Předešlé CHÚ 62 - Přírodní památka Rohožník - lom v Dubči Další CHÚ


62 - Přírodní památka Rohožník - lom v Dubči

Základní údajeDvě samostatná území (dnes již nepoužívané lomy) mezi Dubečkem a Dubčí, ve stráni na pravém břehu Říčanského potoka, spojená úzkým pruhem ochranného pásma. K.ú. Dubeč - Praha 10. V: 3,45 ha, n.v.: 250-270 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyVýznamné výchozy řevnických křemenců a dalších hornin libeňského souvrství (ordovik), umožňující výzkum jejich litologie a tektoniky. Odkrytí M-vrásy a významný krajinný prvek.

Geologie, geomorfologie, pedologieŘevnické křemence libeňského souvrství ordoviku. Křemence jsou lokálně provrásněné a v západní části odkrývá stěna lomu Rohožník M-vrásu. V jádře synklinály jsou zachovány nadložní břidlice libeňského souvrství. Lom v Dubči odkrývá plochu radiálního zlomu se zachovalou nadložní polohou bazálních slepenců sladkovodní křídy (perucké souvrství). Ve stěně lomu zřetelně odkryto horizontální tektonické rýhování. Slepence jsou silně rozpadavé, vytvářejí v místech svého výskytu štěrkovité polohy. Celkový úklon vrstev je kolem 30-35o k SZ. Rankerové půdy přecházejí na úpatí do půd hnědých až nivních na naplaveninách Říčanského potoka.

BotanikaNa skalách vyvinut trávník s ovsíkem vyvýšeným, ostřicí časnou a mateřídouškou panonskou, na jz. orientovaném svahu společenstva drolin s chmerkem vytrvalým a na hlubší půdě trávníky s kostřavou žlábkatou a mochnou stříbrnou.

ZoologieBěžně zde hnízdí straka obecná a kalous ušatý. Z bezobratlých pouze běžnější druhy suchých pastvin.

LesnictvíV ochranném pásmu vysázen porost borovice černé. V oblasti lomu v Dubči náletové dřeviny, např. břízy. Částečně odstraněny při asanačních zásazích.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné území Křemencový výchoz. Je doloženo prehistorické osídlení. Lomy jsou využívány k pastvě drobného domácího zvířectva, v lesním porostu ochranného pásma se běžně hospodaří podle schváleného LHP. Udržovat bezlesí na jz. svahu.

PoznámkaÚzemí je součástí přírodního parku Říčanka a slouží jako objekt exkurzního charakteru. Udržovat bezlesí na jz. svahu.

LiteraturaJaroš (1992), Jaroš, Kříž (1987)


Letecký pohled na obec Dubeč v popředí PP Rohožník. Říčanský potok je osou přírodního parku Říčanka
Letecký pohled na obec Dubeč, v popředí PP Rohožník. Říčanský potok je osou přírodního parku Říčanka

Řevnické křemence ordoviku tvoří v PP Rohožník mohutné lavice
Řevnické křemence ordoviku tvoří v PP Rohožník mohutné lavice

M-vrása v rohožnickém lomu
M-vrása v rohožnickém lomu

V lomu v Dubči vycházejí slepence sladkovodní křídy
V lomu v Dubči vycházejí slepence sladkovodní křídy


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ