy při smogových situacích se řídí vyhláškou hl. m. Prahy. Při zhoršených rozptylových podmínkách a stanovené úrovni znečištění ovzduší je v první fázi vyhlašován signál UPOZORNĚNÍ na možnost výskytu smogové situace. Při dalším zhoršení situace je vyhlašován signál REGULACE. V roce 1996 byla přijata novela smogové vyhlášky č. 58/1996 hl. m. Prahy.

Za celé zimní období na počátku roku 2000 nebyl zaznamenán vícedenní výskyt stacionární tlakové výše nad střední Evropou. Poměrně rychlé proudění vzduchu mělo za následek, že se inverze teploty vyskytovaly v blízkosti zemského povrchu obvykle jen po část dne, zejména v ranních hodinách. V zimním období na počátku roku 2000 nebyl zaznamenán ani jeden den s nepříznivými rozptylovými podmínkami. Tato situace byla zaznamenána poprvé od roku 1988. Dnů, kdy byly rozptylové podmínky hodnoceny jako mírně nepříznivé po celých 24 hodin se vyskytlo nejvíce v první polovině ledna 2000. Z hlediska rozptylových podmínek byla tato část zimní sezóny mimořádně příznivá.

Obdobná situace, charakterizovaná teplotami slabě nad normálem a malými srážkami, byla i v zimním období na konci roku 2000. Po delším období, kdy nebyly vyhlášeny žádné signály smogového regulačního systému, došlo v Praze na konci roku 2000 k vyhlášení upozornění. Signály upozornění byly vydány v souvislosti s výskytem zvýšených koncentrací oxidů dusíku v blízkosti komunikací v obdobích, kdy území středních Čech bylo pod vlivem oblasti vysokého tlaku vzduchu (celkem 6 dní během listopadu a prosince).

V létě roku 2000 byla po roční přestávce zaznamenána významná epizoda výskytu letního fotochemického smogu ve dnech 19.–22. června. Další období se zvýšenými koncentracemi přízemního ozonu, kdy došlo k překročení imisního limitu 180 µg.m-3 celkem na 24 monitorovacích stanicích, se vyskytlo v období od 13. do 21. srpna 2000. Pro obě období bylo charakteristické horké letní počasí, kdy maximální denní teploty na meteorologické stanici Praha – Libuš překročily 30 °C. V souladu s ustanoveními vyhlášky MŽP ČR č. 41/1992 Sb. (ve znění pozdějších úprav) byl ve dnech 20. až 23. 6. 2000 vydán signál upozornění na výskyt fotochemického smogu – informování veřejnosti.

Maximální průměrné hodinové koncentrace ozonu se dne 18. června 2000 na pražských měřicích stanicích pohybovaly od 100 do 130 µg.m-3. Následující den se koncentrace na celém území ČR celkově zvýšily o 20 až 30 µg.m-3 a na stanici Praha - Libuš byla dosažena 180 µg.m-3. Ozonová epizoda vrcholila 21. června, kdy na všech monitorovacích stanicích v Praze přesáhla denní maxima ozonu limit 180 µg.m-3. Nejvyšší hodinový průměr koncentrace ozonu 217 µg.m-3 byl dosažen v Praze - Libuši. V posledním dni smogové epizody dne 22. června byl imisní limit 180 µg.m-3 překročen ještě na 3 pražských stanicích: Libuš, Veleslavín a Vysočany. Po přechodu studené fronty došlo dne 23. června k výměně vzduchové hmoty a maximální koncentrace ozonu na městských stanicích dosáhly maximálních hodnot okolo 60 µg.m-3 v hodinovém průměru.

Tab. B1.4.1  Přehled opatření prováděných dle smogové vyhlášky od r. 1992

Rok
Year

Upozornění
Warning

Regulace stacionárních zdrojů
Regulation of stationary sources

Regulace silniční dopravy
Regulation of road traffic

počet/dní    number/days

počet/dní    number/days

počet/dní    number/days

1992–1993

5/26

3/12

1/4

1993–1994

6/31

2/7

 

1994–1995

3/15

 

 

1995–1996

5/34

 

 

1996–1997

2/11

 

1/2

1997–1998

3/9

 

 

1998–1999

2/7

 

 

1999–2000

 

 

 

2000–2001

4/8

 

 

léto / summer 2000

1/4

 

 

Pozn.: Od 17. 9. 1996 platí nová smogová vyhláška č. 58/1996 RZHMP – regulace stacionárních zdrojů a regulace dopravy jsou vyhlašovány společně.
Počet/dní = počet vyhlášení/počet dní trvání vyhlášení.

Zdroj: OŽP MHMP

Tab. B1.4.2  Vyhlášení a odvolání smogového signálu v roce 2000 a na počátku r. 2001

UPOZORNĚNÍ / WARNING

REGULACE / REGULATION

vyhlášení / declaration

odvolání / revocation

vyhlášení / declaration

odvolání / revocation

20. 06. 00–14.00*

23. 06. 00–09.00*

24. 11. 00–09.00

24. 11. 00–17.00

04. 12. 00–17.00

05. 12. 00–15.00

20. 12. 00–19.00

22. 12. 00–10.00

16. 02. 01–12.00

17. 02. 01–13.00

* Upozornění na výskyt fotochemického smogu – informování veřejnosti podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky.

Zdroj: OŽP MHMP

Obr. B1.4.1  Průměrné hodinové koncentrace ozonu, epizoda červen 2000

Zdroj: ČHMÚ

  OBSAH
AUTOŘI
ZKRATKY
ovzduší
OVZDUŠÍ
DALŠÍ KAPITOLA