Předešlé CHÚ 71 - Přírodní památka Trojská Další CHÚ

71 - Přírodní památka Trojská Základní údajeCHÚ sestává ze dvou oddělených částí, spojených ochranným pásmem v Praze 8 nad ulicí Trojská. Tvoří jej stráňka na pravém svahu údolí směrem k Vltavě. K.ú. Troja - Praha 8. V: 1,2813 ha, n.v.: 220 - 255 m. Z: vyhláška NVP č. 4/1982 Sb. NVP z 27.5.1982.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyNaleziště vzácného teplomilného hmyzu, vázaného na přirozená společenstva skalní stepi s teplomilnými keři (růže galská).

Geologie, geomorfologie, pedologieCelý svah budují střední polohy šáreckého souvrství spodního ordoviku, černošedé jílovité, hrubě slídnaté břidlice, pro které je v okolí typický roubíkovitý rozpad. Mělké půdy typu ranker a protoranker až zhnědlý ranker.

BotanikaVegetace nemá vyjímečné hodnoty. Stráň porostlá teplomilnými křovinami jako je trnka obecná, růže šípková, hloh jednoblizný a teplomilnými trávníky s dominantním sveřepem vzpřímeným, bývalý sad a pastviny, výskyt růže galské. Rekonstrukčně poloha tolitové doubravy, k níž v současné době směřuje přirozená sukcese. Roste zde řepík lékařský pravý, rozrazil ožankovitý a další teplomilné druhy.

ZoologieCHÚ je pozoruhodné výskytem typicky stepních druhů hmyzu. Nejbližší naleziště některých druhů jsou až na jižní Moravě, Slovensku a v Maďarsku. Nejcennější je výskyt vosičky Cleptes aerosus, která je nejblíže známa z jižní Moravy; zde zatím jediný výskyt v Čechách a zároveň nejsevernější v Evropě. Totéž platí o další vosičce Ceratepyris fuscipennis popsané z Dalmacie. Ze zástupců ploštic zde bylo zjištěno 46 druhů z 13 čeledí, zajímavá je dravá Prostemma guttula. Z motýlů jsou zde k zastižení např. oba naše druhy otakárků, z brouků stepní druhy, ze střevlíkovitých např. Harpalus serripes, Masoreus wetterhallii a Microlestes fissuralis, z mandelinkovitých např. Crioceris duodecimpunctata a C. asparagi (obě na chřestu), Coptocephala rubicunda, dřepčík Aphtona pygmaea; z nosatcovitých bezkřídlé terikolní druhy Otiorhynchus fullo, O. velutinus, Trachyphloeus alternans, Omias rotundatus a Brachysomus villosulus. Bezlesí.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíÚzemí bylo dříve využíváno jako pastvina a ovocný sad, ve v. části je oploceno.

PoznámkaBez hospodářského využití. Je nutný dohled nad zarůstáním otevřených trávníků křovinami, udržet asanačními zásahy několik ploch v jinak zarostlé stráni.

LiteraturaKubíková (1987)


Výslunné stráně v PP Trojská jsou nalezištěm vzácných druhů teplomilného hmyzu
Výslunné stráně v PP Trojská jsou nalezištěm vzácných druhů teplomilného hmyzu

Vosička druhu Cleptes aerosus patří k vzácným teplomilným druhům hmyzu
Vosička druhu Cleptes aerosus patří k vzácným teplomilným druhům hmyzu, žijících v PP Trojská


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ