Předešlé CHÚ 34 - Přírodní památka Meandry Botiče Další CHÚ


34 - Přírodní památka Meandry Botiče

Základní údajeNa toku Botiče od hráze hostivařské přehrady přes Hostivař až po park Práče v Záběhlicích. K.ú. Hostivař, Záběhlice - Praha 10. V: 6,7005 ha, n.v.: 220 - 235 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1968 Sb. NVP ze 29.4.1968.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyPřirozený meandrovitý tok potoka s břehovými porosty s výskytem chráněných a ohrožených druhů ptactva a společenstvem vodních živočichů.

Geologie, geomorfologie, pedologieNiva potoka a meandrující tok Botiče je zaříznut do vlastních aluviálních náplavů hlin a písčitých hlin, štěrkopísky vystupují pouze v oblasti těsně pod přehradou. Jejich podloží pak tvoří převážně břidličná souvrství ordovického stupně beroun. Nivní půdy, v okrajích ochranného pásma a okolí přehrady i půdy hnědé.

BotanikaBřehové porosty místy přecházejí v olšinové porosty s dymnivkou dutou, dymnivkou bobovou a blatouchem bahenním. Úzká niva potoka Botič lemovaná fragmenty střemchové jaseniny.

ZoologieBezobratlí živočichové odrážejí typ biotopu, tj. pobřežní pás potoka a zbytky nivních luk. Z 86 druhů střevlíkovitých jsou to např. Leistus terminatus, Ocys quinquestriatus. Z fytofágních brouků z 56 druhů mandelinkovitých jmenujme Donacia marginata a Hippuriphila modeeri, ze 107 druhů nosatcovitých např. druhy Barypeithes pellucidus, Rhynchaenus foliorum. Motýlů bylo v území celkem zjištěno 31 druhů denních a 144 nočních; ze zákonem chráněných byli zjištěni oba otakárci - fenyklový i ovocný. V potoce bylo zjištěno 27 druhů ryb, např. pstruh obecný potoční, okoun říční, cejnek malý, ježdík žlutý. Z obojživelníků zjištěna zejména kuňka obecná, ropucha obecná a zelená. Významná ornitologická lokalita, 47 hnízdících druhů, mezi jinými sýček obecný, konipas horský, pěnice hnědokřídlá, rákosník zpěvný, nepravidelně zde hnízdí např. ledňáček říční a slavík obecný. Jejich výskyt ovlivňuje zvýšená návštěvnost území z nových sídlišť, u ledňáčka i nedostatek drobných rybek ve znečištěné vodě Botiče. Z dalších ptáků hnízdiště žluny zelené a žluny šedé, krutihlava obecného, střízlíka obecného, stehlíka obecného. Bezlesí.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné území Příležitostný rybolov, odebírání vody pro užitkové účely. Velká ruderalizace z okolní zástavby a polí. Tlumit růst bezu černého a jiných ruderálů.

PoznámkaSoučást přírodního parku Hostivař - Záběhlice. Byla zde vybudována naučná stezka ochrany přírody, je třeba ji rekonstruovat.

LiteraturaKolektiv (1987), Kubíková (1981), Skalický (1985), Strejček (1985)


V PP Meanrdy Botiče je chráněn přirozený meandrovitý tok s břehovými porosty
V PP Meandry Botiče je chráněn přirozený meandrovitý tok s břehovými porosty

Křivatec žlutý roste na lukách i v lužních lesích
Křivatec žlutý roste na lukách i v lužních lesích

Rákosník zpěvný
Rákosník zpěvný hnízdí podél vodních toků a na vlhkých lukách


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ