Předešlé CHÚ 14 - Přírodní památka Dolní Šárka Další CHÚ

14 - Přírodní památka Dolní Šárka

Základní údajeTři menší oddělené, vzájemně odlišné celky, ležící v Dolní Šárce na svazích při dolní části Šáreckého potoka, nazývající se podle přilehlých usedlostí Duchoňská (na pravém úbočí potoka), Šatovka a Žežulka (obě na levém úbočí). K.ú. Praha 6 - Dejvice. V: 6,05 ha, n.v.: 200-270 m. Z: vyhláška NVP č. 4/1982 Sb. NVP z 27.5.1982.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyPřirozená teplomilná společenstva rostlin a živočichů. Geomorfologický útvar Duchoňská.

Geologie, geomorfologie, pedologieÚdolní zářez je v proterozoických horninách, zejména drobách, prachovcích a buližnících, dále se vyskytují svahové uloženiny (hlíny, písčitojílovité hlíny s úlomky svrchnoproterozoických hornin). Mělké AC půdy typu ranker, v okrajových křovitých partiích přechází ranker do převážně oligotrofních hnědých půd.

BotanikaV krajině po staletí odlesněné se uchovala teplomilná společenstva kostřavových trávníků a lemů s kakostem krvavým a smldníkem jelením. Duchoňská (D) je skalnatý hřbet z proterozoických břidlic, na j. svahu žije společenstvo skalní stepi, s. svah pokrývá habrová doubrava. Šatovka (Š) je skalnatý svah se společenstvem skalní stepi a lesostepi. Žežulka (Ž) je travnatý a křovinatý svah. V současné době postupuje rychlé zarůstání křovinami (hloh, růže). V části Duchoňská v návaznosti na skalní výchoz zachován fragment černýšové dubohabřiny s charakteristickými druhy, v s. části Prahy velmi vzácný. Ochranářsky významné druhy jsou například bělozářka liliovitá, česnek viničný a křivatec český.

ZoologieTypická teplomilná společenstva bezobratlých, zvláště hmyzu. Zajímavé druhy motýlů - např. vřetenuška čičorková a štírovníková, píďalka Larentia clavaria, drsnokřídlec Biston strataria a ostruháček Strymon acaciae a také brouků - např. střevlíčci Panagaeus bipustulatus, Amara litorea. Ze stepních druhů mandelinkovitých Coptocephala rubicunda - D,Š,Ž, Chrysolina hyperici - D,Š, Longitarsus minusculus - D,Š,Ž, Psylliodes picina - D,Š,Ž; z nosatcovitých Trachyphloeus alternans - D,Ž, Omias rotundatus - Ž, Ceutorhynchus rhenanus - D,Š,Ž, a Rhamphus subaeneus - Š. Z reliktních druhů přirozeného listnatého lesa na lokalitě Duchoňská zde z brouků nosatcovitých žijí Brachysomus echinatus, Barypeithes mollicomus. Rod Acalles dokládá kontinuálnost zdejšího lesa. Z brouků krascovitých Trachys problematicus - D,Ž, a Habroloma geranii - D. Z blanokřídlých čistě stepní druh Cephus pulcher - Ž, z čeledi paličatkovitých Corynis obscura (na kakostu krvavém) - Š a z hbitěnkovitých Heterocoelia hungarica - Ž.

LesnictvíV s. části Duchoňské zčásti habrová doubrava, jinak výsadby dřevin, popř. porosty z náletu.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíDříve pastevectví, nyní zčásti lesnické hospodaření. Udržet mosaikovité bezlesí, odstraňovat křoviny.

PoznámkaChráněné území je součástí přírodního parku Šárka - Lysolaje.

LiteraturaKubíková (1982)


Letecký pohled na PP Dolní Šárka od jihovýchodu. Vlevo u ohybu silnice usedlost Šatovka
Letecký pohled na PP Dolní Šárka od jihovýchodu. Vlevo u ohybu silnice usedlost Šatovka

Pohled na část PP Dolní Šárka nad usedlostí Žežulka
Pohled na část PP Dolní Šárka nad usedlostí Žežulka


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ