Předešlé CHÚ 26 - Přírodní rezervace Klánovický les (Blatov, Vidrholec) Další CHÚ


26 - Přírodní rezervace Klánovický les (Blatov, Vidrholec)

Základní údajeZ. a j. část komplexu Klánovického lesa na S a J od železniční trati Praha - Kolín. K.ú. Újezd n.Lesy, Klánovice, Horní Počernice. V: 221,61 ha, n.v.: 245 - 265 m. Z: vyhláška NVP č. 1/1982 Sb. NVP z 28.1.1982.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyZachování zajímavých lesních společenstev ke studiu vlivu zhoršujících se přírodních podmínek na tato společenstva.

Geologie, geomorfologie, pedologieCenomanské pískovce (svrchní křída). Oligotrofní hnědá půda, pseudoglej, hnědozem, hnědozem se stopami oglejení.

BotanikaZ význačných rostlin v doubravách bříza pýřitá, bezkolenec modrý, prha arnika, smilka tuhá ap. Bohatá mykologická lokalita.

ZoologieEntomologicky významná lokalita, jak z hlediska návaznosti na typické dřeviny (borovice lesní, duby, bříza pýřitá) či drobná vřesoviště, tak na tůně a mokřady, často zrašeliněné. Každý tento biotop obsahuje typické významné druhy. Z chráněných brouků je zde krajník hnědý. Z brouků vázaných na dřeviny jsou to např. z mandelinkovitých na bříze pýřité Chrysomela lapponica a Altica aenescens, na dubech Cryptocephalus pusillus a Luperus longicornis, z čeledi nosatcovitých Curculio venosus a Magdalis exarata, na borovici lesní krytohlavec Cryptocephalus pini, z nosatcovitých Cimberis attelaboides a Lasiorhynchites coeruleocephalus, ze střevlíkovitých Dromius schneideri. Na vřesoviště jsou vázaní typičtí střevlíkovití např. Pterostichus quadrifoveolatus, Bradycellus ruficollis, Amara brunnea, přímo na vřesu žijí mandelinkovití Lochmaea suturalis a Altica oleracea breddini a nosatec-krytonosec Micrelus ericae. Na tůních a rašelinových mokřadech a jejich pobřežních pásech je více významných typických druhů brouků. Ze střevlíkovitých např. drobné druhy Bembidion humerale, Trechus rubens, Acupalpus nivalis, z mandelinkovitých Donacia versicolorea, Plateumaris sericea, z nosatcovitých Thryogenes scirrhosus a Pelenomus waltoni, z kováříkovitých Calambus bipustulatus, Ampedus triangulum. Vyskytuje se zde několik druhů obojživelníků, ze zajímavějších je to čolek velký. Vzácně se setkáme dosud se zmijí obecnou. Bohatá je avifauna, čítající asi 60 hnízdících druhů ptactva, např. káně lesní, poštolka obecná, krahujec obecný a dokonce i 1 - 2 páry jestřába lesního. Z pěvcú možno jmenovat hýla obecného, ze šplhavců např. strakapouda velkého či datla černého. Žije zde liška obecná, srnčí zvěř a často se objeví i prase divoké, z drobných savců např. myšice lesní, kuny, čímž výčet savců zdaleka nekončí.

LesnictvíV části Blatov se vyskytují zachovalé porosty bezkolencové březové doubravy a bikové doubravy. Výskyt břízy pýřité a kříženců s břízou bělokorou. V části Vidrholec roste mimo bezkolencové březové doubravy i černýšová dubohabřina biková. Významný je zejména starý porost dubohabrového lesa východně od silnice Újezd - Klánovice se starými exempláři dubu letního a habru obecného.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíHospodaření podle LHP na základě podkladů státní ochrany přírody. V přirozených částech Blatova i Vidrholce podporovat přirozenou obnovu, v okrajových smrkových a borových porostech postupně obnovovat dubem, dbát na výskyt břízy pýřité.

PoznámkaV jednání je obnova golfového hřiště, které zde bylo za první republiky.

LiteraturaČelakovský (1870), Hašková (1992), Havelka (1948), Neuhäusl (1985), Neuhäusl, Neuhäuslová-Novotná (1966), Strejček (1986), Svrček (1988)


V okolí Klánovic je chráněno několik lesních komplexů, část těchto porostů se rozkládá na území okresu Praha-východ
V okolí Klánovic je chráněno několik lesních komplexů, část těchto porostů se rozkládá na území okresu Praha-východ


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ