Předešlé CHÚ 33 - Národní přírodní památka Lochkovský profil Další CHÚ

33 - Národní přírodní památka Lochkovský profil

Základní údajeÚzemí leží jz. od Lochkova a zaujímá levý svah Radotínského údolí mezi údolím Sliveneckých lomů a údolím Lochkovského potoka, do nichž rovněž zasahuje. K.ú. Lochkov, Radotín - Praha 5. V: 39,14 ha, n.v.: 235 - 330 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranySoubor mezinárodně významných geologických profilů a paleontologických nalezišť, na částech svahů zachována význačná společenstva skalní stepi. Významný krajinný prvek.

Geologie, geomorfologie, pedologieÚzemí je tvořeno skalními výchozy lochkovských vápenců, přídolských vrstev a kopaninského souvrství poblíž bývalého lomu na lochkovský mramor a dlažební (mozaikové) vápence. Opěrný geologický profil k mezinárodnímu stratotypu hranice ludlow-přídol a k mezinárodnímu stratotypu hranice silur-devon, detailní disharmonické provrásnění, klasické paleontologické naleziště J. Barranda. Graptoliti Bohemograptus bohemicus, Monograptus chimaera, mlž Slavinka elevata, hlavonožci Corbuloceras corbulatum a Dawsonoceras omega. Výchoz lavice ortocerového vápence. Protorendziny a rendziny na prudkých svazích a skalách.

BotanikaJsou zde tři mladými lesními výsadbami zřetelně oddělené biologicky významné a reliktní plochy: a) tzv. Homolka (přímo u cementárny, dlouhodobě zatěžovaná i spadem cementového prachu); přirozené bezlesé homolovité návrší na jižním úbočí porušené při rozšiřování silnice, narušené společenstvo skalní stepi; b) střední část, na SZ od předchozího, skalnatý hřbet v horní části svahů, skalní step se společenstvem česneku chlumního a rozchodníku bílého; c) bezlesé návrší (se stožárem) na JV od velkého vápencového lomu, se svahy s j. a jv. expozicí, převážně skalní step s kostřavovými a pěchavovými společenstvy. Z významných druhů rostlin např. dřín, bělozářka liliovitá a větvitá, koniklec luční český, kavyl Ivanův, sasanka lesní, oman srstnatý, pcháč panonský, hvězdnice chlumní, vlnice chlupatá.

ZoologieVýskyt teplomilných druhů bezobratlých, ze zákonem chráněných např. otakárek fenyklový a ploskoroh pestrý, dále je zde stepní ploštice Pyrrhocoris marginatus (zatím jediné známé naleziště tohoto druhu v Čechách!); ze stepních brouků zde žijí ze střevlíkovitých např. Ophonus cordatus, z mandelinkovitých druhy Labidostomis humeralis, Coptocephala rubicunda, Cryptocephalus primarius, dále dřepčíci Phyllotreta procera, Aphtona pygmaea a štítonoš Cassida pannonica; z nosatcovitých např. bezkřídlé terikolní druhy Otiorhynchus fullo, Trachyphloeus asperatus. Plži Pupilla sterri a Chondrina avenacea. Hnízdiště výra velkého, poštolky obecné, v dřívějších letech i ostříže lesního a včelojeda lesního. Hnízdí zde asi 20 druhů pěvců, např. mlynařík dlouhoocasý a linduška lesní.

LesnictvíNepatrné zbytky teplomilné doubravy, z větší části nevhodně zalesněno borovicí černou, lesní a akátem.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíRozloha stepí značně zmenšena neuváženou výsadbou borovice černé při výstavbě cementárny jako druhu odolného vůči zaprášení. Pod výsadbou druhy skalních stepí zcela odumřely, půda je pokryta těžce rozložitelným opadem jehlic. Omezené lesnické využití. Je třeba proředění výsadeb a jejich postupná přeměna na doubravy.

PoznámkaSoučást přírodního parku Radotínsko - Chuchelský háj.

LiteraturaChlupáč (1988), Kubíková (1997)


V NPP Lochkovský profil je řada významných geologických profilů siluru a devonu
V NPP Lochkovský profil je řada významných geologických profilů siluru a devonu

Na výslunných skalách a stráních roste devaterníček šedý
Na výslunných skalách a stráních roste devaterníček šedý


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ