Předešlé CHÚ 31 - Přírodní památka Letenský profil Další CHÚ

31 - Přírodní památka Letenský profil

Základní údajeDvě samostatné parcely. Větší z nich se nalézá na levém břehu Vltavy na svahu Letenských sadů orientovaném na JJV, sz. od Čechova mostu, menší parcela zaujímá z. svah nad ulicí Pod Bruskou. K.ú. Praha 1 - Malá Strana, Praha 7 - Holešovice. V: 0,44 ha, n.v.: 200 - 240 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyStratotyp oblastní jednotky letenského souvrství (ordovik), bohaté naleziště zkamenělin.

Geologie, geomorfologie, pedologieVýchozy letenského souvrství stupně beroun českého ordoviku, s hojnými fosiliemi. Stratotyp oblastní litografické jednotky standardní stupnice českého paleozoika. Území umožňuje studium středních poloh letenského souvrství v poměrně značné mocnosti na typické lokalitě. Střídají se polohy drobových břidlic a křemenců až křemitých pískovců. Významné naleziště zkamenělin, např. trilobita Dalmanitina socialis a Deanaspis goldfussi. Zčásti bez půdního pokryvu, místy mělké půdy svahů (rankery až hnědé rankery).

BotanikaPůvodní zde byly dubohabrové háje, cenózy skalních stepí a fragmenty suťových lesů. CHÚ je silně antropicky narušeno, zejména výsadbou exotických dřevin, šířením antropofytů a exhalacemi. Pouze na malých plochách se dochovaly fragmenty přirozených cenóz. Nebyl zde zjištěn žádný chráněný druh.

ZoologieFauna silně antropicky narušená, odpovídá umístění v centru velkoměsta. V křovinách na svahu profilu se hojně zdržují některé druhy ptáků, např. budníček menší, který zde i hnízdí.

LesnictvíPorosty dřevin se vyskytují na části chráněného území. Jsou to parkové výsadby a nálet semenáčů z okolí. Rostou zde např. dub zimní, javor mléč a klen, babyka obecná, borovice černá a trnovník akát.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíAby nedocházelo k narušování odkryvů, je nezbytné pravidelně odstraňovat nálet a suť.

Literatura Chlupáč (1988)


Výchozy letenského souvrství (ordovik) v PP Letenský profil
Výchozy letenského souvrství (ordovik) v PP Letenský profil


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ