Předešlé CHÚ 38 - Přírodní rezervace Mýto Další CHÚ

38 - Přírodní rezervace Mýto

Základní údajeNa J až JV obce Nedvězí, přibližně 500 m j. od silnice Nedvězí - Pacov v údolním zářezu potoka Rokytka. K.ú. Nedvězí - Praha 10. V: 17,48 ha, n.v.: 320 - 340 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyÚdolí Rokytky s přirozeně zalesněnými svahy s údolními loukami; krajinářsky významný prvek - přirozeně meandrující potok.

Geologie, geomorfologie, pedologieVe stěnách údolí přirozené i umělé výchozy proterozoických modrošedých břidlic štěchovické skupiny se silnou příměsí siltu, místy písčité až slepencové polohy. Údolní nivu tvoří recentní náplavy, osypy pod skalními výchozy hlíny se sutí úlomků svrchnoproterozoických břidlic. Na výchozech břidlic mělké protorankery, rankery až hnědé půdy, na dně údolí nivní půdy zčásti oglejené.

BotanikaZachovaný přirozený charakter potočního údolí s černýšovou dubohabřinou a habrovou javořinou na svazích, s luční nivou a suchomilnou skalní vegetací na výchozech skalek. Luční porosty obsahují sice běžné, leč mizející luční druhy. Na slunných skalkách koniklec luční český a křivatec český.

ZoologieBohatá motýlí fauna je prezentována především otakárkem ovocným, okáčem rosičkovým a okáčem skalním. Ze střevlíkovitých brouků jsou zde např. Notiophilus aquaticus a Synuchus nivalis, z fytofágních mandelinkovitých Phaedon armoraciae, z nosatcovitých Omiamima mollina, Tropiphorus elevatus. Nalezen plž soudkovka Sphyradium doliolum. Na Rokytce zjištěno 8 druhů ryb, nejhojnější plotice obecná. Hnízdí např. budníček lesní, králíček obecný, šoupálek dlouhoprstý. Vyskytuje se zde 22 savčích druhů, mezi jinými rejsek malý, norník rudý, hrabošík podzemní a myška drobná.

Lesnictví Lesní porosty přirozeného charakteru s černýšovou dubohabřinou a habrovou javořinou na svazích a na sutích. Místy příměs vysazených jehličnanů.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné území LesnictvíLesní hospodaření, v ochranném pásmu chaty.

Poznámka Součást přírodního parku Rokytka, v nivě vrty na pitnou vodu.

LiteraturaJaroš (1977)


V PR Mýto můžeme pozorovat čerstvé erozní zářezy Rokytky
V PR Mýto můžeme pozorovat čerstvé erozní zářezy Rokytky

Letecký pohled na PR Mýto od západu. CHÚ se rozkládá podél přirozeně meandrujícího toku Rokytky
Letecký pohled na PR Mýto od západu. CHÚ se rozkládá podél přirozeně meandrujícího toku Rokytky


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ