Předešlé CHÚ 06 - Přírodní památka Branické skály Další CHÚ

06 - Přírodní památka Branické skály

Základní údajeVýrazný skalní útvar na pravém břehu Vltavy - Branická skála a Školní vrch v jv. sousedství - mezi Branickou ul. a ulicí U pražských lomů. K.ú. Braník - Praha 4. V: 9,l ha, n.v.: 215-263 m.
Z: vyhláška NVP č. 5/1968 Sb. NVP ze 29.4.1968.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyVýrazný geomorfologický prvek, součást charakteristického obrazu pražské přírody, profil svrchním silurem a spodním devonem, paleontologické naleziště, teplomilná společenstva rostlin a živočichů.

Geologie, geomorfologie, pedologieVelkým stěnovým lomem byl odkryt profil horninami svrchního siluru až spodního devonu, v území se nachází řada menších lůmků. Ve výchozu na Školním vrchu byl stanoven mezinárodní opěrný profil k mezinárodnímu stratotypu hranice ludlow-přídol (silur), který byl schválen na Mezinárodním geologickém kongresu v Moskvě v r.1984. Hlavonožcové vápence kopaninského souvrství se tu stýkají s břidlicemi přídolského souvrství, v těchto horninách jsou například stonky lilijic druhu Scyphocrinites elegans. Vlastní rozsáhlá lomová stěna odkrývá šedé hlíznaté branické vápence dvoreckoprokopských vrstev pragu (devon), ve kterých jsou mj. zkameněliny trilobitů rodu Odontochile a Reedops. Až do roku 1928 se ve zdejších lomech těžily tzv. branické vápence, ze kterých se pálilo pražské hydraulické vápno, které se používalo především při vodních stavbách.

BotanikaNa lomové stěně na teráskách rychlá sukcese pěchavy vápnomilné, na horní hraně lomové stěny roste dřín obecný. Školní vrch představuje přirozený výchoz vápenců s výskytem význačných teplomilných druhů jako kavyl Ivanův, kavyl sličný, bělozářka liliovitá a vlnice chlupatá.

ZoologieZ bezobratlých se zde zachovaly i některé stepní druhy, z fytofágních mandelinkovitých např. Cryptocephalus fulvus, Longitarsus celticus, Dibolia cynoglossi, z nosatcovitých např. Otiorhynchus rugosostriatus. Z plžů jsou zde Granaria frumentum a Pupilla sterri. Na výslunných místech můžeme pozorovat i když nehojně ještěrku obecnou. Pravidelně hnízdí poštolka obecná, v minulosti běžný bělořit šedý vymizel. Na Školním vrchu hnízdí běžné druhy ptáků, např. pěnkava obecná.

LesnictvíUdržovat geologické profily přístupné, tj.odstraňovat nálet. Nepůvodní lesní porost na Branické skále postupně převést na šípákovou doubravu, na Školním vrchu udržovat bezlesí.

LiteraturaKříž (1985), Kubíková (1987)


PP Branické skály patří k nejvýraznějším a nejznámějším skalním útvarům v Praze
PP Branické skály patří k nejvýraznějším a nejznámějším skalním útvarům v Praze


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ