Předešlé CHÚ 39 - Přírodní památka Nad mlýnem Další CHÚ


39 - Přírodní památka Nad mlýnem

Základní údajeSvah na levém břehu Šáreckého potoka mezi ulicemi V Šáreckém údolí a Nad Kaplankou v Horní Šárce. K.ú. Praha 6 - Dejvice. V: 3,91 ha, n.v.: 220 - 260 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1968 Sb. NVP z 29.4.1968.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranySkalní ostroh se zbytky skalních stepí a lesostepí s chráněnými a ohroženými druhy, krajinný prvek.

Geologie, geomorfologie, pedologieProterozoické břidlice, místy vycházející na povrch. Rankery až středně úživné hnědé půdy.

BotanikaFragmenty teplomilných skalních společenstev s česnekem horským a lemů s kakostem krvavým, na horním okraji trávníky s válečkou prapořitou. Na skalnatých svazích rostou teplomilné skalní rostliny, např. vzácné a chráněné koniklec luční český, křivatec český, kavyl Ivanův, chrpa chlumní a plamének přímý.

ZoologieDomov teplomilného společenstva bezobratlých živočichů skalní stepi. Žijí zde chránění a vzácní motýli, např. otakárek ovocný, ostruháček kapinicový, modrásek černočárný a píďalka Synopsya sociaria, z reliktních stepních brouků např. ze střevlíkovitých Harpalus serripes a Syntomus pallipes, z mandelinkovitých Coptocephala rubicunda, Cryptocephalus elegantulus, z nosatcovitých Apion formaneki, Otiorhynchus fullo, krytonosci Phrydiuchus topiarius, Ceutorhynchus rhenanus a Mogulones austriacus. Z ptáků hnízdí budníček menší, slavík obecný, žluna šedá a krutihlav obecný.

Lesnictví Bývalé sady, vinice a pastviny v minulosti zčásti nevhodně zalesněny akátem a dalšími cizími dřevinami (štědřenec odvislý, jasan ztepilý). Je třeba udržovat bezlesé enklávy.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíDříve ovocnářství a pastva, nyní lesnické výsadby. Trpí zarůstáním nežádoucími dřevinami, které je třeba odstraňovat.

PoznámkaCHÚ je součástí přírodního parku Šárka - Lysolaje.

LiteraturaKubíková (1982, 1987)


Skalní step v PP Nad mlýnem
Skalní step v PP Nad mlýnem

Plamének přímý roste na křovinatých stráních
Plamének přímý roste na křovinatých stráních

Otakárek fenyklový patří k našim nejkrásnějším motýlům
Otakárek fenyklový patří k našim nejkrásnějším motýlům

Mandelinka druhu Longitarsus
Mandelinka druhu Longitarsus echii žije na výslunných stráních


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ