Předešlé CHÚ 44 - Přírodní památka Opatřilka - Červený lom Další CHÚ


44 - Přírodní památka Opatřilka - Červený lom

Základní údajeÚzemí je v areálu přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Svahy na levém břehu Dalejského potoka mezi usedlostí Opatřilka a soutokem s Prokopským potokem. K.ú. Jinonice, Hlubočepy - Praha 5. V: 8,2028 ha, n.v.: 260 - 310 m. Z: vyhláška NVP č. 3/1982 Sb. NVP z 27.5.1982.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyKlasický geologický profil svrchním silurem až spodním devonem, s řadou mezinárodně významných geologických profilů a nalezišť zkamenělin; významná společenství teplomilných pastvin s výskytem chráněných a ohrožených druhů.

Geologie, geomorfologie, pedologieLevý svah údolí Dalejského potoka odkrývá sled svrchnosilurských a spodnodevonských hornin. V nejzápadnější části u Opatřilky je odkryt blok se sledem od svrchních poloh přídolského souvrství až do lochkovského souvrství. V opuštěném lomu je odkryt opěrný profil k mezinárodnímu stratotypu hranice silur - devon. Dál pokračuje vrstevní sled spodním devonem (pražské souvrství a zlíchovské souvrství) odkrytým zejména v Červeném lomu. Zde je dobře studovatelná facie biodetritických sliveneckých vápenců a řeporyjského vápence. V dalším nejvýchodnějším bloku je odkryt sled kopaninského a přídolského souvrství, tektonicky postižený. Nejvýchodnější cíp území je již tvořen hranicí zlíchovského souvrství a dalejských bidlic za velkým zlomem. Naleziště zkamenělin, např. graptolit Monograptus bouceki, brachiopodi Dubaria latisinuata, Daya bohemica a trilobit Warburgella rugulosa rugulosa, který označuje začátek devonu. Hluboké fosilní zvětrávání. Na skalnatých svazích protorendziny.

BotanikaZnačné geomorfologické členitosti odpovídá pestrá skladba rostlinných společenstev. Na svazích neporušených lomovou činností se vyskytují teplomilná společenstva skalních štěrbin a skalních stepí a teplomilných pastvin. Na skalních stěnách společenstvo seselu sivého a kostřavy sivé, na mírnějších sklonech společenstvo trýzelu škardolistého a kostřavy waliské, v zazemněných úžlabinách společenstvo hlaváče žlutého a válečky prapořité. Na okrajích území výsadba akátu a borovice černé, značný nástup křovin - trnky, růže, hlohu. Významné druhy rostlin - bělozářka liliovitá, sasankovka lesní, chrpa chlumní, koniklec luční český, kavyl sličný, černýš rolní.

ZoologieTypická fauna teplomilných stepí, hlavně druhů bezobratlých. Z brouků např. střevlíkovití Ophonus puncticollis a Harpalus vernalis, z mandelinkovitých Coptocephala rubicunda, Timarcha goettingensis, dřepčíci Aphtona pygmaea, Longitarsus membranaceus, nosatčík Apion elongatulum a krytonosec Phrydiuchus topiarius, z plžů vápnobytná Chondrina avenacea a Pupilla sterri. Běžná je ještěrka obecná, ale i ubývající ještěrka zelená a slepýš křehký. Z ptáků hnízdí např. střízlík obecný, budníček větší a menší, pěnice slavíková a pěvuška modrá. Savci jsou zastoupeni asi 15 druhy, běžný je norník rudý, myšice křovinná.

LesnictvíV údolí protéká přirozený tok Dalejského potoka břehovými porosty. Místy druhotné akátové výsadby.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíBývalý lom, těžba surovin zastavena. Kosit nebo vypásat porosty s válečkou, odstranit akát a borovici černou.

LiteraturaKubíková (1985), Kučera (1993)


V PP Opatřilka - Červený lom je v bývalém lomu odkryt geologický profil svrchním silurem až spodním devonem
V PP Opatřilka - Červený lom je v bývalém lomu odkryt geologický profil svrchním silurem až spodním devonem

Plž druhu Pupilla sterri žije v PP Opatřilka - Červený lom
Plž druhu Pupilla sterri žije v PP Opatřilka - Červený lom


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ