Předešlé CHÚ 73 - Přírodní památka U Hájů Další CHÚ


73 - Přírodní památka U Hájů

Základní údajeLes a přilehlé louky na s. okraji katastru Stodůlky mezi dvorem Háje a Buštěhradskou tratí. K.ú.: Stodůlky, Praha 5. V: 6,63 ha, n.v.: 340 - 360 m. Z: vyhláška NVP č. 1/1982 Sb. NVP z 28.1.1982.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyMokřadní a luční společenstva na výstupech mírně vápnitých pramenů, výskyt chráněných a ohrožených druhů, biková doubrava na přilehlých pískovcích.

Geologie, geomorfologie, pedologieV sz. části tvořeno převážně prvohorními ordovickými dobrotivskými břidlicemi, ve střední, nejhlubší části údolí jsou drobné výchozy řevnických a pravděpodobně i skaleckých křemenců. Tyto ordovické horniny jsou diskordantně překryty lupky a pískovci perucko - korycanského souvrství (cenoman, svrchní křída). Mělké údolí, jehož dnem protéká potok, výskyty pramenů, na svazích jsou vyvinuty rankery až hnědé půdy, na dně údolí na aluviu nivní půda - glej, místy s iniciální slatinou.

BotanikaMalé údolí s vystupujícími prameny s ostřicovými společenstvy a fragmentem střemchové jaseniny, dříve výskyt vzácnějších mokřadních druhů jako tuřice Davallova, hadilka obecná, prstnatec májový, suchopýr širolistý ap. Na pískovcích biková doubrava s kostřavou vláskovitou.

ZoologieVýznamné typické druhy mokřadních fytofágních brouků, z mandelinkovitých např. Plateumaris affinis a Galerucella pusilla, z nosatcovitých Apion modestum (na štírovníku bažinném). Z obojživelníků zde žije ropucha zelená a kuňka obecná. Z ptáků se vyskytují drobní pěvci.

LesnictvíV úzkém pruhu lemujícím potok a dále v jv. části CHÚ je vyvinuta olšina, dále je zde biková doubrava a porost břízy. Místy se uplatňují i jehličnany - smrk, borovice a modřín.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíLesní porosty jsou obhospodařovány dle LHP, louky je třeba pravidelně kosit a seno odklízet. V CHÚ je také retenční nádrž, kterou je třeba čistit.

LiteraturaKlaudisová (1988), Klaudisová, Turoňová (1985), Pouba (1949)


Mokřadní a luční společenstva jsou chráněna v PP U Hájů
Mokřadní a luční společenstva jsou chráněna v PP U Hájů


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ