Předešlé CHÚ 24 - Přírodní památka Jenerálka Další CHÚ

24 - Přírodní památka Jenerálka

Základní údajeSkalní hřbet u pravého břehu Šáreckého potoka, na V se blíží oblouku ul. Horoměřické, na Z je obtékán malým přítokem Šáreckého potoka. K.ú. Praha 6 - Vokovice. V: 1,51 ha, n.v.: 225 - 255 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1968 Sb. NVP ze 29.4.1968.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyVýznačný geologický a krajinný prvek s výskytem chráněných druhů rostlin.

Geologie, geomorfologie, pedologieHorniny svrchního proterozoika (břidlice, drobové břidlice, droby) a ordoviku (tufy, tufity, břidlice). Na skalách oligotrofní rankery, na pokryvných hlinách mezotrofní hnědé půdy.

BotanikaŠkolní příklad rozdílné vegetace v závislosti na orientaci a sklonu svahů: na j. svahu společenstva drolin s chmerkem vytrvalým a kostřavové trávníky, na s. svahu lemová společenstva s kakostem krvavým a černýšová dubohabřina, na strmém západním čele skály štěrbinová vegetace se sleziníky a skalníkem celokrajným. Rostou zde vzácné křivatec český a luční, chrpa chlumní, třemdava bílá, skalník obecný ap.

ZoologieXerotermní společenstva skalní stepi a lesostepi. Z brouků střevlíci Panagaeus bipustulatus, Harpalus anxius, z fytofágních brouků jsou to některé reliktní stepní druhy, z nosatcovitých např. Omias rotundatus, z motýlů modrásek krušinový. Hnízdí zde např. pěnkava obecná, sýkora koňadra a jako zajímavost v posledních letech slavík obecný.

LesnictvíPřevažuje habr obecný z pařezových výmladků, přimíšeny jsou dub zimní, babyka obecná, hloh a lípa.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíVyužití lesnické, regulovaná pastva. Brzdit sukcesi křovin na j. svahu a úpatí skály.

PoznámkaChráněné území je součástí přírodního parku Šárka - Lysolaje.

LiteraturaChlupáč (1988), Klaudisová, Rydlo (1982), Kubíková (1982, 1985)


Horniny svrchního proterozoika
Horniny svrchního proterozoika tvoří nápadný skalní hřbet PP Jenerálka v údolí Šáreckého potoka

Hrdlička divoká
Hrdlička divoká hnízdí v otevřené krajině s křovinami


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ