Předešlé CHÚ 32 - Přírodní památka Lítožnice Další CHÚ

32 - Přírodní památka Lítožnice

Základní údajeNa SV od obce Dubeč, přibližně 300 m v. od silnice z Dubče do Běchovic při z. okraji kóty 263 Tábor. K.ú. Dubeč - Praha 10. V: 27,99 ha, n.v.: 230 - 260 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyOchrana soustavy rybníků a přilehlých podmáčených luk a svahů údolí Říčanského potoka, významné hnízdiště zejména vodního ptactva.

Geologie, geomorfologie, pedologieGeologické podloží, které nevystupuje nikde na povrch, je tvořeno horninami středního ordoviku, porušenými podélným zlomem. Jsou překryty svahovými hlinami a holocénními náplavy Říčanského potoka. Na náplavech a sutích jsou vyvinuty hlubší hnědé půdy přecházející na podmáčených plochách v půdy glejové.

BotanikaTři průtočné rybníky na Říčanském potoce a přilehlé zalesněné a travnaté svahy. Pobřeží rybníků lemují rákosiny, které přecházejí do společenstev vysokých ostřic a blatouchových luk. Na svazích většinou lesní výsadby, pouze na úpatí zachovány fragmenty černýšové dubohabřiny. V bývalých sadech ovsíkové trávníky. Vyskytují se běžné luční druhy, ze zajímavých druhů kosatec žlutý, prvosenka jarní a brčál menší.

ZoologieZe střevlíkovitých brouků byly zjištěny druhy typické pro pobřeží a rákosiny, např. Leistus terminatus, Bembidion gilvipes, Trechoblemus micros, z drabčíkovitých 12 druhů rodu Stenus, mandelinkovití Phaedon armoraciae a Chaetocnema mannerheimi, z nosatcovitých Dorytomus rufatus a Pelenomus quadrituberculatus. Z ryb, kromě běžných druhů zjištěny i hrouzek obecný a slunka obecná. Bohatá lokalita obojživelníků, zvl. skokana zeleného a skokana hnědého. Tahová zastávka mnoha druhů ptáků, vázaných na mokřadní biotopy. Hnízdí moták pochop, čejka chocholatá, strnad rákosní, některý rok i potápka roháč. Vedle běžných druhů kachen zjištěna kopřivka obecná, z dalších potápka malá a moudivláček lužní. Na tahu zjišťován slavík modráček. Ze savců ondatra pižmová.

LesnictvíSvah nad rybníky tvořen zbytky ovocného sadu a druhotným lesním porostem s borovicí lesní, borovicí černou a dubem červeným.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíV lesním porostu se hospodaří podle LHP, rybníky obhospodařuje státní rybářství. Louky jsou pravidelně koseny. Usměrnit hospodaření v lesích tak, aby mohlo dojít k šíření druhů dubohabřin, u rybníků nepřehnojovat a nepoužívat herbicidy.

PoznámkaÚzemí je součástí přírodního parku Říčanka.

LiteraturaJaroš (1992)


Dubohabřiny v PP Lítožnice
Dubohabřiny v PP Lítožnice

Rybníky v PP Lítožnice jsou významným hnízdištěm vodního ptactva
Rybníky v PP Lítožnice jsou významným hnízdištěm vodního ptactva

V rákosinách rybníků v PP Lítožnice hnízdí mj. pochop rákosní
V rákosinách rybníků v PP Lítožnice hnízdí mj. pochop rákosní

Letecký pohled na PP Lítožnice od jihu. CHÚ tvoří tři průtočné rybníky na Říčanském potoce a přilehlé lesní porosty
Letecký pohled na PP Lítožnice od jihu. CHÚ tvoří tři průtočné rybníky na Říčanském potoce a přilehlé lesní porosty


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ