Předešlé CHÚ 16 - Přírodní rezervace Homolka Další CHÚ

16 - Přírodní rezervace Homolka

Základní údaje Sz. od Velké Chuchle, na levém svahu údolí potoka Vrutice. Má zhruba trojúhelníkovitý tvar, na z. části území jsou budovy bývalého dolomitového dolu Slivenec. Členité skalnaté stráně s dominantou vypreparovaného homolovitého vrcholu s diabasovou strání na v. konci. K.ú. Velká Chuchle - Praha 5. V: 13,43 ha, n.v.: 240 - 300 m. Z: vyhláška NVP č. 1/1982 Sb. NVP z 28.1.1982.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyStratotyp. Geologické profily, ekosystémy skalní a luční stepi, šipákové doubravy a dubohabrového lesa.

Geologie, geomorfologie, pedologieČlenité skalní stráně se třemi otevřenými lomovými stěnami, z nichž jedna odkrývá profil od siluru po spodní devon s význačným paleontologickým nalezištěm. V opuštěných lomech a ve skalním defilé je odkryt významný geologický profil svrchním silurem a spodním devonem obsahující klasické naleziště fauny, typická lokalita (stratotyp) mezinárodního stupně přídol. V Žákově lomu časté nálezy zkamenělin ze skupiny Gigantostraca (např. rod Pterygotus), z mlžů druh Cardiolina concubina. Z lochkovského souvrství např. trilobit Leonaspis lochkovensis. Půdní poměry se liší podle orientace a sklonu svahu a lze zde nalézt půdní typy od protorendziny přes mulovitou rendzinu po eutrofní hnědou půdu.

BotanikaStráně s geologicky významnými lomy a část černýšové dubohabřiny v komplexu Chuchelského háje. Vlastní Homolka je příkladem významu orientace svahů pro utváření rostlinných společenstev: na j. svahu devaterníčku šedého a ostřice nízké, na skalních teráskách svízele sivého a kostřavy sivé, na s. svahu hlaváče bledožlutého a válečky prapořité. Na diabasu v Přídolí jednotlivé stromy dubu šípáku a na extrémních svazích společenstvo devaterníčku šedého a ostřice nízké.

ZoologieVýznamná je fauna bezobratlých, lišící se podle podloží. V. část - Přídolí (P) je diabasová, typu pustinné stepi, z. část - Homolka (H) je vápencová a dolomitová, typu skalní stepi a lesostepi. Např. z reliktních stepních brouků jsou to mandelinkovití Labidostomis humeralis - H, Coptocephala rubicunda - P, dřepčíci Phyllotreta procera - P, Aphtona herbigrada - P,H, a štítonoš Cassida rufovirens - P; nosatčík Apion sedi, střevlíkovitý Panageus bipustulatus a kraseček Trachys problematicus - P. V lokalitě hnízdí některé ohrožené druhy ptáků - ťuhýk obecný a pěnice hnědokřídlá, dále např. rehek domácí, pěnice pokřovní a linduška lesní. Žijí zde i drobné šelmy, např. lasice hranostaj a z jelenovitých srnec obecný.

LesnictvíFragment šipákové doubravy na vrcholu Červenkovy stráně a dubohabrový les na levém boku příčného údolíčka Přídolí.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíBez hospodářského využití. Systematicky odstraňovat křoviny zejména ze spol. s válečkou prapořitou

Literatura Kubíková (1987)


V PR Homolka jsou odkryty horniny svrchního siluru a spodního devonu
V PR Homolka jsou odkryty horniny svrchního siluru a spodního devonu

Letecký pohled na PR Homolka od jihu
Letecký pohled na PR Homolka od jihu


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ