Předešlé CHÚ 15 - Přírodní památka Havránka Další CHÚ

15 - Přírodní památka Havránka

Základní údajeSoučást Pražské botanické zahrady. Tvoří je dvě části, údolí Haltýře a Pustá vinice.K.ú Troja - Praha 7. V: 4,2 ha, n.v.: 220-270 m. Z: vyhláška NVP č. 4/1982 Sb. NVP z 27.5.1982.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyRůznorodá společenstva: kombinace lesostepi a vřesoviště, mokřady a květnaté trávníky. Stanoviště teplomilného blanokřídlého hmyzu.

Geologie, geomorfologie, pedologieGeologický podklad tvoří horniny svrchního proterozoika. Jižně, v těsné blízkosti se vyskytují vulkanické horniny spodního ordoviku. Mělké a lehké půdy rozvětraných hornin, vátých písků a spraší, rankery až černozemě.

BotanikaÚzemí se středoevropským typem vřesoviště, druhově chudé, svahy vytvořené ve spraších prorůstají subxerotermním společenstvem ze svazu Festucion-valesiacae, na vátých píscích Hyperici-Sclerantion perennis s výskytem paličkovce šedavého (Corynephorus canescens). Prameniště Haltýř má na dně úzkého údolí mokřadní vegetaci tvořenou fragmentárním společenstvem olšin. V horní částí Haltýře se údolí rozšiřuje a na břidličnatých výchozech pokrytých čtvrtohorními usazeninami se nacházejí zbytky společenstva vysokostébelných luk.

ZoologieDosti bohatá naleziště teplomilného hmyzu, zvláště blanokřídlých, kteří zde sídlí ve sprašových stěnách a svazích. Ze zkoumaných skupin brouků jsou zde stepní typy střevlíkovitých: Harpalus rufipalpis, Masoreus wetterhallii, Cymindis axillaris a C. angularis, mandelinkovitých: Cryptocephalus fulvus, Timarcha goettingensis, dřepčíci Aphtona pygmaea, Longitarsus echii, L. obliteratus, Chaetocnema compressa a Psylliodes thlaspis (na řeřiše ladní) a z nosatcovitých nosatčík Apion pubescens, bezkřídlí Otiorhynchus fullo, Peritelus leucogrammus, z rodu Trachyphloeus druhy alternans, spinimanus, bifoveolatus a angustisetulus, Strophosoma faber a Cycloderes pilosus, dále Sitona inops, S. ononidis, Sibinia subeliptica, S. variata, S. tibialis, Gronops lunatus, Mogulones austriacus a Gymnaetron plantaginis; na vřesoviště jsou vázáni střevlíkovití Amara infima a Bradycellus ruficollis, přímo na vřes mandelinky Lochmaea suturalis a Altica oleracea breddini; na prameništi v Haltýřích žije vzácný dřepčík Altica palustris. V křovinách hnízdiště ptactva, např. pěnice, budníčci, sýkory, celkem asi 30 druhů.

LesnictvíNa části území druhotné lesní porosty z náletu břízy, osiky, akátu, hlohu apod.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíOblast je zpřístupněna po naučné stezce Pražské botanické zahrady.

PoznámkaV údolíčku je velmi bohatý pramen, využívaný pro potřeby Trojského zámku a ZOO.

LiteraturaKettnerová, Kučera (1992), Kubíková (1976, 1986)


Rozsáhlé porosty vřesu v PP Havránka
Rozsáhlé porosty vřesu v PP Havránka


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ