Vody


Hydrologickou dominantou Prahy je nejdelší česká řeka - Vltava. Délka jejího toku je 430,2 km, plocha povodí 28 090 km2, průměrný průtok u ústí 149,9 m3/s. Plocha povodí pod soutokem s Berounkou a tedy již na území Prahy je 26 689,12 km2 a průměrný dlouhodobý průtok 147,5 m3/s. Z těchto údajů vyplývá, že tato řeka byla a je rozhodující pro utváření krajiny i přírodních poměrů. Velmi výrazně se uplatňovaly především povodně, při kterých byla občas zaplavena značná část města, vznikaly nové ostrovy a některé naopak zanikaly.

Mapa vodních toků
Mapa vodních toků a vodních ploch v Praze (podle podkladů IMIP)

Za historickou (stoletou) povodeň je zpravidla označován vyhodnocený průtok v Praze dne 6. září 1890 a to 3 975 m3/s (při dosažení vodního stavu 506 cm).

Velké vody dosažené nebo překročené průměrně jednou za:

1 2 5 10 20 50 100 roků
765 1090 1600 2030 2490 3150 3700 (m3/s)

Druhým největším tokem na území Prahy je řeka Berounka. Ústí zleva do Vltavy v Lahovicích. Má délku toku 139,1 km a plochu povodí 8861,4 km2. Průměrný průtok u ústí je 36 m3/s.
Ačkoli je Vltava největším pražským tokem, teče v blízkosti Prahy i Labe a s. a sv. část města je odvodňována Mratínským, Vinořským a Jirenským potokem do Labe.
Na území Prahy je přes 70 potoků, přičemž délka jejich toků přesahuje 300 kilometrů a mají povodí o ploše 616 km2 patřící k Vltavě a povodí o ploše 100 km2 spadající k Labi. Na levém břehu Vltavy je 33 potoků v délce 100 km a na pravém 42 v délce 200 km.

Z významnějších potoků můžeme uvést:
Botič - pramení u Křížkového Újezdce v okrese Praha-východ, má délku toku 33,5 km a plochu povodí 134,85 km2
Dalejský potok (někdy též Prokopský) pramení v Chrášťanech v okrese Praha-západ, má délku toku 13,5 km a plochu povodí 36,8 km2
Jirenský potok - pramení v Horních Počernicích, má délku toku 11,8 km a plochu povodí 32,8 km2
Kunratický potok - pramení ve Vestci u Jesenice v okrese Praha-západ, délka jeho toku činí 14,8 km a plochu povodí má 31,6 km2
Mratínský potok (v horním toku též nazýván Ďáblický) - pramení v Ďáblicích, ústí přímo do Labe, má délku toku 15,22 km a plochu povodí 74,4 km2
Pitkovický potok - pramení u Předboře v okrese Praha-východ, má délku toku 14,3 km a plochu povodí 31,4 km2
Radotínský potok - pramení u Ptic v okrese Praha-západ, má délku toku 22,6 km a plochu povodí 68,5 km2
Rokytka - pramení u Tehovce v okrese Praha-východ, délka toku 36,2 km,plocha povodí 140 km2
Říčanský potok (též Říčanka) pramení u Tehova v okr. Praha-východ, délka toku 21 km, plocha povodí 37,5 km2
Šárecký potok - pramení u Chýně v okrese Praha-západ, délka toku 19,5 km, plocha povodí 62,9 km2
Únětický potok - pramení u Kněževsi v okrese Praha-západ, délka toku 13,4 km, plocha povodí 47,6 km2
Vinořský potok - pramení ve Kbelích, má délku toku 12,9 km a plochu povodí 40,52 km2

Z uvedeného přehledu vyplývá, že nejvýznamnějším pražským potokem je Rokytka. I drobnější potoky však mají velký význam jak díky tomu, že dotvářely krajinný obraz Prahy, tak i díky vytváření specifických biotopů jednotlivých lokalit i ovlivnění mikroklimatu v jejich okolí.
Krajinotvorným prvkem jsou i vodní nádrže, tj. rybníky, rekreační a jiné nádrže. Nejznámější jsou rekreační přehradní nádrže Hostivař na Botiči a Džbán na Šáreckém potoce.
Hostivař - nádrž na potoce Botič na jv. okraji Prahy. Zemní sypaná hráz 16 m vysoká, délka v koruně 110 m. Vodní plocha měří 43,8 ha, max. hloubka 12 m, stálý objem nádrže 1,34 mil. m3, celkový objem 2,13 mil. m3. Délka vzdutí 2,6 km, max. hladina na kótě 249,00 m n.m. Využíváno pro rekreaci, koupání a sportovní rybaření. Dokončeno v roce 1962. Plocha povodí k hrázi nádrže činí 94,8 km2. Průměrný roční průtok stanoven v hodnotě 0,350 m3/s.
Džbán - vodní nádrž na Šáreckém potoce ve Vokovicích. Zemní hráz je v koruně dlouhá 75 metrů, vysoká 8,5 m. Plocha měří 18 ha. Celkový objem zadržené vody 0,443 milionu m3, maximální hloubka 7,5 m, délka vzdutí 0,8 km. Nádrž je využívána pro rekreaci, koupání a sportovní rybaření.
Počernický rybník na Rokytce se nalézá na východním okraji Dolních Počernic. Rybník má plochu 17 ha, je průtočný, určen k rekreaci (ke koupání). Plocha povodí k hrázi je 87,1 km2. Průměrný roční průtok stanoven v hodnotě 0,276 m3/s. Zemní hráz dlouhá 360 metrů a vysoká 5,2 m. Největší pražský rybník.
Podleský rybník na Říčanském potoce v Uhříněvsi je s plochou 14,14 ha druhým největším rybníkem v Praze, má objem zadržené vody 355 000 m3. Hráz je dlouhá 200 m a vysoká 5 metrů.

Význam vodních toků a nádrží dokládá i to, že většina pražských přírodních parků má jako přirozenou osu některý vodní tok a také to, že právě v údolí vodních toků se nachází mnohé z pražských chráněných území. O tom však podrobněji v dalších oddílech.

Na závěr se zmiňme o teplotním režimu Vltavy. Ten byl výrazně změněn vybudováním Vltavské kaskády. Zvláště její poslední stupeň - přehrada ve Vraném vypouštěním spodní vody ovlivňuje teplotní režim - v létě vodu ochlazuje, v zimě otepluje. To se samozřejmě nelíbí rekreantům a nakonec ani mládeži, protože v zimě Vltava většinou nezamrzá, což má dopad na provozování zimních sportů. Na druhé straně tento fakt vedl k tomu, že se z Vltavy v Praze stalo velmi důležité zimoviště ptáků.


Letecký pohled...
Letecký pohled na rybníky a vodní nádrže v okolí Milíčova. V pozadí vodní nádrž Hostivař, která představuje největší vodní plochu Prahy

Významné místo...
Významné místo v PP Hrnčířské louky zaujímá soustava rybníků, které přispívají k vhodnému vodnímu režimu CHÚ

Na svazích Petřína...
Na svazích Petřína vyvěrá řada pramenů


OBSAH