B3.4  LESY

Všechny lesy na území hlavního města Prahy jsou zařazeny do kategorie lesa zvláštního určení jako lesy příměstské a se zvýšenou rekreační funkcí (§ 8, odst. 2 písm. c zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění).

V současné době je evidováno cca 4885 ha lesních pozemků na území Prahy. Výměra lesů tvoří přibližně 10 % celkové plochy města.

Tab. B3.6 Vlastnická struktura lesních pozemků v Praze, 2002

Vlastník

Výměra / Area [ha]

Proprietor

Hl. město Praha

2 430

City of Prague

Česká republika

1 705

Czech Republic

Fyzické a právnické osoby

750

Natural and legal entities

Celkem

4 885

Total

Zdroj: OMZ MHMP

Údržbu a péči o lesní pozemky v majetku obce zajišťuje hlavní město Praha prostřednictvím Odboru městské zeleně Magistrátu hl. m. Prahy (OMZ MHMP), dodavatelem prací jsou převážně Lesy hl. m. Prahy. Lesní pozemky ve vlastnictví ČR spravuje státní podnik Lesy ČR (organizační složky Lesní závod Konopiště, Lesní správa Mělník a okrajově také Lesní správa Nižbor). Péči o lesy v majetku jiných právnických a fyzických osob si zajišťují tyto subjekty samy. Na některých lesních pozemcích v majetku fyzických osob, jež jsou rekreačně využívány, provádějí údržbu Lesy hl. m. Prahy na základě smlouvy o zajištění prací souvisejících s rekreací obyvatel Prahy uzavřené mezi vlastníkem a městem.

Lesy v Praze tvoří několik větších komplexů – největší je Klánovický les (cca 1000 hektarů na území Prahy), Kunratický les (cca 300 hektarů), lesy jižně od Modřan (cca 500 hektarů), lesy u Radotína (cca 400 hektarů) a lesy v Divoké Šárce (cca 300 hektarů). S výjimkou Kunratického lesa se jedná o lesy v okrajových částech Prahy. Zbytek do celkové výměry 4885 hektarů tvoří desítky menších lesů a lesíků.

V lesích vlastněných městem pokračují výchovné a obnovní zásahy (zejména přeměna monokultur na smíšené porosty s vhodnější druhovou skladbou). Ve stávajících lesích bylo v roce 2003 vysazeno 75 360 ks lesních sazenic (z toho 22 % jehličnatých stromů a 78 % listnatých stromů). Současně probíhaly také výsadby i dosadby břehových porostů, na nichž bylo vysazeno 355 ks stromů, 280 keřů, 120 popínavých a plazivých dřevin a 60 ks bylin.

V průběhu roku se provádějí obnovy a údržby cest, sbírání papírů, vyvážení košů a sekání luk. Lesy jsou doplňovány rekreačními prvky, kterých je dnes evidováno více než 2400 kusů (zejména lavičky a lavice, koše, altány, dětské herní prvky pro děti, vítací tabule aj.). Průměrné náklady na údržbu činí 11,8 tisíc Kč/ha/rok v cenové úrovni roku 2002. Samotná údržba a opravy rekreačních prvků stojí ročně více než 500 tis. Kč. Na úklid lesa od běžných odpadků a na likvidaci černých skládek je pak ročně vynakládáno více než 2 mil. Kč.

Hlavní město Praha přistoupilo již v roce 2002 k realizaci prvních ploch zeleně v rámci plánovaného tzv. „Zeleného pásu“ kolem Prahy. Zelený pás by měl vytvořit rekreační i přírodní zázemí pro obyvatele Prahy a snížit rostoucí tlak na urbanizaci krajiny v okolí města. V roce 2002 byl vysazen biokoridor ve Kbelích, v roce 2003 se podařilo realizovat jeho další část v úseku ČOV Kbely - Vinoř, projektově se připravuje pokračování směrem na Čakovice. Dalším významným počinem bylo vysazení zcela nového (a v Praze zároveň prvního většího) lesa v Dolních Počernicích, v blízkosti štěrboholské radiály. V roce 2003 tak v Praze přibylo 7,64 ha nových lesních porostů, což je do určité míry úspěch, neboť zakládání nových lesů komplikuje především nedostatek vhodných ploch v majetku města a často velmi dlouhá a složitá jednání s vlastníky pozemků.

  OBSAH
AUTOŘI
ZKRATKY
krajina
KRAJINA
DALŠÍ KAPITOLA