Předešlé CHÚ 83 - Přírodní památka Vizerka Další CHÚ

83 - Přírodní památka Vizerka Základní údaje Na levém břehu svahu údolí Šáreckého potoka při z. okraji Tiché Šárky. K.ú. Praha 6 - Dejvice. V: 3,09 ha, n.v. 240 - 280 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochrany Zachování teplomilné flóry a fauny a rovněž součást souvislého pásu sadů a lesů od Divoké Šárky až pod Jenerálku.

Geologie, geomorfologie, pedologie J. orientované svahy v údolí Šáreckého potoka, výchoz dvou skalních suků proterozoických břidlic. Svahové hlíny. Protorankery až mělké hnědé půdy.

Botanika Kdysi sad a pastvina s teplomilnými kostřavovými trávníky, dnes téměř celé území zarostlé křovinami a počínajícím lesem (hloh, růže, dub, jasan). Na skalních sucích společenstva s chmerkem vytrvalým, na úpatí lemové společenstvo kakostu krvavého a třemdavy bílé. Výskyt růže galské a řebříčku sličného.

Zoologie Teplomilné druhy hmyzu, např. střevlík zahradní a vzácný střevlíček Cymindis axillaris. Z fytogágních brouků z mandelinkovitých např. Cryptocephalus pygmaeus, Chrysolina sturmi, z čeledi Anthribidae vzácný Choragus sheppardi, z nosatcovitých Rhynchites cupreus, Apion pubescens, bezkřídlý rod Acalles, dokládající kontinuálnost zdejší části listnatého lesa. Z motýlů vzácný žluťásek jižní. Stanoviště teplomilných druhů plžů jako např. Euomphalia strigella. Z plazů ještěrka obecná a užovka hladká. Z ptáků hnízdí při krajích křovinné druhy, pěnice pokřovní, strnad obecný, méně ťuhýk obecný a několikrát zahnízdil i ťuhýk šedý. Ze savců bylo zaznamenáno asi 20 druhů, v některých letech je hojný hraboš polní, který přitahuje různé druhy pernatých dravců.

Lesnictví Značná část porostlá lesem, který přirozenou sukcesí směřuje k teplomilné doubravě.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné území Dnes využíváno jednak lesnicky a dále probíhá nepravidelná pastva ovcí a koz. Uvolňovat příliš hustý nárůst keřů v okolí skalních výchozů, jinak bez zásahu.

Literatura Kubíková (1982)


Trýzel škardolistý je typickým představitelem společenstva skalních stepí
Trýzel škardolistý je typickým představitelem společenstva skalních stepí

Na proterozoických břidlicích v PP Vizerka se daří teplomilným druhům rostlin
Na proterozoických břidlicích v PP Vizerka se daří teplomilným druhům rostlin

Ploštice druhu Galeatus maculatus patří mezi zajímavé obyvatele některých xerotermních stanovišť
Ploštice druhu Galeatus maculatus patří mezi zajímavé obyvatele některých xerotermních stanovišť


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ