Předešlé CHÚ 70 - Přírodní památka Šance Další CHÚ


70 - Přírodní památka Šance

Základní údajePravý svah hluboce zaříznutého údolí dolního toku Břežanského potoka j. od obce Točná. K.ú. Cholupice, Zbraslav, Modřany - Praha 14. V: 116,81 ha, n.v.: 200 - 377 m. Z: vyhláška NVP č. 1/1982 Sb. NVP z 28.1.1982.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyZachovalé doubravy několika přirozených typů na mělkém podloží se skalními výchozy a vytvořenou skalní stepí.

Geologie, geomorfologie, pedologieÚzemí budují proterozoické břidlice a zejména kyselé vyvřeliny zbraslavské a na V i štěchovické skupiny. "Závistský přesmyk" - proterozoické břidlice jsou nasunuté na mladší ordovické vrstvy, plocha je obnažena v z. části území. Místy sprašové pokryvy s vyvinutou mezotrofní hnědozemí, na skalních sutích mělké rankerové půdy, v mírnějších úsecích slabě až středně úživné hnědé půdy.

Botanika LesnictvíDoubravy výmladkového původu, nižšího vzrůstu, často nižšího zakmenění, přirozených typů,odpovídající vysýchavému podloží. Na horních hranách údolí skalky s nalezištěm křivatce českého, třemdavy bílé a koniklece lučního českého. Většinu j. srázů však pokrývají jen chudé acidofilní porosty rozvolněné zakrslé doubravy. Při úpatí svahu a na valech v s. části fragmenty suťových javorových habřin. Na vrcholové plošině roste biková doubrava, na prudkých svazích do Břežanského dolu tolitová doubrava, na výchozech kyselých břidlic vřesová doubrava, na mírnějších svazích černýšová dubohabřina. Místy nevhodně založené borové mlaziny. V území prakticky chybí buk, i když by na vlhčí stanoviště rozhodně patřil.

ZoologieLokalita pod označením "Závist" byla kolem r.1900 nejznámější entomologickou lokalitou v okolí Prahy. Byl to hlavně výskyt několika druhů drobných rezavých broučků druhů Chennium tuberculatum, Centrotoma lucifuga a C. penicillata z čeledi Pselaphidae, žijících zde u mravenců druhů Tetramorium caespitum a Tapinoma erraticum. Tyto druhy již vymizely, ač hostitelé - mravenci zde stále ještě jsou. Je to patrně hlavně důsledek trvalého zastínění lokalit plošnou výsadbou lesa na bývalých bezlesých pastvinách. Ze stepních druhů jsou zde střevlíkovití Notiophilus rufipes a Amara pulpani, z fytofágů mandelinkovití Coptocephala rubicunda a Chaetocnema compressa, z nosatcovitých Apion difficile, z kováříkovitých drobný Quasimus minutissimus. Z významných druhů vázaných na přirozený listnatý les jsou zde z mandelinkovitých např. Pachybrachis tessellatus a Apteropeda orbiculata, z nosatcovitých např. Coenorhinus interpunctatus, Barypeithes mollicomus, B. tenex a Scleropterus serratus. Z velkých brouků je zde chráněný roháč obecný. Z motýlů zde žije např. ostruháček dubový. V příkopu valu ve hřbetní části žije teplomilný lesní plž Helicodonta obvoluta, jediný výskyt na území Prahy. Z plazů se zde vyskytuje ještěrka obecná a ještěrka zelená. Vyskytuje se zde strakapoud velký i datel černý, žluva hajní, konipas horský, lejsek bělokrký, červenka obecná, která je zde hlavním pěstounem ubývající kukačky obecné, brávník obecný aj. Hojní jsou i drobní savci, např. plšík lískový, z větších se téměř každoročně střelí liška obecná, několik srnců obecných i prase divoké. Žije zde nehojně i jezevec lesní.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíÚzemí je využíváno rekreačně, vede přes něj značená turistická stezka. Je i oblíbeným cílem houbařů z hlavního města. Lesnicky je využíváno omezeně. Je třeba věnovat pozornost lesnímu hospodářství, nepřipustit další obnovu nepůvodními dřevinami.

PoznámkaJeště na přelomu století převážně bezlesé pastviny. V území se nachází chráněná archeologická lokalita Hradiště - Šance, keltské oppidum, opuštěné v 1. stol. př. Kr., jehož mocné valy probíhají hřbetní částí. Na skalním bloku nad Břežanským údolím je umístěna pamětní deska Dr. Otakara Nickerla, mecenáše entomologického oddělení Národního muzea v Praze, který odkazem své rozsáhlé sbírky hmyzu dal základ dnešním světově významným entomologickým sbírkám našeho muzea.

LiteraturaKubíková (1981, 1997)


Letecký pohled do Břežanského údolí a na PP Šance (vpravo)
Letecký pohled do Břežanského údolí a na PP Šance (vpravo)

Výslunné stráně s doubravou v PP Šance
Výslunné stráně s doubravou v PP Šance


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ