6 DODATKY

6.3 PRAHA V ČÍSLECH MĚSTSKÉ STATISTIKY

Statistické údaje jsou velmi cenné při širším pohledu na problematiku životního prostředí. Poprvé jsme je uveřejnili v ročence 1992. V této ročence jsou uvedeny statistické údaje většinou za rok 1997, a to takovým způsobem, aby byla zachována návaznost číselných údajů z minulých ročenek.

Sběrem a vyhodnocením statistických údajů se zabývá Český statistický úřad (ČSÚ). Výsledky různých šetření jsou podrobně zpracovávány a prezentovány v řadě publikací. Z podkladů poskytnutých Českým statistickým úřadem (Statistický bulletin) je připravena i tato kapitola.

Obyvatelstvo

K 31. 12. 1997 měla Praha 1 200 455 obyvatel, z toho 633 093 žen (52,7 %). Obdobně jako v roce 1996 se i v roce 1997 počet obyvatel Prahy snížil, a to o 4498 osob (v roce 1996 o 4877 osob). Obvyklou ztrátu z přirozené měny nebyla Praha již pátý rok po sobě schopna nahradit migrací. Průměrný věk obyvatel dosahoval vzhledem k nepříznivé věkové struktuře 40,3 let (muži 38,4 a ženy 42,0 let).

V roce 1997 se v Praze živě narodilo 8967 dětí, tj. o 125 (o 1,4 %) více než v roce 1996. Počet živě narozených na 1000 obyvatel tak mírně vzrostl na 7,5 (oproti 7,3 v roce 1996). Celkově však v porovnání s polovinou 70. let jde o značný pokles, který odpovídá celkovému trendu snižování porodnosti ve všech regionech ČR. V roce 1997 se snížil počet zemřelých, a to na 14 083 osob. To je o 407 (o 2,8 %) zemřelých méně než v předchozím roce. Počet zemřelých na 1000 obyvatel se tak snížil na 11,7 (12,0 v roce 1996). K nejčastějším příčinám úmrtí osob náležejí úmrtí na nemoci ústrojí cévního, úmrtí na novotvary a úmrtí způsobená úrazy. Nárůst počtu narozených a pokles počtu zemřelých způsobil určité snížení přirozeného úbytku obyvatelstva. Přirozenou měnou byl zaznamenán úbytek 5116 osob, což je o 532 osob (o 9,4 %) méně než v roce 1996, relativně pak na 1000 obyvatel 4,3 osob (4,7 v roce 1996).

Stejně jako v minulých letech klesl migrační přírůstek Prahy. Počet přistěhovalých do Prahy převýšil počet vystěhovalých z Prahy pouze o 618 osob, to je o 153 (o 19,8 %) méně než v roce 1996. Na každých 1000 obyvatel přibylo migrací 0,5 osoby (0,6 v roce 1996). Důvody jsou mimo jiné jednak výrazný nedostatek volných bytů v Praze, jednak stěhování části zámožnějších vrstev obyvatelstva do nově postavených domů v blízkém zázemí Prahy. Důsledkem menšího přirozeného úbytku obyvatelstva a stagnujícího migračního přírůstku je určité sní žení celkového úbytku počtu obyvatel Prahy, z každého tisíce obyvatel ubyly v loňském roce 3,7 osoby (v roce 1996 to byly 4 osoby).

V loňském roce došlo opět k nárůstu počtu sňatků, kterých bylo uzavřeno 7165, což je o 696 (o 10,8 %) více než v roce 1996. Zároveň stagnoval počet rozvodů, který činil 4112, což je o 16 (o 0,4 %) více než v předchozím roce. Vzhledem k tomu, že výrazněji vzrostl počet sňatků, došlo ke snížení indexu rozvodovosti - na každých 100 sňatků připadlo v uplynulém roce 57,4 rozvodů (63,3 v roce 1996).

V roce 1997 se dále příznivě vyvíjela statistika potratů. Ve srovnání s rokem 1996 ubylo 554 potratů (tj. 8 %), takže evidováno bylo 6330 potratů. Vzhledem k nárůstu počtu narozených se tak logicky snížil ukazatel počtu potratů na 100 narozených (ze 77,8 na 70,6).

Pohyb obyvatelstva v městských částech Prahy

Ačkoliv se v roce 1997 počet obyvatelstva Prahy snížil, počet trvale hlášených osob se snížil jen ve 20 z 57 městských částí. Jen ve 13 městských částech přesahoval počet narozených počet zemřelých, na druhé straně však 41 městských částí vykazovalo kladné migrační saldo.

Největší městskou částí je Praha 4, jejíž počet obyvatel (138 841) je 726krát větší než počet obyvatel nejmenší městské části Nedvězí (191 osob). Absolutně nejvyššího přírůstku obyvatel dosáhly městské části Praha 14 (692 osob), Praha 13 (619 osob), Újezd (155 osob), Řepy (120 osob), Újezd nad Lesy (94 osob), Libuš (77 osob) a Petrovice (77 osob).

Naproti tomu největší absolutní úbytek počtu obyvatel zaznamenaly městské části Praha 4 (-1039 osob), Praha 10 (-920 osob), Praha 2 (-872 osob), Praha 1 (-686 osob), Praha 8 (-685 osob), Praha 3 (-622 osob) a Praha 6 (-494 osob). Pro všechny městské části vnitřní Prahy (Praha 1 až Praha 10) je charakteristický úbytek obyvatelstva přirozenou měnou, s výjimkou Prahy 5, Prahy 6 a Prahy 10 i úbytek obyvatel migrací. Nadále pokračuje proces vylidňování centrálních městských částí. Například zatímco v roce 1996 ubylo v Praze 1, v Praze 2 a v Praze 3 celkem 2583 osob (tj. 1,5 % populace), v roce 1997 se počet trvale bydlících v centru snížil o 2180 osob (tj. o 1,3 %). K 31. 12. 1997 zde žilo 168 986 osob, což je o 17 tisíc méně než při sčítání v březnu 1991, kdy zde žilo 186 390 obyvatel.

V roce 1997 některé městské části překonaly svým počtem obyvatel zajímavé hranice: počet obyvatel Prahy 2 klesl pod 55 000, opačně pak počet obyvatel Libuše přesáhl 7 000 a Běchovic 1500.

Mezi nejrychleji rostoucími městskými částmi, vzhledem k počtu obyvatelstva, zpravidla nacházíme menší městské části. V roce 1997 nejrychleji rostly dvě části - Újezd (počet obyvatel se zvětšil o 13 %) a Lipence (zde populace vzrostla o 3,4 %). Nejrychleji se zmenšující městskou částí byla Praha 1 (počet obyvatel poklesl o 1,8 %), za kterou následovala Praha 2 (pokles o 1,6 %) a Troja (pokles o 1,4 %).

Vývoj zaměstnanosti a mezd

Ve 3. čtvrtletí 1997 bylo v organizacích podnikatelské sféry (s výjimkou malých podniků) a v nepodnikatelských organizacích se sídlem na území Prahy zaměstnáno 844 692 zaměstnanců. Přírůstek oproti stejnému období roku 1996 činil 2,8 %. Podstatně vzrostl počet zaměstnanců v odvětvích obchodu, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží o 18,3 %, v oblasti nemovitostí, pronájmu movitostí, službách pro podniky, výzkumu a vývoji o 4,8 %, ve stavebnictví o 1,7 %, v odvětví veřejné správy o 15,5 % (část zvýšení jde na vrub reorganizace, nikoliv růstu počtu zaměstnanců), ve školství o 0,8 %, v ostatních veřejných, sociálních a osobních službách o 2,4 %. V průběhu roku 1997 začalo docházet k úbytku počtu zaměstnanců v odvětvích peněžnictví a pojišťovnictví o 0,9 %. V ostatních odvětvích se počet zaměstnanců stále snižuje - v zemědělství a lesnictví o 11,7 %, ve zdravotnictví o 2,5 %, v dopravě a spojích o 1,1 %, v průmyslu o 1 % a v obchodě a pohostinství o 0,7 %.

Podle údajů Úřadu práce v Praze činila míra registrované nezaměstnanosti ke konci 4. čtvrtletí 1997 0,87 %. Ke konci roku 1997 bylo zaregistrováno 5442 uchazečů o zaměstnání (ke konci předchozího roku to bylo 2710 uchazečů o práci, míra nezaměstnanosti byla 0,43 %). Naproti tomu v Praze ubylo volných míst na 7546 (z 12 017 v roce 1996), takže jejich počet převyšoval vlastní potřebu již jen 1,4krát (v předchozím roce více než čtyřikrát). Ve srovnání s ČR, kde míra nezaměstnanosti byla již 5,23 %, je v hlavním městě míra nezaměstnanosti stále nízká. V některých okresech republiky přesahuje 9 %: v Mostě (12,4 %), Chomutově (12,1 %), Lounech (11,3 %), Karviné (10,4 %), Teplicích (10,0 %), Znojmě (9,4 %), Děčíně a Jeseníku (9,3 %), Kladně (9,2 %) a Přerově (9,0 %). Nezaměstnanost v Praze postihuje nejvíce občany se základním vzděláním a vyučené.

Průměrná měsíční mzda zaměstnanců v Praze ve všech organizacích podnikatelské sféry a organizacích rozpočtové a příspěvkové sféry činila v průběhu prvních devíti měsíců roku 1997 celkem 12 494 Kč, což je oproti stejnému období roku 1996 zvýšení o 1587 Kč, tj. o 14,6 %. Úroveň pražských mezd podstatně převyšují výdělky v peněžnictví a pojišťovnictví (18 036 Kč za 1.-3. čtvrtletí 1997).

Ekonomické subjekty

Pražský statistický registr zachycoval ke konci roku 1997 celkem 274 210 ekonomických subjektů, z toho 71 749 organizací - právnických osob a 202 461 fyzických osob.

Z údajů registru vyplývá, že nejvíce organizací se zabývá činnostmi v kategorii obchodu, prodeje a údržby motorových vozidel a spotřebního zboží. Druhou největší skupinou jsou organizace zabývající se službami pro podniky, činnostmi v oblasti nemovitostí, pronájmu movitostí, zpracováním dat apod.

Z hlediska právní formy bylo v pražském statistickém registru 3573 akciových společností, 41 860 obchodních společností (společností s ručením omezeným, veřejných obchodních společností a společností komanditních), dále pak 778 státních podniků (většinou zbytkových, v likvidaci), 3144 družstev a 202 461 soukromě podnikajících fyzických osob.

Průmyslová výroba

V pražském průmyslu tvořilo soubor vykazujících jednotek ke konci roku 1997 celkem 652 podniků (s více než 20 zaměstnanci). Tyto podniky realizovaly tržby z průmyslové činnosti v hodnotě 204 037,7 mil. Kč, což je proti roku 1996 o 5,7 % více.

Ve všech průmyslových odvětvích byl proti roku 1996 zaznamenán nárůst tržeb. Výjimkou byly textilní a oděvní průmysl (pokles o 6,3 %) a kožedělný průmysl (pokles o 2 %). Z odvětví, která dosáhla značného nárůstu tržeb je možno uvést zpracování tabáku (nárůst o 52,6 %), výrobu vlákniny a papíru (nárůst o 71,9 %), výrobu skla a keramiky (nárůst o 25,9 %) a výrobu ostatních dopravních prostředků (nárůst o 33,1 %). Hodnota tržeb za celý zpracovatelský průmysl ve výši 115 355,2 mil. Kč byla o 10,1 % vyšší. Tržby z průmyslové činnosti na 1 zaměstnance se sice oproti roku 1996 za celý pražský průmysl zvýšily o 10,5 %, ve vztahu k vývoji průměrné mzdy však vzájemný poměr není příznivý.

Průměrná měsíční mzda ve výši 13 190 Kč byla proti roku 1996 vyšší o 14,7 %, což v absolutní hodnotě představuje 1691 Kč. Zatímco však v textilním, dřevozpracujícím a kožedělném průmyslu nepřesáhla průměrná mzda 10 000 Kč, v ostatních odvětvích zpracovatelského průmyslu se pohybovala od 10 000 do téměř 15 000 Kč.

V pražském průmyslu pracovalo 120 334 zaměstnanců, což je ve srovnání s rokem 1996 o 4,3 % méně. Během roku se počet zaměstnanců snížil o 5398 osob. Znamená to, že trend úbytku počtu zaměstnanců pokračoval i v roce 1997.

Stavební výroba

Stavební podniky v Praze (celkový počet 257) provedly v roce 1997 stavební práce podle dodavatelských smluv v hodnotě 55 381 mil. Kč. V porovnání s rokem 1996 jde o nárůst 4,4 %. Hodnota stavebních prací v tuzemsku vzrostla o 4,3 %, zatímco hodnota prací provedených v zahraničí o 123,7 %. Hodnota stavebních prací na nové výstavbě, rekonstrukci a modernizaci vzrostla proti roku 1996 o 5,7 % a její podíl na celkovém objemu stavebních prací byl nejvyšší (přes 90 %).

Stejně jako v průmyslu, docházelo i ve stavebnictví ke snižování počtu zaměstnanců. Při poklesu o 4,7 % proti roku 1996 představoval v roce 1997 počet zaměstnanců 46 644 osob. Poklesl i počet manuálně pracujících osob o 8 % a počet odpracovaných hodin se snížil o 6,5 %.

Průměrná měsíční mzda ve výši 13 447 Kč byla o 9,3 % vyšší než v roce 1996. Produktivita práce rostla o něco rychleji, zvýšení představuje 9,5 %.

Bytová výstavba

Do bytové výstavby jako jedné z forem investiční výstavby citelně zasáhla ekonomická reforma. V posledních letech u stavebních podniků převládá spíše zájem o nebytovou výstavbu, modernizaci a rekonstrukci. V roce 1997 bylo novou výstavbou dokončeno 1833 bytových jednotek, tj. pouze o 111 (o 6,4 %) bytů více než v roce 1996. Z tohoto počtu bylo dokončeno 581 (34,8 %) bytů v rodinných domech, 753 (41,1 %) bytů v bytových domech a 441 (24,1 %) bytů dokončením nástaveb a přístaveb.

Srovnáním časových řad údajů o bytové výstavbě od roku 1921 zjistíme, že největší počet dokončených bytů byl v období 1971 - 1980, a to v rámci tehdejší tzv. komplexní bytové výstavby. Klesající trend z 80. let pokračoval i po roce 1990. V roce 1997 však byla zahájena výstavba již 5742 bytů (v roce 1996 pouze 2775 bytů), z toho má být 944 (16,4 %) bytů v rodinných domech, 3880 (67,6 %) bytů v bytových domech a 918 (16 %) bytů má být získáno formou nástaveb nebo přístaveb. Je však otázka, zda tím končí nepříznivá tendence klesajícího počtu zahajovaných staveb bytů z minulých let.

Část individuálních pražských stavebníků staví nebo si dává stavět své rodinné domky mimo Prahu v jejím blízkém zázemí, což ostatně odpovídá západoevropskému trendu z minulých desetiletí. Dosavadní nepříznivý stav bytové výstavby v Praze má za následek mimo jiné i snižování počtu přistěhovalých do Prahy z ostatních regionů ČR.

Doprava

Městskou hromadnou dopravou bylo v Praze v roce 1997 přepraveno celkem 1 076 054 tis. osob, což je o 2064 tis. (o 0,2 %) méně než v roce 1996. Absolutní nárůst počtu cestujících zaznamenalo pouze metro (nárůst o 883 tis. cestujících, tj. o 0,2 %). Na druhé straně tramvajová doprava zaznamenala pokles přepravených osob o 1872 tis. (o 0,5 %) a městská autobusová doprava o 1075 tis. (o 0,3 %). Z hlediska podílu jednotlivých trakcí na celkové hromadné dopravě bylo 407 010 tis. (37,8 %) cestujících přepraveno metrem, 339 460 (31,6 %) tramvajemi a 239 584 tis. (30,6 %) autobusy.

Naproti tomu v roce 1997 pokračoval růst individuální dopravy, jemuž odpovídá i nadále vysoký počet dopravních nehod na území Prahy. V Praze bylo v roce 1997 celkem 39 479 dopravních nehod, což je o 1388 (o 3,6 %) více než v roce 1996. Při dopravních nehodách zahynulo 90 osob, to je o 5 osob (o 5,9 %) více než v roce 1996, těžce zraněno bylo 539 osob, tedy o 115 osob (o 17,6 %) méně než v roce předchozím.

Celkový počet registrovaných motorových vozidel se zvýšil ze 702 966 v roce 1996 na 721 962 v roce 1997. Nárůst představuje 18 996 motorových vozidel, tj. 2,7 %. Počet osobních aut se obdobně zvýšil z 588 968 na 602 246, nárůst je 13 278 os. aut, tj. 2,3 %. Počet osobních automobilů na 1000 obyvatel byl v loňském roce 502, zatímco v roce 1996 činil 489.

Pracovní neschopnost

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz je ukazatel, který alespoň částečně signalizuje zdravotní stav obyvatelstva. Souhrnným ukazatelem pro pracovní neschopnost je průměrné procento pracovní neschopnosti, které udává v %, kolik pojištěnců bylo z celkového počtu průměrně denně práce neschopno. Toto procento dosáhlo v roce 1997 hodnoty 4,809, což je o 0,439 bodu více než v roce 1996. Pochopitelně nejvyšší procento bylo zaznamenáno při nemoci - 4,486 bodu (pracovní úrazy 0,141, ostatní úrazy 0,182).

Ve srovnání s předchozím rokem se v roce 1997 mírně zvýšila hodnota ukazatele průměrné délky trvání pracovní neschopnosti, která činila 25,05 dne (24,59 dne v roce 1996).

Údaje byly zaznamenány v pražských závodech a organizacích u 817 588 nemocensky pojištěných pracovníků, kteří ve 572 781 nahlášených případech pracovní neschopnosti prostonali 14,351 mil. kalendářních dnů. V průměru denně chybělo na pracovištích 39 318 osob, tj. o 25,5 % více než v roce 1996 (počet pojištěnců byl oproti roku 1996 vyšší o 14 %).

obr. 6.1 Obr. 6.1 Praha - správní členění města

Zdroj: IMIP

Tab. 6.5 Členění území na městské části, rozloha a vztah k dalším územním jednotkám

Městská část

Rozloha
(v ha)

Počet UO
(včetně dílů)

Výčet katastrálních území (* pouze část)

Kód

Název

500054

Praha 1

549

18

Holešovice*, Hradčany*, Josefov, Malá Strana*, Nové Město*, Staré Město, Vinohrady*

500089

Praha 2

418

21

Nové Město*, Nusle*, Vinohrady*, Vyšehrad

500097

Praha 3

649

26

Strašnice*, Vinohrady*, Vysočany*, Žižkov*

500119

Praha 4

2 422

78

Braník, Hodkovičky, Krč, Lhotka, Michle*, Nusle*, Podolí, Vinohrady*, Záběhlice*

500143

Praha 5

2 744

69

Hlubočepy, Jinonice*, Košíře, Malá Strana*, Motol, Radlice, Smíchov

500178

Praha 6

4 086

62

Břevnov, Bubeneč*, Dejvice, Hradčany*, Liboc, Ruzyně, Střešovice, Veleslavín, Vokovice

500186

Praha 7

714

20

Bubeneč*, Holešovice*, Libeň*

500208

Praha 8

2 172

57

Bohnice, Čimice, Karlín, Kobylisy, Libeň*, Nové Město*, Střížkov*, Troja*, Žižkov*

500216

Praha 9

1 386

36

Hloubětín*, Hrdlořezy*, Libeň*, Prosek, Střížkov*, Vysočany*

500224

Praha 10

1 982

57

Hloubětín*, Hrdlořezy*, Malešice, Michle*, Strašnice*, Vinohrady*, Vršovice, Záběhlice*, Žižkov*

547034

Praha 11

982

22

Chodov, Háje

547107

Praha 12

2 330

42

Cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany, Točná

539694

Praha 13

1 327

29

Jinonice*, Řeporyje*, Stodůlky*, Třebonice*

547361

Praha 14

1 277

29

Černý Most, Hloubětín*, Hostavice, Kyje

547387

Praha 15

1 057

19

Horní Měcholupy, Hostivař

538060

Běchovice

570

7

Běchovice

538078

Benice

277

3

Benice

538124

Březiněves

338

3

Březiněves

547310

Čakovice

1 019

14

Čakovice, Miškovice, Třeboradice

547298

Ďáblice

738

9

Ďáblice

547301

Dolní Chabry

510

5

Dolní Chabry

547379

Dolní Měcholupy

495

6

Dolní Měcholupy

538175

Dolní Počernice

575

7

Dolní Počernice

538205

Dubeč

850

3

Dubeč

538213

Horní Počernice

1 693

17

Horní Počernice

547115

Chuchle

604

11

Malá Chuchle, Velká Chuchle

547344

Kbely

600

9

Kbely

538302

Klánovice

590

3

Klánovice

538353

Koloděje

375

3

Koloděje

538361

Kolovraty

652

5

Kolovraty, Lipany u Kolovrat

538388

Královice

495

3

Královice

538400

Křeslice

335

2

Křeslice

547042

Kunratice

809

13

Kunratice

547417

Letňany

555

8

Letňany

547051

Libuš

524

19

Libuš, Písnice

539449

Lipence

824

3

Lipence

539465

Lochkov

271

4

Lochkov

547140

Lysolaje

247

4

Lysolaje

547158

Nebušice

368

4

Nebušice

538531

Nedvězí

381

3

Nedvězí

547395

Petrovice

179

4

Petrovice

539589

Přední Kopanina

327

2

Přední Kopanina

539601

Radotín

931

10

Radotín

539635

Řeporyje

987

9

Řeporyje*, Stodůlky*, Třebonice*, Zadní Kopanina

547174

Řepy

325

7

Řepy

538736

Satalice

381

4

Satalice

539678

Slivenec

758

9

Holyně, Slivenec

547271

Suchdol

581

10

Sedlec, Suchdol

539724

Šeberov

498

6

Šeberov

547409

Štěrboholy

275

4

Štěrboholy

530077

Troja

336

4

Troja*

538931

Uhříněves

1 571

10

Hájek, Pitkovice, Uhříněves

539791

Újezd

371

4

Újezd u Průhonic

538949

Újezd nad Lesy

1 019

5

Újezd nad Lesy

539007

Vinoř

601

3

Vinoř

539864

Zbraslav

986

12

Lahovice, Zbraslav

539899

Zličín

720

8

Sobín, Třebonice*, Zličín

Zdroj: IMIP, MHMP, ČSÚ

Tab. 6.6 Statistické ukazatele pro Prahu

Rozloha

49 617 ha

Nadmořská výška

min. 177, max. 399 m.n.m

Počet správních celků

57 městských částí

Druhy pozemků - v ha (31. 12. 1997)

Školství (1997/98)

Zemědělská půda celkem

21 353

Mateřské školy celkem

374

    - orná půda

15 727

    - církevní a soukromá

7

    - zahrady

4 004

Základní školy celkem (1.-9. ročník)

242

    - ovocné sady, chmelnice, vinice

746

    - církevní a soukromá

4

    - louky

556

Gymnázia celkem

64

    - pastviny

326

    - církevní a soukromá

27

Nezemědělská půda celkem

28 288

Střední odborné školy celkem (den. st., 1996/97)

119

    - lesní pozemky

4 866

    - průmyslové

25

    - vodní plochy

1 066

    - obchodní akademie

35

    - zastavěné plochy

4 611

    - zdravotní

10

    - ostatní plochy

17 745

    - konzervatoře

8

Obyvatelstvo k 31.12.1997

    - ostatní

41

Počet obyvatel

1 200 455

Střední odborná učiliště (denní studium)

55

    - muži

567 362

Vysoké školy (fakulty, směr)

38

    - ženy

633 093

    - univerzitní

13

Hustota zalidnění (na km2)

2 424

    - technický

10

Předproduktivní věk (0-14)

176 125

    - ekonomický

5

Produktivní věk (ženy 15-54, muži 15-59)

775 211

    - zemědělský

5

Poproduktivní věk (55+/60+)

249 119

    - umělecký

5

Počet ekonomicky aktivních - ženy (1991)

320 100

Sport (1993)

                                                      - muži (1991)

328 893

Koupaliště a bazény

6

Domy a byty (SL 1991)

Hřiště a stadiony

583

Domy celkem

83 267

Zimní stationy a haly

6

    - trvale obydlené

78 977

Tělocvičny

60

    - z toho rodinné domky

47 257

Zdravotnictví (1997)

    - neobydlené

3 684

Nemocnice a porodnice

22

Byty celkem

516 293

    - počet lůžek

9 844

    - trvale obydlené

495 804

Sdružená ambulantní zařízení

53

    - z toho v rodinných domcích

58 836

Zdravotní střediska a lékařské stanice

28

    - neobydlené

20 484

Samostatné ordinace

2 529

Počet obytných místností v trv. obydl. bytech

1 107 062

Zařízení lékárenské péče

178

Počet m2 obytné plochy v trv. obydl. bytech

19 472 200

Kultura (1997)

Počet bytů se 3 a více obytnými místnostmi

205 466

Knihovny (včetně poboček)

104

Doprava (1997)

Kina

32

Počet přepravených osob MHD celkem (v tis.)

1 076 054

Stálé divadelní scény

27

    - metrem

407 010

Muzea (včetně poboček)

53

    - tramvajemi

339 460

Galerie, výstavní síně

35

    - autobusy

329 584

Zoo

1

Technická vybavenost (1997)

Nemovité kulturní památky

2 021

Pošty

114

Podnikání (31. 12. 1997)

Telefonní stanice*

879 331

Právnické osoby celkem

71 749

Délka místních komunikací v km

2 838

    - státní podniky

778

Vodovodní přípojky

491 432

    - akciové společnosti

3 573

Přípojky veřejné kanalizace

468 191

    - obchodní společnosti

41 860

Útvary SPO

27

    - organizace nezemědělského družstevnictví

3 165

Jednotky PO

129

Fyzické osoby celkem

202 461

Pracoviště policie

45

* bez vedlejších TS v majetku cizích uživatelů

Zdroj: ČSÚ

Tab. 6.7 Obyvatelstvo, domy a byty v městských částech Prahy

Městská část

Rozloha
[ha]

Obyvatelstvo*

Domy**

Byty**

kód

název

poč. obyv.
k 31.12.1996

přírůstek
celkem

přirozený
přírůstek

přírůstek
stěhováním

poč. obyv.
k 31.12.1997

trvale
obydlené

trvale
obydlené

500054

Praha 1

549

37 953

-686

-326

-360

37 267

2 145

17 701

500089

Praha 2

418

55 625

-872

-405

-467

54 753

2 152

26 168

500097

Praha 3

649

77 588

-622

-544

-78

76 966

2 892

37 919

500119

Praha 4

2 422

139 880

-1 039

-892

-147

138 841

8 562

63 285

500143

Praha 5

2 744

79 038

-141

-262

121

78 897

5 422

31 550

500178

Praha 6

4 086

105 205

-494

-666

172

104 711

8 531

46 230

500186

Praha 7

714

43 197

-440

-342

-98

42 757

1 390

20 673

500208

Praha 8

2 172

108 254

-685

-622

-63

107 569

5 437

45 622

500216

Praha 9

1 386

42 477

-258

-214

-44

42 219

1 978

19 331

500224

Praha 10

1 982

113 277

-920

-930

10

112 357

6 775

53 536

547034

Praha 11

982

86 071

-237

-43

-194

85 834

2 447

31 379

547107

Praha 12

2 330

58 493

-368

-23

-345

58 125

2 945

21 464

539694

Praha 13

1 327

50 592

619

221

398

51 211

1 429

12 128

547361

Praha 14

1 277

34 097

692

54

638

34 789

2 236

9 151

547387

Praha 15

1 057

28 501

-140

-18

-122

28 361

1 497

10 105

538060

Běchovice

570

1 499

23

-2

25

1 522

445

532

538078

Benice

277

254

2

-4

6

256

79

99

538124

Březiněves

338

578

-7

4

-11

571

144

182

547310

Čakovice

1 019

5 611

32

-21

53

5 643

1 037

2 116

547298

Ďáblice

738

2 057

10

-10

20

2 067

564

793

547301

Dolní Chabry

510

2 210

45

-9

54

2 255

681

861

547379

Dolní Měcholupy

495

961

18

-3

21

979

306

358

538175

Dolní Počernice

575

1 770

21

-6

27

1 791

555

674

538205

Dubeč

850

1 753

10

3

7

1 763

485

590

538213

Horní Počernice

1 693

13 129

64

9

55

13 193

2 078

4 112

547115

Chuchle

604

1 562

-11

-8

-3

1 551

399

619

547344

Kbely

600

4 542

-7

-40

33

4 535

872

1 795

538302

Klánovice

590

2 339

48

-17

65

2 387

589

829

538353

Koloděje

375

625

6

-13

19

631

206

213

538361

Kolovraty

652

1 404

31

-10

41

1 435

451

476

538388

Královice

495

277

1

0

1

278

84

93

538400

Křeslice

335

233

4

-3

7

237

72

83

547042

Kunratice

809

3 301

40

-17

57

3 341

904

1 153

547417

Letňany

555

14 910

-58

17

-75

14 852

547

5 129

547051

Libuš

524

6 956

77

31

46

7 033

860

2 328

539449

Lipence

824

1 309

44

-2

46

1 353

390

432

539465

Lochkov

271

524

8

3

5

532

164

199

547140

Lysolaje

247

791

21

-2

23

812

194

301

547158

Nebušice

368

1 797

33

0

33

1 830

512

656

538531

Nedvězí

381

191

0

-1

1

191

63

81

547395

Petrovice

179

6 336

77

45

32

6 413

293

1 884

539589

Přední Kopanina

327

333

2

2

0

335

95

109

539601

Radotín

931

7 013

24

-26

50

7 037

1 207

2 659

539635

Řeporyje

987

2 169

23

-3

26

2 192

595

794

547174

Řepy

325

22 400

120

43

77

22 520

875

7 170

538736

Satalice

381

1 333

10

-1

11

1 343

379

514

539678

Slivenec

758

1 748

22

-11

33

1 770

574

637

547271

Suchdol

581

4 970

0

-43

43

4 970

1 207

1 904

539724

Šeberov

498

1 204

25

-3

28

1 229

360

407

547409

Štěrboholy

275

782

15

-1

16

797

236

270

530077

Troja

336

786

-11

-3

-8

775

197

320

538931

Uhříněves

1 571

4 274

55

-8

63

4 329

929

1 609

539791

Újezd

371

1 190

155

24

131

1 345

149

149

538949

Újezd nad Lesy

1 019

6 453

94

-2

96

6 547

1 180

2 008

539007

Vinoř

601

2 333

51

6

45

2 384

498

651

539864

Zbraslav

986

7 773

-3

-17

14

7 770

1 263

2 729

539899

Zličín

720

3 025

-21

-5

-16

3 004

421

1 044

* přeběžné výsledky za rok 1997
** výsledky SLDB 1991

Zdroj: ČSÚ

obr. 6.2 Obr. 6.2 Hustota obyvatelstva v městských částech Prahy v roce 1997

Zdroj: ČSÚ

obr. 6.3 Obr. 6.3 Přírůstek obyvatelstva v městských částech Prahy v roce 1997

Zdroj: ČSÚ

AUTOŘI

KONTAKTY

ZKRATKY


OBSAH

dodatky
DODATKY